Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Ramaotsava Kalpalata Sri Rama Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

।। sriramotsavakalpalatoddhrta sriramanamavalih ।।

Om srisitaramacandraparabrahmane namah ।
srirama navaratrotsava kalpah
namavalista bakah ।
sriramotsavakalpalatoddhrta sriramanamavali

Om srimadgaurisa vagisa sacisadi surarcitaya namah ।
Om paksindragamanodvrtta pancajanyaravancitaya namah ।
Om pakarimukhadevaugha kekiloka ghanaghanaya namah ।
Om paramesthi mukhambhoja padminivallabhakrtaye namah ।
Om sarvahrtkairavollasa candrikayita susmitaya namah ।
Om cakradyayudhasamyukta caturbhuja samanvitaya namah ।
Om garbhikrta bhayamartya nirbhikarana panditaya namah ।
Om danavaranya samsosadavikrta nijayudhaya namah ।
Om dharanibharakrddaityadaranodyata niscayaya namah ।
Om samanikrtavaikunthasaketapura lolupaya namah । 10 ।

Om prajapatyestisambhutapayasanna rasanugaya namah ।
Om kosalendratmajagarbhakarodbhuta harinmanaye namah ।
Om nirvisesagunopetanijanuja samanvitaya namah ।
Om panktisyandanasantosaparavara sudhakaraya namah ।
Om dharmasastratrayitattvadhanurveda vicaksanaya namah ।
Om yajnantarayasanjatayasa kausikayacitaya namah ।
Om gurubodhitapitrajnagurvikarana paurusaya namah ।
u gadheyabodhitodaragadhadvayajitasramaya namah ।
Om tatakorasthalakrauncadharabhrddaranagni bhuve namah ।
Om srstanalastra sandagdhadustamaricasodaraya namah । 20 ।

Om samirastrabdhisanksiptatatakagratanubhavaya namah ।
Om satrabhagasamayatasutramadi subhiksakrte namah ।
Om rudhakratujamunmaunigadhalingitavigrahaya namah ।
Om ahalyasapapapabdiharanodyatapadrajase namah ।
Om sarvabanasanadrindra garvabhanjana jambha ghne namah ।
Om saksadramavanijatasaksatodakaragrahine namah ।
Om durvarabhargavakharvagarvadarvikarahibhuje namah ।
Om svasvapatnisamayukta sanujoditabhagyavate namah ।
Om nijadarasamavesanityotsavitapurjanaya namah ।
Om mantharadista kaikeyimatyantaritarajyadhure namah । 30 ।

Om nisadavarapunyaughanilimpadruphalodayaya namah ।
Om gangavataranotsrstasrngiberapuradhipaya namah ।
Om bhaktyutkatapariklupta bharadvajapadanataye namah ।
Om citrakutacalaprantacitrakananabhusthitaya namah ।
Om padukanyasta samrajyabharavatkaikayisutaya namah ।
Om jatakaryagataneka janasammardanasahaya namah ।
Om nakadhipatanujatakakadanavadarpahrte namah ।
Om kodandagunanirghosaghurnitayitadandakaya namah ।
Om valmikimunisandistavasasthalanirupanaya namah ।
Om viradhasalmalivrksavidhvamsanilasamhataye namah । 40 ।

Om nirakrtasuradhisaniresa sara bha ngakaya namah ।
Om anasuyangaragancadavanitanayanvitaya namah ।
Om sutiksnamuni sam sevasucitatmatithikriyaya namah ।
Om kumbhajata dayadatta jambharatisarasanaya namah ।
Om dandakavanasamlinacandasuravadhodyataya namah ।
Om prancatpancavatitira parnagaraparayanaya namah ।
Om godavarinaditoyagahanancitavigrahaya namah ।
Om hasapaditaraksastri nasasravana karta naya namah ।
Om khara sainyatavipatasarayabhilamarutaya namah ।
Om dusana trisirahsailatundanograsarasanaya namah । 50 ।

Om virupitanujakara viksobhitadasananaya namah ।
Om hatakakarasanchannatatakeyamrgadvipine namah ।
Om sitaparadhadu rme dhibhutanujavinindakaya namah ।
Om pam ktyasyahatasaksindra paralokasukhapradaya namah ।
Om sitapaharanodhbutacintakrantanijantaraya namah ।
Om kantanvesanamargasthakabandhasurahimsakaya namah ।
Om sabaridatta pakvamra natasvadakutuhalaya namah ।
Om pampasarovaropanta prapta marutisamstutayenamah ।
Om sa sta prastavasamirisabdasausthavatositaya namah ।
Om sindhuronnatakapeyaskandharohanabandhuraya namah । 60 ।

