Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Narayanaguru’s Vasudeva Ashtakam Lyrics in Hindi

Shri Vasudeva Ashtakam Lyrics in Hindi by Narayana Guru:

॥ वासुदेवाष्टकं ॥

by Shri Narayanaguru

॥ अथ श्री वासुदेवाष्टकं ॥

श्रीवासुदेव सरसीरुहपाञ्चजन्यकौमोदकीभयनिवारणचक्रपाणे ।
श्रीवत्सवत्स सकलामयमूलनाशिन् श्रीभूपते हर हरे सकलामयं मे ॥ १ ॥

गोविन्द गोपसुत गोगणपाललोल गोपीजनाङ्गकमनीयनिजाङ्गसङ्ग ।
गोदेविवल्लभ महेश्वरमुख्यवन्द्य श्रीभूपते हर हरे सकलामयं मे ॥ २ ॥

नीलाळिकेश परिभूषितबर्हिबर्ह काळांबुदद्युतिकळायकळेबराभ ।
वीर स्वभक्तजनवत्सल नीरजाक्ष श्रीभूपते हर हरे सकलामयं मे ॥ ३ ॥

आनन्दरूप जनकानकपूर्वदुन्दुभ्यानन्दसागर सुधाकरसौकुमार्य ।
मानापमानसममानस राजहंस श्रीभूपते हर हरे सकलामयं मे ॥ ४ ॥

मञ्जीरमञ्जुमणिशिञ्जितपादपद्म कञ्जायताक्ष करुणाकर कञ्जनाभ ।
सञ्जीवनौषध सुधामय साधुरम्य श्रीभूपते हर हरे सकलामयं मे ॥ ५ ॥

कंसासुरद्विरद केसरिवीर ग़ोरवैराकरामयविरोधकराज शौरे ।
हंसादिरम्य सरसीरुहपादमूल श्रीभूपते हर हरे सकलामयं मे ॥ ६ ॥

संसारसङ्कटविशङ्कटकङ्कटाय सर्वार्थदाय सदयाय सनातनाय ।
सच्चिन्मयाय भवते सततं नमोस्तु श्रीभूपते हर हरे सकलामयं मे ॥ ७ ॥

भक्तप्रियाय भवशोकविनाशनाय मुक्तिप्रदाय मुनिवृन्दनिषेविताय ।
नक्तं दिवं भगवते नतिरस्मदीया श्रीभूपते हर हरे सकलामयं मे ॥ ८ ॥

॥ इति श्री नारायणगुरुविरचितं वासुदेवाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

Sri Narayanaguru’s Vasudeva Ashtakam Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top