Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narasimha Stotram 2 Lyrics in Kannada

Sri Narasimha Stotram 2 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೨ ॥
ಕುನ್ದೇನ್ದುಶಙ್ಖವರ್ಣಃ ಕೃತಯುಗಭಗವಾನ್ಪದ್ಮಪುಷ್ಪಪ್ರದಾತಾ
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ಕಾಞ್ಚನಾಭಿಃ ಪುನರಪಿ ಸಮಯೇ ದ್ವಾಪರೇ ರಕ್ತವರ್ಣಃ |
ಶಙ್ಕೋ ಸಮ್ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲೇ ಕಲಿಯುಗಸಮಯೇ ನೀಲಮೇಘಶ್ಚ ನಾಭಾ
ಪ್ರದ್ಯೋತಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಪರಬಲಮದನಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೧ ||

ನಾಸಾಗ್ರಂ ಪೀನಗಣ್ಡಂ ಪರಬಲಮದನಂ ಬದ್ಧಕೇಯುರಹಾರಂ
ವಜ್ರಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ ಪರಿಮಿತಗಣನಃ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿತೇಜಃ |
ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಪಿಙ್ಗಲಾಕ್ಷಂ ಭ್ರುಕಿಟತಮುಖಂ ಕೇಶಕೇಶಾರ್ಧಭಾಗಂ
ವನ್ದೇ ಭೀಮಾಟ್ಟಹಾಸಂ ತ್ರಿಭುವನಜಯಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೨ ||

ಪಾದದ್ವನ್ದ್ವಂ ಧರಿತ್ರ್ಯಾಂ ಪಟುತರವಿಪುಲಂ ಮೇರುಮಧ್ಯಾಹ್ನಸೇತುಂ
ನಾಭಿಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಸಿನ್ಧೋ ಹೃದಯಮಭಿಮುಖಂ ಭೂತವಿದ್ವಾಂಸನೇತಃ |
ಆಹುಶ್ಚಕ್ರಂ ತಸ್ಯ ಬಾಹುಂ ಕುಲಿಶನಖಮುಖಂ ಚನ್ದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಮ್ |
ವಕ್ತ್ರಂ ವಹ್ನ್ಯಸ್ಯ ವಿದ್ಯಸ್ಸುರಗಣವಿನುತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೩ ||

ಘೋರಂ ಭೀಮಂ ಮಹೋಗ್ರಂ ಸ್ಫಟಿಕಕುಟಿಲತಾ ಭೀಮಪಾಲಂ ಪಲಾಕ್ಷಂ
ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಕೇಶಂ ಪ್ರಲಯಶಶಿಮುಖಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಮ್ |
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಬಾಹುಯುಗ್ಮಂ ಪರಿಖಗದಾತ್ರಿಶೂಲಪಾಶಪಾಣ್ಯಗ್ನಿಧಾರ
ವನ್ದೇ ಭೀಮಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಲಖಗುಣವಿಜಯಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೪ ||

ಗೋಕಣ್ಠಂ ದಾರುಣಾನ್ತಂ ವನವರವಿದಿಪೀ ಡಿಂಡಿಡಿಂಡೋಟಡಿಂಭಂ
ಡಿಂಭಂ ಡಿಂಭಂ ಡಿಡಿಂಭಂ ದಹಮಪಿ ದಹಮಃ ಝಂಪ್ರಝಂಪ್ರೇಸ್ತು ಝಂಪ್ರೈಃ |
ತುಲ್ಯಸ್ತುಲ್ಯಸ್ತುತುಲ್ಯ ತ್ರಿಘುಮ ಘುಮಘುಮಾಂ ಕುಙ್ಕುಮಾಂ ಕುಙ್ಕುಮಾಙ್ಗಂ
ಇತ್ಯೇವಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಂ ವಹತಿ ಕುಕುಭಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೫ ||

