Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Ramaotsava Kalpalata Sri Rama Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

।। શ્રીરામોત્સવકલ્પલતોદ્ધૃતા શ્રીરામનામાવલિઃ ।।

ૐ શ્રીસીતારામચન્દ્રપરબ્રહ્મણે નમઃ ।
શ્રીરામ નવરાત્રોત્સવ કલ્પઃ
નામાવલીસ્ત બકઃ ।
શ્રીરામોત્સવકલ્પલતોદ્ધૃતા શ્રીરામનામાવલી

ૐ શ્રીમદ્ગૌરીશ વાગીશ શચીશાદિ સુરાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ પક્ષીન્દ્રગમનોદ્વૃત્ત પાઞ્ચજન્યરવાઞ્ચિતાય નમઃ ।
ૐ પાકારિમુખદેવૌઘ કેકિલોક ઘનાઘનાય નમઃ ।
ૐ પરમેષ્ઠિ મુખામ્ભોજ પદ્મિનીવલ્લભાકૃતયે નમઃ ।
ૐ શર્વહૃત્કૈરવોલ્લાસ ચન્દ્રિકાયિત સુસ્મિતાય નમઃ ।
ૐ ચક્રાદ્યાયુધસંયુક્ત ચતુર્ભુજ સમન્વિતાય નમઃ ।
ૐ ગર્ભીકૃત ભયામર્ત્ય નિર્ભીકરણ પણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ દાનવારણ્ય સંશોષદાવીકૃત નિજાયુધાય નમઃ ।
ૐ ધરણીભારકૃદ્દૈત્યદારણોદ્યત નિશ્ચયાય નમઃ ।
ૐ સમાનીકૃતવૈકુણ્ઠસાકેતપુર લોલુપાય નમઃ । 10 ।

ૐ પ્રાજાપત્યેષ્ટિસમ્ભૂતપાયસાન્ન રસાનુગાય નમઃ ।
ૐ કોસલેન્દ્રાત્મજાગર્ભકરોદ્ભૂત હરિન્મણયે નમઃ ।
ૐ નિર્વિશેષગુણોપેતનિજાનુજ સમન્વિતાય નમઃ ।
ૐ પઙ્ક્તિસ્યન્દનસન્તોષપારાવાર સુધાકરાય નમઃ ।
ૐ ધર્મશાસ્ત્રત્રયીતત્ત્વધનુર્વેદ વિચક્ષણાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞાન્તરાયસઞ્જાતાયાસ કૌશિકયાચિતાય નમઃ ।
ૐ ગુરુબોધિતપિત્રાજ્ઞાગુર્વીકરણ પૌરુષાય નમઃ ।
ઊ ગાધેયબોધિતોદારગાધાદ્વયજિતશ્રમાય નમઃ ।
ૐ તાટકોરસ્થલક્રૌઞ્ચધરાભૃદ્દારણાગ્નિ ભુવે નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટાનલાસ્ત્ર સન્દગ્ધદુષ્ટમારીચસોદરાય નમઃ । 20 ।

ૐ સમીરાસ્ત્રાબ્ધિસઙ્ક્ષિપ્તતાટકાગ્રતનૂભવાય નમઃ ।
ૐ સત્રભાગસમાયાતસુત્રામાદિ સુભિક્ષકૃતે નમઃ ।
ૐ રૂઢક્રતુજમુન્મૌનિગાઢાલિઙ્ગિતવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ અહલ્યાશાપપાપાબ્દિહારણોદ્યતપદ્રજસે નમઃ ।
ૐ શર્વબાણાસનાદ્રીન્દ્ર ગર્વભઞ્જન જમ્ભ ઘ્ને નમઃ ।
ૐ સાક્ષાદ્રમાવનીજાતાસાક્ષતોદકરગ્રહિણે નમઃ ।
ૐ દુર્વારભાર્ગવાખર્વગર્વદર્વીકરાહિભુજે નમઃ ।
ૐ સ્વસ્વપત્નીસમાયુક્ત સાનુજોદિતભાગ્યવતે નમઃ ।
ૐ નિજદારસમાવેશનિત્યોત્સવિતપૂર્જનાય નમઃ ।
ૐ મન્થરાદિષ્ટ કૈકેયીમત્યન્તરિતરાજ્યધુરે નમઃ । 30 ।

