Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Narasimha Stuti Lyrics in Kannada

Sri Narasimha Stuti (Sanaischara Kritam) in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿ (ಶನೈಶ್ಚರ ಕೃತಂ) ॥
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ |
ಸುಲಭೋ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ದುರ್ದರ್ಶೋ ದುಷ್ಟಚೇತಸಾಮ್ |
ಅನನ್ಯಗತಿಕಾನಾಂ ಚ ಪ್ರಭುರ್ಭಕ್ತೈಕವತ್ಸಲಃ || ೧ ||

ಶನೈಶ್ಚರಸ್ತತ್ರ ನೃಸಿಂಹದೇವ
ಸ್ತುತಿಂ ಚಕಾರಾಮಲ ಚಿತ್ತವೃತಿಃ |
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮಶೇಷಲೋಕ
ಕಿರೀಟ ನೀರಾಜಿತ ಪಾದಪದ್ಮಮ್ || ೨ ||

ಶ್ರೀ ಶನಿರುವಾಚ |
ಯತ್ಪಾದಪಂಕಜರಜಃ ಪರಮಾದರೇಣ
ಸಂಸೇವಿತಂ ಸಕಲಕಲ್ಮಷರಾಶಿನಾಶಮ್ |
ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕಮಶೇಷನಿಜಾನುಗಾನಾಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೩ ||

ಸರ್ವತ್ರ ಚಂಚಲತಯಾ ಸ್ಥಿತಯಾ ಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ವಂದ್ಯಪದಯಾ ಸ್ಥಿರಯಾನ್ಯಸೇವಿ |
ಪಾದಾರವಿಂದಯುಗಳಂ ಪರಮಾದರೇಣ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೪ ||

ಯದ್ರೂಪಮಾಗಮಶಿರಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾದ್ಯಂ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿ ಪರಿತಾಪಹರಂ ವಿಚಿನ್ತ್ಯಮ್ |
ಯೋಗೀಶ್ವರೈರಪಗತಾಽಖಿಲ ದೋಷಸಂಘೈಃ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೫ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಕ್ತ ವಚಸಾ ಹರಿರಾವಿರಾಸ
ಸ್ತಂಭೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಂ ಯ ಉದಾರಭಾವಃ |
ಊರ್ವೋ ನಿಧಾಯ ಉದರಂ ನಖರೈರ್ದದಾರ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೬ ||

ಯೋ ನೈಜಭಕ್ತಮನಲಾಂಬುಧಿ ಭೂಧರೋಗ್ರ-
ಶೃಂಗಪ್ರಪಾತ ವಿಷದನ್ತಿ ಸರೀಸೃಪೇಭ್ಯಃ |
ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಪರಮಕಾರುಣಿಕೋ ರರಕ್ಷ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೭ ||

ಯನ್ನಿರ್ವಿಕಾರ ಪರರೂಪ ವಿಚಿನ್ತನೇನ
ಯೋಗೀಶ್ವರಾ ವಿಷಯವೀತ ಸಮಸ್ತರಾಗಾಃ |
ವಿಶ್ರಾಂತಿಮಾಪುರ ವಿನಾಶವತೀಂ ಪರಾಖ್ಯಾಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೮ ||

ಯದ್ರೂಪಮುಗ್ರ ಪರಿಮರ್ದನ ಭಾವಶಾಲಿ
ಸಂಚಿನ್ತನೇನ ಸಕಲಾಘ ವಿನಾಶಕಾರಿ |
ಭೂತ ಜ್ವರ ಗ್ರಹ ಸಮುದ್ಭವ ಭೀತಿನಾಶಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೯ ||

ಯಸ್ಯೋತ್ತಮಂ ಯಶ ಉಮಾಪತಿ ಪದ್ಮಜನ್ಮ
ಶಕ್ರಾದಿ ದೈವತ ಸಭಾಸು ಸಮಸ್ತಗೀತಂ |
ಶಕ್ತ್ಯೈವ ಸರ್ವಶಮಲ ಪ್ರಶಮೈಕ ದಕ್ಷಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೧೦ ||

ಇತ್ಥಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ತುತಿಂ ದೇವಃ ಶನಿನಾ ಕಲ್ಪಿತಾಂ ಹರಿಃ |
ಉವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮ ವೃಂದಸ್ಥಂ ಶನಿಂ ತಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ |
ಪ್ರಸನ್ನೋಽಹಂ ಶನೇ ತುಭ್ಯಂ ವರಂ ವರಯ ಶೋಭನಮ್ |
ಯಂ ವಾಂಛಸಿ ತಮೇವ ತ್ವಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಹಿತಾವಹಮ್ || ೧೨ ||

ಶ್ರೀ ಶನಿರುವಾಚ |
ನೃಸಿಂಹ ತ್ವಂ ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ದೇವ ದಯಾನಿಧೇ |
ಮದ್ವಾಸರಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಕರಃ ಸ್ಯಾದ್ದೇವತಾಪತೇ || ೧೩ ||

ಮತ್ಕೃತಂ ತ್ವತ್ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ಚ ಪಠನ್ತಿ ಚ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮನ್ ಪೂರಯೇಥಾಃ ತೇಷಾಂ ತ್ವಂ ಲೋಕಭಾವನ || ೧೪ ||

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ |
ತಥೈವಾಸ್ತು ಶನೇಽಹಂ ವೈ ರಕ್ಷೋ ಭುವನಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ಭಕ್ತ ಕಾಮಾನ್ ಪೂರಯಿಷ್ಯೇ ತ್ವಂ ಮಮೈಕಂ ವಚಃ ಶೃಣು || ೧೫ ||

ತ್ವತ್ಕೃತಂ ಮತ್ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾಚ್ಚ ಯಃ |
ದ್ವಾದಶಾಷ್ಟಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಾತ್ ತ್ವದ್ಭಯಂ ಮಾಸ್ತು ತಸ್ಯ ವೈ || ೧೬ ||

ಶನಿರ್ನರಹರಿಂ ದೇವಂ ತಥೇತಿ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಹ |
ತತಃ ಪರಮಸಂತುಷ್ಟೋ ಜಯೇತಿ ಮುನಯೋವದನ್ || ೧೭ ||

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ |
ಇದಂ ಶನೈಶ್ಚರಸ್ಯಾಥ ನೃಸಿಂಹ ದೇವ
ಸಂವಾದಮೇತತ್ ಸ್ತವನಂ ಚ ಮಾನವಃ |
ಶೃಣೋತಿ ಯಃ ಶ್ರಾವಯತೇ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸರ್ವಾಣ್ಯಭೀಷ್ಟಾನಿ ಚ ವಿನ್ದತೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಕೃತ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಃ |

Click Here to Read Sri Narasimha Stuti Meaning:

Also Read:

Sri Narasimha Stuti Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Narasimha Stuti Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top