Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram Lyrics in Hindi

Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram in Hindi:

॥ श्री नृसिंह स्तम्भाविर्भाव स्तोत्रम् ॥
(धन्यवादः – श्री चक्रवर्तुल सुधन्वाचार्युलु महोदय)

सहस्रभास्करस्फुरत्प्रभाक्षदुर्निरीक्षणं
प्रभग्नकॄरकृद्धिरण्यकश्यपोरुरस्थलम् ।
अजस्तृजाण्डकर्परप्रभग्नरौद्रगर्जनं
उदग्रनिग्रहाग्रहोग्रविग्रहाकृतिं भजे ॥ १ ॥

स्वयम्भुशम्भुजम्भजित्प्रमुख्यदिव्यसम्भ्रमं
द्विजृम्भमध्यदुत्कटोग्रदैत्यकुम्भकुम्भिनिन् ।
अनर्गलाट्‍टहासनिस्पृहाष्टदिग्गजार्भटिन्
युगान्तिमान्तमत्कृतान्तधिक्कृतान्तकं भजे ॥ २ ॥

जगज्वलद्दहद्ग्रसत्प्रहस्फुरन्मुखार्भटिं
महद्भयद्भवद्दहग्रसल्लसत्कृताकृतिम् ।
हिरण्यकश्यपोसहस्रसंहरत्समर्थकृ-
-न्मुहुर्मुहुर्मुहुर्गलध्वनन्नृसिंह रक्ष माम् ॥ ३ ॥

दरिद्रदेवि दुष्टि दृष्टि दुःख दुर्भरं हरं
नवग्रहोग्रवक्रदोषणादिव्याधि निग्रहम् ।
परौषधादिमन्त्रयन्त्रतन्त्रकृत्रिमंहनं
अकालमृत्युमृत्युमृत्युमुग्रमूर्तिणं भजे ॥ ४ ॥

जयत्ववक्रविक्रमक्रमक्रमक्रियाहरं
स्फुरत्सहस्रविस्फुलिङ्गभास्करप्रभाग्रसत् ।
धगद्धगद्धगल्लसन्महद्भ्रमत्सुदर्शनो-
न्मदेभभित्स्वरूपभृद्भवत्कृपारसामृतम् ॥ ५ ॥

विपक्षपक्षराक्षसाक्षमाक्षरूक्षवीक्षणं
सदाऽक्षयत्कृपाकटाक्षलक्ष्मलक्ष्मिवक्षसम् ।
विचक्षणं विलक्षणं प्रतीक्षणं परीक्षणं
परीक्ष दीक्ष रक्ष शिक्ष साक्षिणं क्षमं भजे ॥ ६ ॥

अपूर्व शौर्य धैर्य वीर्य दुर्निवार्य दुर्गमं
अकार्यकृद्धनार्य गर्वपर्वतप्रहार्यसत् ।
प्रचार्यसर्वनिर्वहस्तुपर्यवर्यपर्विणं
सदार्यकार्यभार्यभृद्दुदारवर्यणं भजे ॥ ७ ॥

प्रपत्तिनार्द्रनाभनाभिवन्दनप्रदक्षिणा
नताननाङ्गवाङ्मनःस्मरज्जपस्तुवद्गदा ।
अश्रुपूरणार्द्रपूर्णभक्तिपारवश्यता
सकृत्क्रियाचरद्धवत्कृपा नृसिंह रक्ष माम् ॥ ८ ॥

करालवक्त्र कर्कशोग्र वज्रदम्ष्ट्रमुज्ज्वलं
कुठारखड्गकुन्तरोमराङ्कुशोन्नखायुधम् ।
महद्भ्रयूधभग्नसञ्चलज्ञता सटालकं
जगत्प्रमूर्छिताट्‍टहासचक्रवर्तिणं भजे ॥ ९ ॥

नवग्रहाऽपमृत्युगण्ड वास्तुरोग वृश्चिका-
-ऽग्नि बाडबाग्नि काननाग्नि शतृमण्डल ।
प्रवाह क्षुत्पिपास दुःख तस्कर प्रयोग दु-
-ष्प्रमादसङ्कटात्सदा नृसिंह रक्ष मां प्रभो ॥ १० ॥

उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् ।
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युर्नमाम्यहम् ॥

ओं नमो नृसिंह देवाय ॥

Also Read:

Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Narasimha Stambha Avirbhava Stotram Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top