Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Ramaotsava Kalpalata Sri Rama Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

।। ஶ்ரீராமோத்ஸவகல்பலதோத்³த்⁴ருʼதா ஶ்ரீராமநாமாவளி: ।।

ௐ ஶ்ரீஸீதாராமசந்த்³ரபரப்³ரஹ்மணே நம: ।
ஶ்ரீராம நவராத்ரோத்ஸவ கல்ப:
நாமாவளீஸ்த ப³க: ।
ஶ்ரீராமோத்ஸவகல்பலதோத்³த்⁴ருʼதா ஶ்ரீராமநாமாவளீ

ௐ ஶ்ரீமத்³கௌ³ரீஶ வாகீ³ஶ ஶசீஶாதி³ ஸுரார்சிதாய நம: ।
ௐ பக்ஷீந்த்³ரக³மநோத்³வ்ருʼத்த பாஞ்சஜந்யரவாஞ்சிதாய நம: ।
ௐ பாகாரிமுக²தே³வௌக⁴ கேகிலோக க⁴நாக⁴நாய நம: ।
ௐ பரமேஷ்டி² முகா²ம்போ⁴ஜ பத்³மிநீவல்லபா⁴க்ருʼதயே நம: ।
ௐ ஶர்வஹ்ருʼத்கைரவோல்லாஸ சந்த்³ரிகாயித ஸுஸ்மிதாய நம: ।
ௐ சக்ராத்³யாயுத⁴ஸம்யுக்த சதுர்பு⁴ஜ ஸமந்விதாய நம: ।
ௐ க³ர்பீ⁴க்ருʼத ப⁴யாமர்த்ய நிர்பீ⁴கரண பண்டி³தாய நம: ।
ௐ தா³நவாரண்ய ஸம்ஶோஷதா³வீக்ருʼத நிஜாயுதா⁴ய நம: ।
ௐ த⁴ரணீபா⁴ரக்ருʼத்³தை³த்யதா³ரணோத்³யத நிஶ்சயாய நம: ।
ௐ ஸமாநீக்ருʼதவைகுண்ட²ஸாகேதபுர லோலுபாய நம: । 10 ।

ௐ ப்ராஜாபத்யேஷ்டிஸம்பூ⁴தபாயஸாந்ந ரஸாநுகா³ய நம: ।
ௐ கோஸலேந்த்³ராத்மஜாக³ர்ப⁴கரோத்³பூ⁴த ஹரிந்மணயே நம: ।
ௐ நிர்விஶேஷகு³ணோபேதநிஜாநுஜ ஸமந்விதாய நம: ।
ௐ பங்க்திஸ்யந்த³நஸந்தோஷபாராவார ஸுதா⁴கராய நம: ।
ௐ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரத்ரயீதத்த்வத⁴நுர்வேத³ விசக்ஷணாய நம: ।
ௐ யஜ்ஞாந்தராயஸஞ்ஜாதாயாஸ கௌஶிகயாசிதாய நம: ।
ௐ கு³ருபோ³தி⁴தபித்ராஜ்ஞாகு³ர்வீகரண பௌருஷாய நம: ।
ஊ கா³தே⁴யபோ³தி⁴தோதா³ரகா³தா⁴த்³வயஜிதஶ்ரமாய நம: ।
ௐ தாடகோரஸ்த²லக்ரௌஞ்சத⁴ராப்⁴ருʼத்³தா³ரணாக்³நி பு⁴வே நம: ।
ௐ ஸ்ருʼஷ்டாநலாஸ்த்ர ஸந்த³க்³த⁴து³ஷ்டமாரீசஸோத³ராய நம: । 20 ।

ௐ ஸமீராஸ்த்ராப்³தி⁴ஸங்க்ஷிப்ததாடகாக்³ரதநூப⁴வாய நம: ।
ௐ ஸத்ரபா⁴க³ஸமாயாதஸுத்ராமாதி³ ஸுபி⁴க்ஷக்ருʼதே நம: ।
ௐ ரூட⁴க்ரதுஜமுந்மௌநிகா³டா⁴லிங்கி³தவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ அஹல்யாஶாபபாபாப்³தி³ஹாரணோத்³யதபத்³ரஜஸே நம: ।
ௐ ஶர்வபா³ணாஸநாத்³ரீந்த்³ர க³ர்வப⁴ஞ்ஜந ஜம்ப⁴ க்⁴நே நம: ।
ௐ ஸாக்ஷாத்³ரமாவநீஜாதாஸாக்ஷதோத³கரக்³ரஹிணே நம: ।
ௐ து³ர்வாரபா⁴ர்க³வாக²ர்வக³ர்வத³ர்வீகராஹிபு⁴ஜே நம: ।
ௐ ஸ்வஸ்வபத்நீஸமாயுக்த ஸாநுஜோதி³தபா⁴க்³யவதே நம: ।
ௐ நிஜதா³ரஸமாவேஶநித்யோத்ஸவிதபூர்ஜநாய நம: ।
ௐ மந்த²ராதி³ஷ்ட கைகேயீமத்யந்தரிதராஜ்யது⁴ரே நம: । 30 ।