ಭೂಭೃದ್ಭೂಭುಜಙ್ಗಂ ಮಕರಕರಕರ ಪ್ರಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಮಾಲಂ
ಖರ್ಜರ್ಜಂ ಖರ್ಜಖರ್ಜಂ ಖಜಖಜಖಜಿತಂ ಖರ್ಜಖರ್ಜರ್ಜಯನ್ತಮ್ |
ಭೋಭಾಗಂ ಭೋಗಭಾಗಂ ಗಗ ಗಗ ಗಹನಂ ಕದ್ರುಮ ಧೃತ್ಯ ಕಣ್ಠಂ
ಸ್ವಚ್ಛಂ ಪುಚ್ಛಂ ಸುಕಚ್ಛಂ ಸ್ವಚಿತಹಿತಕರಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೬ ||

ಝುಂಝುಂಝುಂಕಾರಕಾರಂ ಜಟಮಟಿಜನನಂ ಜಾನುರೂಪಂ ಜಕಾರಂ
ಹಂಹಂಹಂ ಹಂಸರೂಪಂ ಹಯಶತ ಕಕುಭಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಂ ವಿವೇಶಮ್ |
ವಂವಂವಂ ವಾಯುವೇಗಂ ಸುರವರವಿನುತಂ ವಾಮನಾಕ್ಷಂ ಸುರೇಶಂ
ಲಂಲಂಲಂ ಲಾಲಿತಾಕ್ಷಂ ಲಖಗುಣವಿಜಯಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೭ ||

ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಾರಸಿಂಹಂ ವಿಕೃತನಖಮುಖಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ
ಪಿಙ್ಗಾಕ್ಷಂ ಸ್ನಿಗ್ಧವರ್ಣಂ ಜಿತವಪುಸದೃಶಃ ಕುಂಚಿತಾಗ್ರೋಗ್ರತೇಜಾಃ |
ಭೀತಾಶ್ಚಾ ದಾನವೇನ್ದ್ರಾಸ್ಸುರಭಯವಿನುತಿಶ್ಶಕ್ತಿನಿರ್ಮುಕ್ತಹಸ್ತಂ
ನಾಶಾಸ್ಯಂ ಕಿಂ ಕಮೇತಂ ಕ್ಷಪಿತಜನಕಜಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೮ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಙ್ಕಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಶಶಿಧರಧವಲಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಸುರೇಶಂ
ವೇದಾಙ್ಗಂ ವೇದನಾದಂ ವಿನುತತನುವಿದಂ ವೇದರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಹೋಂಹೋಂ ಹೋಂಕಾರಕಾರಂ ಹುತವಹ ನಯನಂ ಪ್ರಜ್ವಲಜ್ವಾಲ ಪಾಕ್ಷಂ
ಕ್ಷಂಕ್ಷಂಕ್ಷಂ ಬೀಜರೂಪಂ ನರಹರಿ ವಿನುತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ || ೯ ||

ಅಹೋ ವೀರ್ಯಮಹೋ ಶೌರ್ಯಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಮ್ |
ನಾರಸಿಂಹಂ ಮಹಾದೇವಂ ಅಹೋಬಲಮಹಾಬಲಮ್ || ೧೦ ||

ಜ್ವಾಲಾಹೋಬಲಮಾಲೋಲಃ ಕ್ರೋಡಾಕಾರಂ ಚ ಭಾರ್ಗವಮ್ |
ಯೋಗಾನನ್ದಶ್ಚತ್ರವಟ ಪಾವನಾ ನವಮೂರ್ತಯೇ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸಿಂಹ ವಿಭವೇ ಗರುಡಧ್ವಜಾಯ
ತಾಪತ್ರಯೋಪಶಮನಾಯ ಭವೌಷಧಾಯ |
ತೃಷ್ಣಾದಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ಜಲಾಗ್ನಿಭುಜಙ್ಗ ರೋಗ-
ಕ್ಲೇಶವ್ಯಯಾಯ ಹರಯೇ ಗುರವೇ ನಮಸ್ತೇ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ |

Also Read:

Sri Narasimha Stotram 2 Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Narasimha Stotram 2 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top