Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Ramaotsava Kalpalata Sri Rama Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

।। ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੋਤ੍ਸਵਕਲ੍ਪਲਤੋਦ੍ਧਤਾ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਨਾਮਾਵਲਿਃ ।।

ॐ ਸ਼੍ਰੀਸੀਤਾਰਾਮਚਨ੍ਦ੍ਰਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨਵਰਾਤ੍ਰੋਤ੍ਸਵ ਕਲ੍ਪਃ
ਨਾਮਾਵਲੀਸ੍ਤ ਬਕਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੋਤ੍ਸਵਕਲ੍ਪਲਤੋਦ੍ਧਤਾ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਨਾਮਾਵਲੀ

ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਗੌਰੀਸ਼ ਵਾਗੀਸ਼ ਸ਼ਚੀਸ਼ਾਦਿ ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਕ੍ਸ਼ੀਨ੍ਦ੍ਰਗਮਨੋਦ੍ਵਤ੍ਤ ਪਾਞ੍ਚਜਨ੍ਯਰਵਾਞ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਕਾਰਿਮੁਖਦੇਵੌਘ ਕੇਕਿਲੋਕ ਘਨਾਘਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿ ਮੁਖਾਮ੍ਭੋਜ ਪਦ੍ਮਿਨੀਵਲ੍ਲਭਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰ੍ਵਹਤ੍ਕੈਰਵੋਲ੍ਲਾਸ ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਯਿਤ ਸੁਸ੍ਮਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਕ੍ਰਾਦ੍ਯਾਯੁਧਸਂਯੁਕ੍ਤ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜ ਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਰ੍ਭੀਕਤ ਭਯਾਮਰ੍ਤ੍ਯ ਨਿਰ੍ਭੀਕਰਣ ਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਨਵਾਰਣ੍ਯ ਸਂਸ਼ੋਸ਼ਦਾਵੀਕਤ ਨਿਜਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰਣੀਭਾਰਕਦ੍ਦੈਤ੍ਯਦਾਰਣੋਦ੍ਯਤ ਨਿਸ਼੍ਚਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਾਨੀਕਤਵੈਕੁਣ੍ਠਸਾਕੇਤਪੁਰ ਲੋਲੁਪਾਯ ਨਮਃ । 10 ।

ॐ ਪ੍ਰਾਜਾਪਤ੍ਯੇਸ਼੍ਟਿਸਮ੍ਭੂਤਪਾਯਸਾਨ੍ਨ ਰਸਾਨੁਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਸਲੇਨ੍ਦ੍ਰਾਤ੍ਮਜਾਗਰ੍ਭਕਰੋਦ੍ਭੂਤ ਹਰਿਨ੍ਮਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗੁਣੋਪੇਤਨਿਜਾਨੁਜ ਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਙ੍ਕ੍ਤਿਸ੍ਯਨ੍ਦਨਸਨ੍ਤੋਸ਼ਪਾਰਾਵਾਰ ਸੁਧਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਤ੍ਰਯੀਤਤ੍ਤ੍ਵਧਨੁਰ੍ਵੇਦ ਵਿਚਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਾਨ੍ਤਰਾਯਸਞ੍ਜਾਤਾਯਾਸ ਕੌਸ਼ਿਕਯਾਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਬੋਧਿਤਪਿਤ੍ਰਾਜ੍ਞਾਗੁਰ੍ਵੀਕਰਣ ਪੌਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਊ ਗਾਧੇਯਬੋਧਿਤੋਦਾਰਗਾਧਾਦ੍ਵਯਜਿਤਸ਼੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਾਟਕੋਰਸ੍ਥਲਕ੍ਰੌਞ੍ਚਧਰਾਭਦ੍ਦਾਰਣਾਗ੍ਨਿ ਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਸ਼੍ਟਾਨਲਾਸ੍ਤ੍ਰ ਸਨ੍ਦਗ੍ਧਦੁਸ਼੍ਟਮਾਰੀਚਸੋਦਰਾਯ ਨਮਃ । 20 ।