ௐ நிஷாத³வரபுண்யௌக⁴நிலிம்பத்³ருப²லோத³யாய நம: ।
ௐ க³ங்கா³வதரணோத்ஸ்ருʼஷ்டஶ்ருʼங்கி³பே³ரபுராதி⁴பாய நம: ।
ௐ ப⁴க்த்யுத்கடபரிக்லுப்த ப⁴ரத்³வாஜபதா³நதயே நம: ।
ௐ சித்ரகூடாசலப்ராந்தசித்ரகாநநபூ⁴ஸ்தி²தாய நம: ।
ௐ பாது³காந்யஸ்த ஸாம்ராஜ்யப⁴ரவத்கைகயீஸுதாய நம: ।
ௐ ஜாதகார்யாக³தாநேக ஜநஸம்மர்த³நாஸஹாய நம: ।
ௐ நாகாதி⁴பதநூஜாதகாகதா³நவத³ர்பஹ்ருʼதே நம: ।
ௐ கோத³ண்ட³கு³ணநிர்கோ⁴ஷகூ⁴ர்ணிதாயிதத³ண்ட³காய நம: ।
ௐ வால்மீகிமுநிஸந்தி³ஷ்டவாஸஸ்த²லநிரூபணாய நம: ।
ௐ விராத⁴ஶால்மலீவ்ருʼக்ஷவித்⁴வம்ஸாநிலஸம்ஹதயே நம: । 40 ।

ௐ நிராக்ருʼதஸுராதீ⁴ஶநீரேஶ ஶர ப⁴ ங்க³காய நம: ।
ௐ அநஸூயாங்க³ராகா³ஞ்சத³வநீதநயாந்விதாய நம: ।
ௐ ஸுதீக்ஷ்ணமுநி ஸம் ஸேவாஸூசிதாத்மாதிதி²க்ரியாய நம: ।
ௐ கும்ப⁴ஜாத த³யாத³த்த ஜம்பா⁴ராதிஶராஸநாய நம: ।
ௐ த³ண்ட³காவநஸம்லீநசண்டா³ஸுரவதோ⁴த்³யதாய நம: ।
ௐ ப்ராஞ்சத்பஞ்சவடீதீர பர்ணாகா³ரபராயணாய நம: ।
ௐ கோ³தா³வரீநதீ³தோயகா³ஹநாஞ்சிதவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ஹாஸாபாதி³தரக்ஷஸ்த்ரீ நாஸாஶ்ரவண கர்த நாய நம: ।
ௐ க²ர ஸைந்யாடவீபாதஸரயாபீ⁴லமாருதாய நம: ।
ௐ தூ³ஷண த்ரிஶிர:ஶைலதுண்ட³நோக்³ரஶராஸநாய நம: । 50 ।

ௐ விரூபிதாநுஜாகார விக்ஷோபி⁴தத³ஶாநநாய நம: ।
ௐ ஹாடகாகாரஸஞ்ச²ந்நதாடகேயம்ருʼக³த்³விபிநே நம: ।
ௐ ஸீதாபராத⁴து³ ர்மே தி⁴பூ⁴தாநுஜவிநிந்த³காய நம: ।
ௐ பம் க்த்யாஸ்யாஹதஷக்ஷீந்த்³ர பரலோகஸுக²ப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ஸீதாபஹரணோத்⁴பூ³தசிந்தாக்ராந்தநிஜாந்தராய நம: ।
ௐ காந்தாந்வேஷணமார்க³ஸ்த²கப³ந்தா⁴ஸுரஹிம்ஸகாய நம: ।
ௐ ஶப³ரீத³த்த பக்வாம்ர ஙாதாஸ்வாத³குதூஹலாய நம: ।
ௐ பம்பாஸரோவரோபாந்த ப்ராப்த மாருதிஸம்ஸ்துதயேநம: ।
ௐ ஶ ஸ்த ப்ரஸ்தாவஸாமீரிஶப்³த³ஸௌஷ்ட²வதோஷிதாய நம: ।
ௐ ஸிந்து⁴ரோந்நதகாபேயஸ்கந்தா⁴ரோஹணப³ந்து⁴ராய நம: । 60 ।

