Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narasimha Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Narasimha Ashtakam in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕಂ ॥
ಶ್ರೀಮದಕಲಂಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಶಿಕೋಟಿ-
ಶ್ರೀಧರ ಮನೋಹರ ಸಟಾಪಟಲ ಕಾಂತ|
ಪಾಲಯ ಕೃಪಾಲಯ ಭವಾಂಬುಧಿ-ನಿಮಗ್ನಂ
ದೈತ್ಯವರಕಾಲ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ೧ ||

ಪಾದಕಮಲಾವನತ ಪಾತಕಿ-ಜನಾನಾಂ
ಪಾತಕದವಾನಲ ಪತತ್ರಿವರ-ಕೇತೋ|
ಭಾವನ ಪರಾಯಣ ಭವಾರ್ತಿಹರಯಾ ಮಾಂ
ಪಾಹಿ ಕೃಪಯೈವ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ೨ ||

ತುಂಗನಖ-ಪಂಕ್ತಿ-ದಲಿತಾಸುರ-ವರಾಸೃಕ್
ಪಂಕ-ನವಕುಂಕುಮ-ವಿಪಂಕಿಲ-ಮಹೋರಃ |
ಪಂಡಿತನಿಧಾನ-ಕಮಲಾಲಯ ನಮಸ್ತೇ
ಪಂಕಜನಿಷಣ್ಣ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ೩ ||

ಮೌಲಿಷು ವಿಭೂಷಣಮಿವಾಮರ ವರಾಣಾಂ
ಯೋಗಿಹೃದಯೇಷು ಚ ಶಿರಸ್ಸುನಿಗಮಾನಾಮ್ |
ರಾಜದರವಿಂದ-ರುಚಿರಂ ಪದಯುಗಂ ತೇ
ದೇಹಿ ಮಮ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ೪ ||

ವಾರಿಜವಿಲೋಚನ ಮದಂತಿಮ-ದಶಾಯಾಂ
ಕ್ಲೇಶ-ವಿವಶೀಕೃತ-ಸಮಸ್ತ-ಕರಣಾಯಾಮ್ |
ಏಹಿ ರಮಯಾ ಸಹ ಶರಣ್ಯ ವಿಹಗಾನಾಂ
ನಾಥಮಧಿರುಹ್ಯ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ೫ ||

ಹಾಟಕ-ಕಿರೀಟ-ವರಹಾರ-ವನಮಾಲಾ
ಧಾರರಶನಾ-ಮಕರಕುಂಡಲ-ಮಣೀಂದ್ರೈಃ |
ಭೂಷಿತಮಶೇಷ-ನಿಲಯಂ ತವ ವಪುರ್ಮೇ
ಚೇತಸಿ ಚಕಾಸ್ತು ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ೬ ||

ಇಂದು ರವಿ ಪಾವಕ ವಿಲೋಚನ ರಮಾಯಾಃ
ಮಂದಿರ ಮಹಾಭುಜ-ಲಸದ್ವರ-ರಥಾಂಗ|
ಸುಂದರ ಚಿರಾಯ ರಮತಾಂ ತ್ವಯಿ ಮನೋ ಮೇ
ನಂದಿತ ಸುರೇಶ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ೭ ||

ಮಾಧವ ಮುಕುಂದ ಮಧುಸೂದನ ಮುರಾರೇ
ವಾಮನ ನೃಸಿಂಹ ಶರಣಂ ಭವ ನತಾನಾಮ್ |
ಕಾಮದ ಘೃಣಿನ್ ನಿಖಿಲಕಾರಣ ನಯೇಯಂ
ಕಾಲಮಮರೇಶ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ೮ ||

ಅಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸಕಲ-ಪಾತಕ-ಭಯಘ್ನಂ
ಕಾಮದಂ ಅಶೇಷ-ದುರಿತಾಮಯ-ರಿಪುಘ್ನಮ್ |
ಯಃ ಪಠತಿ ಸಂತತಮಶೇಷ-ನಿಲಯಂ ತೇ
ಗಚ್ಛತಿ ಪದಂ ಸ ನರಸಿಂಹ ನರಸಿಂಹ || ೯ ||

Also Read:

Sri Narasimha Ashtakam Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Narasimha Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top