ॐ ਸਮੀਰਾਸ੍ਤ੍ਰਾਬ੍ਧਿਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਤਾਟਕਾਗ੍ਰਤਨੂਭਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਰਭਾਗਸਮਾਯਾਤਸੁਤ੍ਰਾਮਾਦਿ ਸੁਭਿਕ੍ਸ਼ਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੂਢਕ੍ਰਤੁਜਮੁਨ੍ਮੌਨਿਗਾਢਾਲਿਙ੍ਗਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਹਲ੍ਯਾਸ਼ਾਪਪਾਪਾਬ੍ਦਿਹਾਰਣੋਦ੍ਯਤਪਦ੍ਰਜਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਰ੍ਵਬਾਣਾਸਨਾਦ੍ਰੀਨ੍ਦ੍ਰ ਗਰ੍ਵਭਞ੍ਜਨ ਜਮ੍ਭ ਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਰਮਾਵਨੀਜਾਤਾਸਾਕ੍ਸ਼ਤੋਦਕਰਗ੍ਰਹਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਰ੍ਵਾਰਭਾਰ੍ਗਵਾਖਰ੍ਵਗਰ੍ਵਦਰ੍ਵੀਕਰਾਹਿਭੁਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਸ੍ਵਪਤ੍ਨੀਸਮਾਯੁਕ੍ਤ ਸਾਨੁਜੋਦਿਤਭਾਗ੍ਯਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਜਦਾਰਸਮਾਵੇਸ਼ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਸਵਿਤਪੂਰ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਥਰਾਦਿਸ਼੍ਟ ਕੈਕੇਯੀਮਤ੍ਯਨ੍ਤਰਿਤਰਾਜ੍ਯਧੁਰੇ ਨਮਃ । 30 ।

ॐ ਨਿਸ਼ਾਦਵਰਪੁਣ੍ਯੌਘਨਿਲਿਮ੍ਪਦ੍ਰੁਫਲੋਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਙ੍ਗਾਵਤਰਣੋਤ੍ਸਸ਼੍ਟਸ਼ਙ੍ਗਿਬੇਰਪੁਰਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤ੍ਯੁਤ੍ਕਟਪਰਿਕ੍ਲੁਪ੍ਤ ਭਰਦ੍ਵਾਜਪਦਾਨਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਰਕੂਟਾਚਲਪ੍ਰਾਨ੍ਤਚਿਤ੍ਰਕਾਨਨਭੂਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਦੁਕਾਨ੍ਯਸ੍ਤ ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਭਰਵਤ੍ਕੈਕਯੀਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਤਕਾਰ੍ਯਾਗਤਾਨੇਕ ਜਨਸਮ੍ਮਰ੍ਦਨਾਸਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਕਾਧਿਪਤਨੂਜਾਤਕਾਕਦਾਨਵਦਰ੍ਪਹਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੋਦਣ੍ਡਗੁਣਨਿਰ੍ਘੋਸ਼ਘੂਰ੍ਣਿਤਾਯਿਤਦਣ੍ਡਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਮੁਨਿਸਨ੍ਦਿਸ਼੍ਟਵਾਸਸ੍ਥਲਨਿਰੂਪਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰਾਧਸ਼ਾਲ੍ਮਲੀਵਕ੍ਸ਼ਵਿਧ੍ਵਂਸਾਨਿਲਸਂਹਤਯੇ ਨਮਃ । 40 ।

ॐ ਨਿਰਾਕਤਸੁਰਾਧੀਸ਼ਨੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਰ ਭ ਙ੍ਗਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਸੂਯਾਙ੍ਗਰਾਗਾਞ੍ਚਦਵਨੀਤਨਯਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਮੁਨਿ ਸਂ ਸੇਵਾਸੂਚਿਤਾਤ੍ਮਾਤਿਥਿਕ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਮ੍ਭਜਾਤ ਦਯਾਦਤ੍ਤ ਜਮ੍ਭਾਰਾਤਿਸ਼ਰਾਸਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਣ੍ਡਕਾਵਨਸਂਲੀਨਚਣ੍ਡਾਸੁਰਵਧੋਦ੍ਯਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਞ੍ਚਤ੍ਪਞ੍ਚਵਟੀਤੀਰ ਪਰ੍ਣਾਗਾਰਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਦਾਵਰੀਨਦੀਤੋਯਗਾਹਨਾਞ੍ਚਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਸਾਪਾਦਿਤਰਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੀ ਨਾਸਾਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ੍ਤ ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਖਰ ਸੈਨ੍ਯਾਟਵੀਪਾਤਸਰਯਾਭੀਲਮਾਰੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੂਸ਼ਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਰਃਸ਼ੈਲਤੁਣ੍ਡਨੋਗ੍ਰਸ਼ਰਾਸਨਾਯ ਨਮਃ । 50 ।