ௐ ஸாக்ஷீக்ருʼதாநலாதி³த்ய கௌக்ஷேயகபிஸக்²யபா⁴ஜே நம: ।
ௐ பூஷஜாநீத வைதே³ஹிபூ⁴ஷாலோகநவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ஸப்ததாலநிபாதாத்த ஸசிவாமோத³கோவிதா³ய நம: ।
ௐ து³ஷ்டதௌ³ந்து³ப⁴ கங்காலதோலநாக்³ரபத³ங்கு³லயே நம: ।
ௐ வாலிப்ராணாநிலாஹாரவாதாஶநநிபா⁴ம்ப³காய நம: ।
ௐ காந்தராஜ்யரமாரூட⁴கபிராஜநி ஷேவிதாய நம: ।
ௐ ருமாஸுக்³ரீவவல்லீ த்³ருஸுமாகரதி³நாயிதாய நம: ।
ௐ ப்ரவர்ஷணகு³ஹாவாஸ பரியாபிதவார்ஷிகாய நம: ।
ௐ ப்ரேஷிதாநுஜருத்³பீ⁴த பௌஷாநந்த³க்ருʼதீ³க்ஷணாய நம: ।
ௐ ஸீதாமார்க³ணஸந்தி³ஷ்டவாதாபத்யார்பிதோர்மி காய நம: । 70 ।

ௐ ஸத்யப்ராயோபவேஶஸ்த² ஸர்வவாநரஸம்ஸ்ம்ருʼதாய நம: ।
ௐ ராக்ஷஸீதர்ஜநாதூ⁴தரமணீஹ்ருʼத³யஸ்தி²தாய நம: ।
ௐ த³ஹநாப்லுதஸாமீரிதா³ஹஸ்தம்ப⁴நமாந்த்ரிகாய நம: ।
ௐ ஸீதாத³ர்ஶநத்³ருʼஷ்டாந்தஶிரோரத்ந நிரீக்ஷகாய நம: ।
ௐ வநிதாஜீவவத்³வார்தாஜநிதாநந்த³கந்த³லாய நம: ।
ௐ ஸர்வவாநர ஸங்கீர்ணஸைந்யாலோகநதத்பராய நம: ।
ௐ ஸாமுத்³ரதீரராமேஶஸ்தா²பநாத்தயஶோத³யாய நம: ।
ௐ ரோஷபீ⁴ஷ நதீ³நாத²போஷணோசிதபா⁴ஷணாய நம: ।
ௐ பத்³யாநோசிதபாதோ²தி⁴பந்தா²ஜங்கா⁴லஸைந்யவதே நம: ।
ௐ ஸுவேலாத்³ரிதலோத்³வேலவலீமுக²ப³லாந்விதாய நம: । 80 ।

ௐ பூர்வதே³வஜநாதீ⁴ஶபுரத்³வாரநிரோத⁴க்ருʼதே நம: ।
ௐ ஸரமாவரது³ர்தை³ந்யசரமக்ஷணவீக்ஷணாய நம: ।
ௐ மகராஸ்த்ரமஹாஸ்த்ராக்³நிமார்ஜநாஸாரஸாயகாய நம: ।
ௐ கும்ப⁴கர்ணமதே³போ⁴ர: கும்ப⁴நிர்பே⁴த³ கேஸரிணே நம: ।
ௐ தே³வாந்தகநராதா³க்³ரதீ³ப்யத்ஸம்யமநீபதா²ய நம: ।
ௐ நராந்தகஸுராமித்ரஶிரோதி⁴நலஹ்ருʼத்கரிணே நம: ।
ௐ அதிகாய மஹாகாயவதோ⁴பாயவிதா⁴யகாய நம: ।
ௐ தை³த்யாயோத⁴நகோ³ஷ்டீ²கப்⁴ருʼத்யாந்த³கராஹ்வயாய நம: ।
ௐ மேக⁴நாத³தமோத்³பே⁴த³மிஹிரீக்ருʼதலக்ஷ்மணாய நம: ।
ௐ ஸஞ்ஜீவநீரஸாஸ்வாத³நஜீவாநுஜ ஸேவிதாய நம: । 90 ।

ௐ லங்காதீ⁴ஶஶிரோக்³ராவடங்காயிதஶராவலயே நம: ।
ௐ ராக்ஷஸீஹாரலதிகா லவித்ரீக்ருʼதகார்முகாய நம: ।
ௐ ஸுநாஶீராரிநாஸீரக⁴நோந்மூலகராஶுகா³ய நம: ।
ௐ த³த்ததா³நவராஜ்ய ஶ்ரீ தா⁴ரணாஞ்சத்³விபீ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ அநலோத்தி²த வைதே³ஹீக⁴நஶீலாநுமோதி³தாய நம: ।
ௐ ஸுதா⁴ஸாரவிநிஷ்யந்த⁴யதா²பூர்வவநேசராய நம: ।
ௐ ஜாயாநுஜாதி³ஸர்வாப்தஜநாதி⁴ஷ்டி²த புஷ்பகாய நம: ।
ௐ பா⁴ரத்³வாஜக்ருʼதாதித்²யபரிதுஷ்டாந்தராத்ம காய நம: ।
ௐ ப⁴ரதப்ரத்யயா ஷேக்ஷாபரிப்ரேஷீதமாருதயே நம: ।
ௐ சதுர்த⁴ஶஸமாந்தாத்தஶத்ருக்⁴நப⁴ரதாநுகா³ய நம: । 100 ।

