Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narasimha Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

Sri Narasimha Ashtakam 2 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಂ – ೨ ॥
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ನಾರಸಿಂಹಾಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಾನ್ತಗೋಚರಮ್ |
ಭವಾಬ್ಧಿತರಣೋಪಾಯಂ ಶಙ್ಖಚಕ್ರಧರಂ ಪದಮ್ ||

ನೀಳಾಂ ರಮಾಂ ಚ ಪರಿಭೂಯ ಕೃಪಾರಸೇನ
ಸ್ತಂಭೇ ಸ್ವಶಕ್ತಿಮನಘಾಂ ವಿನಿಧಾಯದೇವ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದರಕ್ಷಣವಿಧಾಯಪತೀ ಕೃಪಾ ತೇ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ || ೧ ||

ಇನ್ದ್ರಾದಿದೇವ ನಿಕರಸ್ಯ ಕಿರೀಟಕೋಟಿ
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತರತ್ನಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತಪಾದಪದ್ಮ |
ಕಲ್ಪಾನ್ತಕಾಲಘನಗರ್ಜನತುಲ್ಯನಾದ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ || ೨ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಈಡ್ಯ ಪ್ರಳಯಾರ್ಕಸಮಾನವಕ್ತ್ರ
ಹುಙ್ಕಾರನಿರ್ಜಿತನಿಶಾಚರಬೃನ್ದನಾಥ |
ಶ್ರೀನಾರದಾದಿಮುನಿಸಙ್ಘಸುಗೀಯಮಾನ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ || ೩ ||

ರಾತ್ರಿಞ್ಚರಾಽದ್ರಿಜಠರಾತ್ಪರಿಸ್ರಂಸ್ಯಮಾನ
ರಕ್ತಂ ನಿಪೀಯ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಸಾನ್ತ್ರಮಾಲ |
ವಿದ್ರಾವಿತಾಽಖಿಲಸುರೋಗ್ರನೃಸಿಂಹರೂಪ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ || ೪ ||

ಯೋಗೀನ್ದ್ರ ಯೋಗಪರಿರಕ್ಷಕ ದೇವದೇವ
ದೀನಾರ್ತಿಹಾರಿ ವಿಭವಾಗಮಗೀಯಮಾನ |
ಮಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ದೀನಮಶರಣ್ಯಮಗಣ್ಯಶೀಲ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ || ೫ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಶೋಕವಿನಿವಾರಣ ಭದ್ರಸಿಂಹ
ನಕ್ತಞ್ಚರೇನ್ದ್ರ ಮದಖಣ್ಡನ ವೀರಸಿಂಹ |
ಇನ್ದ್ರಾದಿದೇವಜನಸನ್ನುತಪಾದಪದ್ಮ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ || ೬ ||

ತಾಪತ್ರಯಾಬ್ಧಿಪರಿಶೋಷಣಬಾಡಬಾಗ್ನೇ
ತಾರಾಧಿಪಪ್ರತಿನಿಭಾನನ ದಾನವಾರೇ |
ಶ್ರೀರಾಜರಾಜವರದಾಖಿಲಲೋಕನಾಥ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ || ೭ ||

ಜ್ಞಾನೇನ ಕೇಚಿದವಲಂಬ್ಯ ಪದಾಂಬುಜಂ ತೇ
ಕೇಚಿತ್ಸುಕರ್ಮನಿಕರೇಣ ಪರೇ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ |
ಮುಕ್ತಿಂ ಗತಾಃ ಖಲು ಜನಾ ಕೃಪಯಾ ಮುರಾರೇ
ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಚ ಭಕ್ತಮ್ || ೮ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುವೈರಿಣೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ದುಃಖಹಾರಿಣೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಂ |

Also Read:

Sri Narasimha Ashtakam 2 Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Narasimha Ashtakam 2 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top