ॐ ਵਿਰੂਪਿਤਾਨੁਜਾਕਾਰ ਵਿਕ੍ਸ਼ੋਭਿਤਦਸ਼ਾਨਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਟਕਾਕਾਰਸਞ੍ਛਨ੍ਨਤਾਟਕੇਯਮਗਦ੍ਵਿਪਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੀਤਾਪਰਾਧਦੁ ਰ੍ਮੇ ਧਿਭੂਤਾਨੁਜਵਿਨਿਨ੍ਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਂ ਕ੍ਤ੍ਯਾਸ੍ਯਾਹਤਸ਼ਕ੍ਸ਼ੀਨ੍ਦ੍ਰ ਪਰਲੋਕਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੀਤਾਪਹਰਣੋਧ੍ਬੂਤਚਿਨ੍ਤਾਕ੍ਰਾਨ੍ਤਨਿਜਾਨ੍ਤਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਨ੍ਤਾਨ੍ਵੇਸ਼ਣਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥਕਬਨ੍ਧਾਸੁਰਹਿਂਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬਰੀਦਤ੍ਤ ਪਕ੍ਵਾਮ੍ਰ ਙਾਤਾਸ੍ਵਾਦਕੁਤੂਹਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਮ੍ਪਾਸਰੋਵਰੋਪਾਨ੍ਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਮਾਰੁਤਿਸਂਸ੍ਤੁਤਯੇਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ ਸ੍ਤ ਪ੍ਰਸ੍ਤਾਵਸਾਮੀਰਿਸ਼ਬ੍ਦਸੌਸ਼੍ਠਵਤੋਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਨ੍ਧੁਰੋਨ੍ਨਤਕਾਪੇਯਸ੍ਕਨ੍ਧਾਰੋਹਣਬਨ੍ਧੁਰਾਯ ਨਮਃ । 60 ।

ॐ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀਕਤਾਨਲਾਦਿਤ੍ਯ ਕੌਕ੍ਸ਼ੇਯਕਪਿਸਖ੍ਯਭਾਜੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਸ਼ਜਾਨੀਤ ਵੈਦੇਹਿਭੂਸ਼ਾਲੋਕਨਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਪ੍ਤਤਾਲਨਿਪਾਤਾਤ੍ਤ ਸਚਿਵਾਮੋਦਕੋਵਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਸ਼੍ਟਦੌਨ੍ਦੁਭ ਕਙ੍ਕਾਲਤੋਲਨਾਗ੍ਰਪਦਙ੍ਗੁਲਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਲਿਪ੍ਰਾਣਾਨਿਲਾਹਾਰਵਾਤਾਸ਼ਨਨਿਭਾਮ੍ਬਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਨ੍ਤਰਾਜ੍ਯਰਮਾਰੂਢਕਪਿਰਾਜਨਿ ਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਮਾਸੁਗ੍ਰੀਵਵਲ੍ਲੀ ਦ੍ਰੁਸੁਮਾਕਰਦਿਨਾਯਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਵਰ੍ਸ਼ਣਗੁਹਾਵਾਸ ਪਰਿਯਾਪਿਤਵਾਰ੍ਸ਼ਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਤਾਨੁਜਰੁਦ੍ਭੀਤ ਪੌਸ਼ਾਨਨ੍ਦਕਦੀਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੀਤਾਮਾਰ੍ਗਣਸਨ੍ਦਿਸ਼੍ਟਵਾਤਾਪਤ੍ਯਾਰ੍ਪਿਤੋਰ੍ਮਿ ਕਾਯ ਨਮਃ । 70 ।