ௐ வந்த³நாநந்தி³தாநேகநந்தி³க்³ராமஸ்த²மாத்ருʼகாய நம: ।
ௐ வர்ஜிதாத்மீயதே³ஹஸ்த²வாநப்ரஸ்த²ஜநாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ நிஜாக³மநஜாநந்த³ஸ்வஜாநபத³வீக்ஷிதாய நம: ।
ௐ ஸாகேதாலோகஜாமோத³ஸாந்த்³ரீக்ருʼதஹ்ருʼத³ஸ்தாராய நம: ।
ௐ ப⁴ரதார்பிதபூ⁴பா⁴ரப⁴ரணாங்கீ³க்ருʼதாத்மகாய நம: ।
ௐ மூர்த⁴ஜாம்ருʼஷ்டவாஸிஸ்ட²முநிபாத³ரஜ:கணாய நம: ।
ௐ சதுரர்ணவக³ங்கா³தி³ஜலஸிக்தாத்ம விக்³ரஹாய நம: ।
ௐ வஸுவாஸவவாய்வக்³நிவாகீ³ஶாத்³யமரார்சிதாய நம: ।
ௐ மாணிக்யஹார கேயூரமகுடாதி³விபூ⁴ஷிதாய நம: ।
ௐ யாநாஶ்வக³ஜரத்நௌக⁴நாநோபபாயநபா⁴ஜநாய நம: । 110 ।

ௐ மித்ராநுஜோதி³தஶ்வேதச்ச²த்ராபாதி³தராஜ்யது⁴ரே நம: ।
ௐ ஶத்ருக்⁴ந ப⁴ரதாதூ⁴தசாமரத்³வயஶோபி⁴தாய நம: ।
ௐ வாயவ்யாதி³சதுஷ்கோணவாநரேஶாதி³ ஸேவிதாய நம: ।
ௐ வாமாங்காங்கிதவைதே³ஹீஶ்யாமாரத்நமநோஹராய நம: ।
ௐ புரோக³தமருத்புத்ரபூர்வபுண்யப²லாயிதாய நம: ।
ௐ ஸத்யத⁴ர்மத³யாஶௌசநித்யஸந்தர்பிதப்ரஜாய நம: ।
ௐ யதா²க்ருʼதயுகா³சாரகதா²நுக³தமண்த³லாய நம: ।
ௐ சரிதஸ்வகுலாசாரசாதுர்வர்ண்யதி³நாஶ்ரிதாய நம: ।
ௐ அஶ்வமேதா⁴தி³ஸத்ராந்நஶஶ்வத்ஸந்தர்பிதாமராய நம: ।
ௐ கோ³பூ⁴ஹிரண்யவஸ்த்ராதி³லாபா⁴மோதி³தபூ⁴ஸுராய நம: । 120 ।

ௐ மாம்பாதுபாத்விதி ஜபந்மநோராஜீவஷட்பதா³ய நம: ।
ௐ ஜந்மாபநயநோத்³யுக்த ஹ்ருʼந்மாநஸஸிதச்ச²தா³ய நம: ।
ௐ மஹாகு³ஹாஜசிந்வாநமணிதீ³பாயிதஸ்ம்ருʼதயே நம: ।
ௐ முமுக்ஷு ஜநது³ர்தை³ந்யமோசநோசிதகல்பகாய நம: ।
ௐ ஸர்வப⁴க்த ஜநாகௌ⁴க⁴ஸாமுத்³ரஜல பா³ட³பா³ய நம: ।
ௐ நிஜதா³ஸஜநாகாங்க்ஷநித்யார்த² ப்ரத³காமது³கே⁴ நம: ।
ௐ ஸாகேதபுரஸம்வாஸிஸர்வஸஜ்ஜநமோக்ஷதா³ய நம: ।
ௐ ஶ்ரீபூ⁴நீலாஸமாஶ்லிஷ்ட ஶ்ரீ மதா³நந்த³விக்³ரஹாய நம: । 128 ।

இதி ஶ்ரீராமோத்ஸவகல்பலதோத்³த்⁴ருʼதா ஶ்ரீராமநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

Also Read 128 Names of Ramotsava Kalpalatha Sri Rama:

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top