Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Pushtipati Stotram (Devarshi Krutam) Lyrics in Kannada

Pushtipati Stotram (Devarshi Krutam) Kannada Lyrics:

ಪುಷ್ಟಿಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ದೇವರ್ಷಿ ಕೃತಂ)
ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ |
ಜಯ ದೇವ ಗಣಾಧೀಶ ಜಯ ವಿಘ್ನಹರಾವ್ಯಯ |
ಜಯ ಪುಷ್ಟಿಪತೇ ಢುಂಢೇ ಜಯ ಸರ್ವೇಶ ಸತ್ತಮ || ೧ ||

ಜಯಾನಂತ ಗುಣಾಧಾರ ಜಯ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದ ಪ್ರಭೋ |
ಜಯ ಯೋಗೇನ ಯೋಗಾತ್ಮನ್ ಜಯ ಶಾಂತಿಪ್ರದಾಯಕ || ೨ ||

ಜಯ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಸರ್ವಜ್ಞ ಜಯ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರ |
ಜಯ ಸ್ವಾನಂದಪಸ್ಥಾಯಿನ್ ಜಯ ವೇದವಿದಾಂವರ || ೩ ||

ಜಯ ವೇದಾಂತವಾದಜ್ಞ ಜಯ ವೇದಾಂತಕಾರಣ |
ಜಯ ಬುದ್ಧಿಧರ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಜಯ ಸರ್ವಾಮರಪ್ರಿಯ || ೪ ||

ಜಯ ಮಾಯಾಮಯೇ ಖೇಲಿನ್ ಜಯಾವ್ಯಕ್ತ ಗಜಾನನ |
ಜಯ ಲಂಬೋದರಃ ಸಾಕ್ಷಿನ್ ಜಯ ದುರ್ಮತಿನಾಶನ || ೫ ||

ಜಯೈಕದಂತಹಸ್ತಸ್ತ್ವಂ ಜಯೈಕರದಧಾರಕ |
ಜಯ ಯೋಗಿಹೃದಿಸ್ಥ ತ್ವಂ ಜಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪೂಜಿತ || ೬ ||

ಜಯ ಕರ್ಮ ತಪೋರೂಪ ಜಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕ |
ಜಯಾಮೇಯ ಮಹಾಭಾಗ ಜಯ ಪೂರ್ಣಮನೋರಥ || ೭ ||

ಜಯಾನಂದ ಗಣೇಶಾನ ಜಯ ಪಾಶಾಂಕುಶಪ್ರಿಯ |
ಜಯ ಪರ್ಶುಧರ ತ್ವಂ ವೈ ಜಯ ಪಾವನಕಾರಕ || ೮ ||

ಜಯ ಭಕ್ತಾಭಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ ಭಕ್ತಮಹಾಪ್ರಿಯ |
ಜಯ ಭಕ್ತೇಶ ವಿಘ್ನೇಶ ಜಯ ನಾಥ ಮಹೋದರ || ೯ ||

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಗಣನಾಯಕಾಯ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಸಕಲಾತ್ಮಕಾಯ |
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಭವಮೋಚನಾಯ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽತಿಸುಖಪ್ರದಾಯ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮುದ್ಗಲೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಏಕದಂತಚರಿತೇ ಪಂಚಷಷ್ಟಿತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ದೇವರ್ಷಿಕೃತ ಪುಷ್ಟಿಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

Also Read:

Pushtipati Stotram (Devarshi Krutam) lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Pushtipati Stotram (Devarshi Krutam) Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top