ૐ નિષાદવરપુણ્યૌઘનિલિમ્પદ્રુફલોદયાય નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાવતરણોત્સૃષ્ટશૃઙ્ગિબેરપુરાધિપાય નમઃ ।
ૐ ભક્ત્યુત્કટપરિક્લુપ્ત ભરદ્વાજપદાનતયે નમઃ ।
ૐ ચિત્રકૂટાચલપ્રાન્તચિત્રકાનનભૂસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ પાદુકાન્યસ્ત સામ્રાજ્યભરવત્કૈકયીસુતાય નમઃ ।
ૐ જાતકાર્યાગતાનેક જનસમ્મર્દનાસહાય નમઃ ।
ૐ નાકાધિપતનૂજાતકાકદાનવદર્પહૃતે નમઃ ।
ૐ કોદણ્ડગુણનિર્ઘોષઘૂર્ણિતાયિતદણ્ડકાય નમઃ ।
ૐ વાલ્મીકિમુનિસન્દિષ્ટવાસસ્થલનિરૂપણાય નમઃ ।
ૐ વિરાધશાલ્મલીવૃક્ષવિધ્વંસાનિલસંહતયે નમઃ । 40 ।

ૐ નિરાકૃતસુરાધીશનીરેશ શર ભ ઙ્ગકાય નમઃ ।
ૐ અનસૂયાઙ્ગરાગાઞ્ચદવનીતનયાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ સુતીક્ષ્ણમુનિ સં સેવાસૂચિતાત્માતિથિક્રિયાય નમઃ ।
ૐ કુમ્ભજાત દયાદત્ત જમ્ભારાતિશરાસનાય નમઃ ।
ૐ દણ્ડકાવનસંલીનચણ્ડાસુરવધોદ્યતાય નમઃ ।
ૐ પ્રાઞ્ચત્પઞ્ચવટીતીર પર્ણાગારપરાયણાય નમઃ ।
ૐ ગોદાવરીનદીતોયગાહનાઞ્ચિતવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ હાસાપાદિતરક્ષસ્ત્રી નાસાશ્રવણ કર્ત નાય નમઃ ।
ૐ ખર સૈન્યાટવીપાતસરયાભીલમારુતાય નમઃ ।
ૐ દૂષણ ત્રિશિરઃશૈલતુણ્ડનોગ્રશરાસનાય નમઃ । 50 ।

ૐ વિરૂપિતાનુજાકાર વિક્ષોભિતદશાનનાય નમઃ ।
ૐ હાટકાકારસઞ્છન્નતાટકેયમૃગદ્વિપિને નમઃ ।
ૐ સીતાપરાધદુ ર્મે ધિભૂતાનુજવિનિન્દકાય નમઃ ।
ૐ પં ક્ત્યાસ્યાહતષક્ષીન્દ્ર પરલોકસુખપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સીતાપહરણોધ્બૂતચિન્તાક્રાન્તનિજાન્તરાય નમઃ ।
ૐ કાન્તાન્વેષણમાર્ગસ્થકબન્ધાસુરહિંસકાય નમઃ ।
ૐ શબરીદત્ત પક્વામ્ર ઙાતાસ્વાદકુતૂહલાય નમઃ ।
ૐ પમ્પાસરોવરોપાન્ત પ્રાપ્ત મારુતિસંસ્તુતયેનમઃ ।
ૐ શ સ્ત પ્રસ્તાવસામીરિશબ્દસૌષ્ઠવતોષિતાય નમઃ ।
ૐ સિન્ધુરોન્નતકાપેયસ્કન્ધારોહણબન્ધુરાય નમઃ । 60 ।