ॐ ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਾਯੋਪਵੇਸ਼ਸ੍ਥ ਸਰ੍ਵਵਾਨਰਸਂਸ੍ਮਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੀਤਰ੍ਜਨਾਧੂਤਰਮਣੀਹਦਯਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਹਨਾਪ੍ਲੁਤਸਾਮੀਰਿਦਾਹਸ੍ਤਮ੍ਭਨਮਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੀਤਾਦਰ੍ਸ਼ਨਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਸ਼ਿਰੋਰਤ੍ਨ ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨਿਤਾਜੀਵਵਦ੍ਵਾਰ੍ਤਾਜਨਿਤਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਵਾਨਰ ਸਙ੍ਕੀਰ੍ਣਸੈਨ੍ਯਾਲੋਕਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਮੁਦ੍ਰਤੀਰਰਾਮੇਸ਼ਸ੍ਥਾਪਨਾਤ੍ਤਯਸ਼ੋਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੋਸ਼ਭੀਸ਼ ਨਦੀਨਾਥਪੋਸ਼ਣੋਚਿਤਭਾਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦ੍ਯਾਨੋਚਿਤਪਾਥੋਧਿਪਨ੍ਥਾਜਙ੍ਘਾਲਸੈਨ੍ਯਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਵੇਲਾਦ੍ਰਿਤਲੋਦ੍ਵੇਲਵਲੀਮੁਖਬਲਾਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ । 80 ।

ॐ ਪੂਰ੍ਵਦੇਵਜਨਾਧੀਸ਼ਪੁਰਦ੍ਵਾਰਨਿਰੋਧਕਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰਮਾਵਰਦੁਰ੍ਦੈਨ੍ਯਚਰਮਕ੍ਸ਼ਣਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਕਰਾਸ੍ਤ੍ਰਮਹਾਸ੍ਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿਮਾਰ੍ਜਨਾਸਾਰਸਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਮ੍ਭਕਰ੍ਣਮਦੇਭੋਰਃ ਕੁਮ੍ਭਨਿਰ੍ਭੇਦ ਕੇਸਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਾਨ੍ਤਕਨਰਾਦਾਗ੍ਰਦੀਪ੍ਯਤ੍ਸਂਯਮਨੀਪਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰਾਨ੍ਤਕਸੁਰਾਮਿਤ੍ਰਸ਼ਿਰੋਧਿਨਲਹਤ੍ਕਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਤਿਕਾਯ ਮਹਾਕਾਯਵਧੋਪਾਯਵਿਧਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੈਤ੍ਯਾਯੋਧਨਗੋਸ਼੍ਠੀਕਭਤ੍ਯਾਨ੍ਦਕਰਾਹ੍ਵਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੇਘਨਾਦਤਮੋਦ੍ਭੇਦਮਿਹਿਰੀਕਤਲਕ੍ਸ਼੍ਮਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਞ੍ਜੀਵਨੀਰਸਾਸ੍ਵਾਦਨਜੀਵਾਨੁਜ ਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ । 90 ।

ॐ ਲਙ੍ਕਾਧੀਸ਼ਸ਼ਿਰੋਗ੍ਰਾਵਟਙ੍ਕਾਯਿਤਸ਼ਰਾਵਲਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੀਹਾਰਲਤਿਕਾ ਲਵਿਤ੍ਰੀਕਤਕਾਰ੍ਮੁਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਨਾਸ਼ੀਰਾਰਿਨਾਸੀਰਘਨੋਨ੍ਮੂਲਕਰਾਸ਼ੁਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਤ੍ਤਦਾਨਵਰਾਜ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਰਣਾਞ੍ਚਦ੍ਵਿਭੀਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਲੋਤ੍ਥਿਤ ਵੈਦੇਹੀਘਨਸ਼ੀਲਾਨੁਮੋਦਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਧਾਸਾਰਵਿਨਿਸ਼੍ਯਨ੍ਧਯਥਾਪੂਰ੍ਵਵਨੇਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਯਾਨੁਜਾਦਿਸਰ੍ਵਾਪ੍ਤਜਨਾਧਿਸ਼੍ਠਿਤ ਪੁਸ਼੍ਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਰਦ੍ਵਾਜਕਤਾਤਿਥ੍ਯਪਰਿਤੁਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮ ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਰਤਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾ ਸ਼ੇਕ੍ਸ਼ਾਪਰਿਪ੍ਰੇਸ਼ੀਤਮਾਰੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰ੍ਧਸ਼ਸਮਾਨ੍ਤਾਤ੍ਤਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਭਰਤਾਨੁਗਾਯ ਨਮਃ । 100 ।

