Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rahu Stotram Lyrics in Kannada

Sri Rahu Kavacham in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ರಾಹು ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಾಮದೇವ ಋಷಿಃ | ಅನುಷ್ಟುಪ್ಚ್ಛಂದಃ | ರಾಹುರ್ದೇವತಾ | ಶ್ರೀ ರಾಹು ಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕಾಶ್ಯಪ ಉವಾಚ |
ಶೃಣ್ವಂತು ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ರಾಹುಪ್ರೀತಿಕರಂ ಸ್ತವಮ್ |
ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ವಿಷಭೀತಿಹರಂ ಪರಮ್ || ೧ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಚೈವ ಗುಹ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ |
ಆದರೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾವಧಾನಾಶ್ಚ ಶೃಣ್ವತ || ೨ ||

ರಾಹುಃ ಸೂರ್ಯರಿಪುಶ್ಚೈವ ವಿಷಜ್ವಾಲಾಧೃತಾನನಃ |
ಸುಧಾಂಶುವೈರಿಃ ಶ್ಯಾಮಾತ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಾಹಿತೋ ಬಲೀ || ೩ ||

ಭುಜಗೇಶಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಃ ಕ್ರೂರಕರ್ಮಾ ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ |
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ನಿತ್ಯಂ ಯೋ ನಿಯತಃ ಪಠೇತ್ || ೪ ||

ಜಪ್ತ್ವಾ ತು ಪ್ರತಿಮಾಂ ಚೈವ ಸೀಸಜಾಂ ಮಾಷಸುಸ್ಥಿತಾಮ್ |
ನೀಲ ಗಂಧಾಕ್ಷತೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಯತ್ನತಃ || ೫ ||

ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಾನೀಯ ದೂರ್ವಾನ್ನಾಜ್ಯಾಹುತೀಃ ಕ್ರಮಾತ್ |
ತನ್ಮಂತ್ರೇಣೈವ ಜುಹುಯಾದ್ಯಾವದಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ || ೬ ||

ಹುತ್ವೈವಂ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ರಾಹುಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇದ್ಗ್ರಹನಾಯಕಮ್ |
ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವೃತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿಃ ಪ್ರಣತೋ ನರಃ || ೭ ||

ರಾಹೋ ಕರಾಳವದನ ರವಿಚಂದ್ರಭಯಂಕರ |
ತಮೋರೂಪ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ || ೮ ||

ಸಿಂಹಿಕಾಸುತ ಸೂರ್ಯಾರೇ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಪೂಜಿತ |
ಸಿಂಹವಾಹ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವಾನ್ರೋಗಾನ್ನಿವಾರಯ || ೯ ||

ಕೃಪಾಣಫಲಕಾಹಸ್ತ ತ್ರಿಶೂಲಿನ್ ವರದಾಯಕ |
ಗರಳಾತಿಗರಾಳಾಸ್ಯ ಗದಾನ್ಮೇ ನಾಶಯಾಖಿಲಾನ್ || ೧೦ ||

ಸ್ವರ್ಭಾನೋ ಸರ್ಪವದನ ಸುಧಾಕರವಿಮರ್ದನ |
ಸುರಾಸುರವರಸ್ತುತ್ಯ ಸರ್ವದಾ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದ ಮೇ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತೋ ರಾಹುಃ ದುಷ್ಟಸ್ಥಾನಗತೋಽಪಿ ವಾ |
ಸುಪ್ರೀತೋ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ರೋಗಾನ್ ವಿನಾಶಯೇತ್ || ೧೨ ||

ವಿಷಾನ್ನ ಜಾಯತೇ ಭೀತಿಃ ಮಹಾರೋಗಸ್ಯ ಕಾ ಕಥಾ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ನಷ್ಟಂ ರಾಜ್ಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೩ ||

ಏವಂ ಪಠೇದನುದಿನಂ ಸ್ತವರಾಜಮೇತಂ
ಮರ್ತ್ಯಃ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೃದಯೋ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ಯಃ |
ಆರೋಗ್ಯಮಾಯುರತುಲಂ ಲಭತೇ ಸುಪುತ್ರಾನ್-
ಸರ್ವೇ ಗ್ರಹಾ ವಿಷಮಗಾಃ ಸುರತಿಪ್ರಸನ್ನಾಃ || ೧೪ ||

Also Read:

Sri Rahu Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Rahu Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top