Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Mayuresha Stotram Lyrics in Kannada

Mayuresha Stotram Kannada Lyrics:

ಮಯೂರೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಪುರಾಣಪುರುಷಂ ದೇವಂ ನಾನಾಕ್ರೀಡಾಕರಂ ಮುದಾ |
ಮಾಯಾವಿನಂ ದುರ್ವಿಭಾವ್ಯಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧ ||

ಪರಾತ್ಪರಂ ಚಿದಾನಂದಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಮ್ |
ಗುಣಾತೀತಂ ಗುಣಮಯಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||

ಸೃಜಂತಂ ಪಾಲಯಂತಂ ಚ ಸಂಹರಂತಂ ನಿಜೇಚ್ಛಯಾ |
ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ದೇವಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ನಾನಾದೈತ್ಯನಿಹಂತಾರಂ ನಾನಾರೂಪಾಣಿ ಬಿಭ್ರತಮ್ |
ನಾನಾಯುಧಧರಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತಾವೃಂದೈರಭಿಷ್ಟುತಮಹರ್ನಿಶಮ್ |
ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೫ ||

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯಂ ದೇವಂ ಸರ್ವರೂಪಧರಂ ವಿಭುಮ್ |
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||

ಪಾರ್ವತೀನಂದನಂ ಶಂಭೋರಾನಂದಪರಿವರ್ಧನಮ್ |
ಭಕ್ತಾನಂದಕರಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೭ ||

ಮುನಿಧ್ಯೇಯಂ ಮುನಿನುತಂ ಮುನಿಕಾಮಪ್ರಪೂರಕಮ್ |
ಸಮಷ್ಟಿವ್ಯಷ್ಟಿರೂಪಂ ತ್ವಾಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಸರ್ವಾಜ್ಞಾನನಿಹಂತಾರಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಕರಂ ಶುಚಿಮ್ |
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಮಯಂ ಸತ್ಯಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಂ ಜಗದೀಶ್ವರಮ್ |
ಅನಂತವಿಭವಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಮಯೂರೇಶಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೦ ||

ಮಯೂರೇಶ ಉವಾಚ |
ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರನಾಶನಮ್ |
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ || ೧೧ ||

ಕಾರಾಗೃಹಗತಾನಾಂ ಚ ಮೋಚನಂ ದಿನಸಪ್ತಕಾತ್ |
ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಹರಂ ಚೈವ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಮಯೂರೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Mayuresha Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Mayuresha Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top