Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Kannada

Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅಜೋಮೇಶದೇವಂ ರಜೋತ್ಕರ್ಷವದ್ಭೂ-
-ದ್ರಜೋತ್ಕರ್ಷವದ್ಭೂದ್ರಜೋದ್ಧೂತಭೇದಮ್ |
ದ್ವಿಜಾಧೀಶಭೇದಂ ರಜೋಪಾಲಹೇತಿಂ
ಭಜೇ ವೇದಶೈಲಸ್ಫುರನ್ನಾರಸಿಂಹಮ್ || ೧ ||

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷರಕ್ಷೋವರೇಣ್ಯಾಗ್ರಜನ್ಮ
ಸ್ಥಿರಕ್ರೂರವಕ್ಷೋ ಹರಪ್ರೌಢದಕ್ಷಃ |
ಭೃತಶ್ರೀನಖಾಗ್ರಂ ಪರಶ್ರೀಸುಖೋಗ್ರಂ
ಭಜೇ ವೇದಶೈಲಸ್ಫುರನ್ನಾರಸಿಂಹಮ್ || ೨ ||

ನಿಜಾರಂಭಶುಂಭದ್ಭುಜಾ ಸ್ತಂಭಡಂಭ-
-ದ್ದೃಢಾಙ್ಗ ಸ್ರವದ್ರಕ್ತಸಂಯುಕ್ತಭೂತಮ್ |
ನಿಜಾಘಾವನೋದ್ವೇಲ ಲೀಲಾನುಭೂತಂ
ಭಜೇ ವೇದಶೈಲಸ್ಫುರನ್ನಾರಸಿಂಹಮ್ || ೩ ||

ವಟುರ್ಜನ್ಯಜಾಸ್ಯಂ ಸ್ಫುಟಾಲೋಲಧಾಟೀ-
ಸಟಾಝೂಟ ಮೃತ್ಯುರ್ಬಹಿರ್ಗಾನ ಶೌರ್ಯಮ್ |
ಘಟೋದ್ಧೂತಪದ್ಭೂದ್ಘಟಸ್ತೂಯಮಾನಂ
ಭಜೇ ವೇದಶೈಲಸ್ಫುರನ್ನಾರಸಿಂಹಮ್ || ೪ ||

ಪಿನಾಕ್ಯುತ್ತಮಾಙ್ಗಂ ಸ್ವನದ್ಭಙ್ಗರಙ್ಗಂ
ಧ್ರುವಾಕಾಶರಙ್ಗಂ ಜನಶ್ರೀಪದಾಙ್ಗಮ್ |
ಪಿನಾಕಿನ್ಯ ರಾಜಪ್ರಶಸ್ತಸ್ತರಸ್ತಂ
ಭಜೇ ವೇದಶೈಲಸ್ಫುರನ್ನಾರಸಿಂಹಮ್ || ೫ ||

ಇತಿ ವೇದಶೈಲಗತಂ ನೃಸಿಂಹ ಭುಜಙ್ಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top