Om saksikrtanaladitya kaukseyakapisakhyabhaje namah ।
Om pusajanita vaidehibhusalokanavigrahaya namah ।
Om saptatalanipatatta sacivamodakovidaya namah ।
Om dustadaundubha kankalatolanagrapadangulaye namah ।
Om valiprananilaharavatasananibhambakaya namah ।
Om kantarajyaramarudhakapirajani sevitaya namah ।
Om rumasugrivavalli drusumakaradinayitaya namah ।
Om pravarsanaguhavasa pariyapitavarsikaya namah ।
Om presitanujarudbhita pausanandakrdiksanaya namah ।
Om sitamarganasandistavatapatyarpitormi kaya namah । 70 ।

Om satyaprayopavesastha sarvavanarasamsmrtaya namah ।
Om raksasitarjanadhutaramanihrdayasthitaya namah ।
Om dahanaplutasamiridahastambhanamantrikaya namah ।
Om sitadarsanadrstantasiroratna niriksakaya namah ।
Om vanitajivavadvartajanitanandakandalaya namah ।
Om sarvavanara sankirnasainyalokanatatparaya namah ।
Om samudratiraramesasthapanattayasodayaya namah ।
Om rosabhisa nadinathaposanocitabhasanaya namah ।
Om padyanocitapathodhipanthajanghalasainyavate namah ।
Om suveladritalodvelavalimukhabalanvitaya namah । 80 ।

Om purvadevajanadhisapuradvaranirodhakrte namah ।
Om saramavaradurdainyacaramaksanaviksanaya namah ।
Om makarastramahastragnimarjanasarasayakaya namah ।
Om kumbhakarnamadebhorah kumbhanirbheda kesarine namah ।
Om devantakanaradagradipyatsamyamanipathaya namah ।
Om narantakasuramitrasirodhinalahrtkarine namah ।
Om atikaya mahakayavadhopayavidhayakaya namah ।
Om daityayodhanagosthikabhrtyandakarahvayaya namah ।
Om meghanadatamodbhedamihirikrtalaksmanaya namah ।
Om sanjivanirasasvadanajivanuja sevitaya namah । 90 ।

Om lankadhisasirogravatankayitasaravalaye namah ।
Om raksasiharalatika lavitrikrtakarmukaya namah ।
Om sunasirarinasiraghanonmulakarasugaya namah ।
Om dattadanavarajya sri dharanancadvibhisanaya namah ।
Om analotthita vaidehighanasilanumoditaya namah ।
Om sudhasaravinisyandhayathapurvavanecaraya namah ।
Om jayanujadisarvaptajanadhisthita puspakaya namah ।
Om bharadvajakrtatithyaparitustantaratma kaya namah ।
Om bharatapratyaya seksaparipresitamarutaye namah ।
Om caturdhasasamantattasatrughnabharatanugaya namah । 100 ।

Om vandanananditanekanandigramasthamatrkaya namah ।
Om varjitatmiyadehasthavanaprasthajanakrtaye namah ।
Om nijagamanajanandasvajanapadaviksitaya namah ।
Om saketalokajamodasandrikrtahrdastaraya namah ।
Om bharatarpitabhubharabharanangikrtatmakaya namah ।
Om murdhajamrstavasisthamunipadarajahkanaya namah ।
Om caturarnavagangadijalasiktatma vigrahaya namah ।
Om vasuvasavavayvagnivagisadyamararcitaya namah ।
Om manikyahara keyuramakutadivibhusitaya namah ।
Om yanasvagajaratnaughananopapayanabhajanaya namah । 110 ।

Om mitranujoditasvetacchatrapaditarajyadhure namah ।
Om satrughna bharatadhutacamaradvayasobhitaya namah ।
Om vayavyadicatuskonavanaresadi sevitaya namah ।
Om vamankankitavaidehisyamaratnamanoharaya namah ।
Om purogatamarutputrapurvapunyaphalayitaya namah ।
Om satyadharmadayasaucanityasantarpitaprajaya namah ।
Om yathakrtayugacarakathanugatamandalaya namah ।
Om caritasvakulacaracaturvarnyadinasritaya namah ।
Om asvamedhadisatrannasasvatsantarpitamaraya namah ।
Om gobhuhiranyavastradilabhamoditabhusuraya namah । 120 ।

Om mampatupatviti japanmanorajivasatpadaya namah ।
Om janmapanayanodyukta hrnmanasasitacchadaya namah ।
Om mahaguhajacinvanamanidipayitasmrtaye namah ।
Om mumuksu janadurdainyamocanocitakalpakaya namah ।
Om sarvabhakta janaghaughasamudrajala badabaya namah ।
Om nijadasajanakanksanityartha pradakamadughe namah ।
Om saketapurasamvasisarvasajjanamoksadaya namah ।
Om sribhunilasamaslista sri madanandavigrahaya namah । 128 ।

iti sriramotsavakalpalatoddhrta sriramanamavalih samapta ।

Also Read 128 Names of Ramotsava Kalpalatha Sri Rama:

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top