ॐ ਵਨ੍ਦਨਾਨਨ੍ਦਿਤਾਨੇਕਨਨ੍ਦਿਗ੍ਰਾਮਸ੍ਥਮਾਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰ੍ਜਿਤਾਤ੍ਮੀਯਦੇਹਸ੍ਥਵਾਨਪ੍ਰਸ੍ਥਜਨਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਜਾਗਮਨਜਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਜਾਨਪਦਵੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਕੇਤਾਲੋਕਜਾਮੋਦਸਾਨ੍ਦ੍ਰੀਕਤਹਦਸ੍ਤਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਰਤਾਰ੍ਪਿਤਭੂਭਾਰਭਰਣਾਙ੍ਗੀਕਤਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੂਰ੍ਧਜਾਮਸ਼੍ਟਵਾਸਿਸ੍ਠਮੁਨਿਪਾਦਰਜਃਕਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਰਰ੍ਣਵਗਙ੍ਗਾਦਿਜਲਸਿਕ੍ਤਾਤ੍ਮ ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸੁਵਾਸਵਵਾਯ੍ਵਗ੍ਨਿਵਾਗੀਸ਼ਾਦ੍ਯਮਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਣਿਕ੍ਯਹਾਰ ਕੇਯੂਰਮਕੁਟਾਦਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਨਾਸ਼੍ਵਗਜਰਤ੍ਨੌਘਨਾਨੋਪਪਾਯਨਭਾਜਨਾਯ ਨਮਃ । 110 ।

ॐ ਮਿਤ੍ਰਾਨੁਜੋਦਿਤਸ਼੍ਵੇਤਚ੍ਛਤ੍ਰਾਪਾਦਿਤਰਾਜ੍ਯਧੁਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨ ਭਰਤਾਧੂਤਚਾਮਰਦ੍ਵਯਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਯਵ੍ਯਾਦਿਚਤੁਸ਼੍ਕੋਣਵਾਨਰੇਸ਼ਾਦਿ ਸੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਮਾਙ੍ਕਾਙ੍ਕਿਤਵੈਦੇਹੀਸ਼੍ਯਾਮਾਰਤ੍ਨਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰੋਗਤਮਰੁਤ੍ਪੁਤ੍ਰਪੂਰ੍ਵਪੁਣ੍ਯਫਲਾਯਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਦਯਾਸ਼ੌਚਨਿਤ੍ਯਸਨ੍ਤਰ੍ਪਿਤਪ੍ਰਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਥਾਕਤਯੁਗਾਚਾਰਕਥਾਨੁਗਤਮਣ੍ਦਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਰਿਤਸ੍ਵਕੁਲਾਚਾਰਚਾਤੁਰ੍ਵਰ੍ਣ੍ਯਦਿਨਾਸ਼੍ਰਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਵਮੇਧਾਦਿਸਤ੍ਰਾਨ੍ਨਸ਼ਸ਼੍ਵਤ੍ਸਨ੍ਤਰ੍ਪਿਤਾਮਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਭੂਹਿਰਣ੍ਯਵਸ੍ਤ੍ਰਾਦਿਲਾਭਾਮੋਦਿਤਭੂਸੁਰਾਯ ਨਮਃ । 120 ।

ॐ ਮਾਮ੍ਪਾਤੁਪਾਤ੍ਵਿਤਿ ਜਪਨ੍ਮਨੋਰਾਜੀਵਸ਼ਟ੍ਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਨ੍ਮਾਪਨਯਨੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤ ਹਨ੍ਮਾਨਸਸਿਤਚ੍ਛਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਗੁਹਾਜਚਿਨ੍ਵਾਨਮਣਿਦੀਪਾਯਿਤਸ੍ਮਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ੁ ਜਨਦੁਰ੍ਦੈਨ੍ਯਮੋਚਨੋਚਿਤਕਲ੍ਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਤ ਜਨਾਘੌਘਸਾਮੁਦ੍ਰਜਲ ਬਾਡਬਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਜਦਾਸਜਨਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਨਿਤ੍ਯਾਰ੍ਥ ਪ੍ਰਦਕਾਮਦੁਘੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਾਕੇਤਪੁਰਸਂਵਾਸਿਸਰ੍ਵਸਜ੍ਜਨਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਭੂਨੀਲਾਸਮਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ । 128 ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੋਤ੍ਸਵਕਲ੍ਪਲਤੋਦ੍ਧਤਾ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 128 Names of Ramotsava Kalpalatha Sri Rama:

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top