ૐ સાક્ષીકૃતાનલાદિત્ય કૌક્ષેયકપિસખ્યભાજે નમઃ ।
ૐ પૂષજાનીત વૈદેહિભૂષાલોકનવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સપ્તતાલનિપાતાત્ત સચિવામોદકોવિદાય નમઃ ।
ૐ દુષ્ટદૌન્દુભ કઙ્કાલતોલનાગ્રપદઙ્ગુલયે નમઃ ।
ૐ વાલિપ્રાણાનિલાહારવાતાશનનિભામ્બકાય નમઃ ।
ૐ કાન્તરાજ્યરમારૂઢકપિરાજનિ ષેવિતાય નમઃ ।
ૐ રુમાસુગ્રીવવલ્લી દ્રુસુમાકરદિનાયિતાય નમઃ ।
ૐ પ્રવર્ષણગુહાવાસ પરિયાપિતવાર્ષિકાય નમઃ ।
ૐ પ્રેષિતાનુજરુદ્ભીત પૌષાનન્દકૃદીક્ષણાય નમઃ ।
ૐ સીતામાર્ગણસન્દિષ્ટવાતાપત્યાર્પિતોર્મિ કાય નમઃ । 70 ।

ૐ સત્યપ્રાયોપવેશસ્થ સર્વવાનરસંસ્મૃતાય નમઃ ।
ૐ રાક્ષસીતર્જનાધૂતરમણીહૃદયસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ દહનાપ્લુતસામીરિદાહસ્તમ્ભનમાન્ત્રિકાય નમઃ ।
ૐ સીતાદર્શનદૃષ્ટાન્તશિરોરત્ન નિરીક્ષકાય નમઃ ।
ૐ વનિતાજીવવદ્વાર્તાજનિતાનન્દકન્દલાય નમઃ ।
ૐ સર્વવાનર સઙ્કીર્ણસૈન્યાલોકનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ સામુદ્રતીરરામેશસ્થાપનાત્તયશોદયાય નમઃ ।
ૐ રોષભીષ નદીનાથપોષણોચિતભાષણાય નમઃ ।
ૐ પદ્યાનોચિતપાથોધિપન્થાજઙ્ઘાલસૈન્યવતે નમઃ ।
ૐ સુવેલાદ્રિતલોદ્વેલવલીમુખબલાન્વિતાય નમઃ । 80 ।

ૐ પૂર્વદેવજનાધીશપુરદ્વારનિરોધકૃતે નમઃ ।
ૐ સરમાવરદુર્દૈન્યચરમક્ષણવીક્ષણાય નમઃ ।
ૐ મકરાસ્ત્રમહાસ્ત્રાગ્નિમાર્જનાસારસાયકાય નમઃ ।
ૐ કુમ્ભકર્ણમદેભોરઃ કુમ્ભનિર્ભેદ કેસરિણે નમઃ ।
ૐ દેવાન્તકનરાદાગ્રદીપ્યત્સંયમનીપથાય નમઃ ।
ૐ નરાન્તકસુરામિત્રશિરોધિનલહૃત્કરિણે નમઃ ।
ૐ અતિકાય મહાકાયવધોપાયવિધાયકાય નમઃ ।
ૐ દૈત્યાયોધનગોષ્ઠીકભૃત્યાન્દકરાહ્વયાય નમઃ ।
ૐ મેઘનાદતમોદ્ભેદમિહિરીકૃતલક્ષ્મણાય નમઃ ।
ૐ સઞ્જીવનીરસાસ્વાદનજીવાનુજ સેવિતાય નમઃ । 90 ।

ૐ લઙ્કાધીશશિરોગ્રાવટઙ્કાયિતશરાવલયે નમઃ ।
ૐ રાક્ષસીહારલતિકા લવિત્રીકૃતકાર્મુકાય નમઃ ।
ૐ સુનાશીરારિનાસીરઘનોન્મૂલકરાશુગાય નમઃ ।
ૐ દત્તદાનવરાજ્ય શ્રી ધારણાઞ્ચદ્વિભીષણાય નમઃ ।
ૐ અનલોત્થિત વૈદેહીઘનશીલાનુમોદિતાય નમઃ ।
ૐ સુધાસારવિનિષ્યન્ધયથાપૂર્વવનેચરાય નમઃ ।
ૐ જાયાનુજાદિસર્વાપ્તજનાધિષ્ઠિત પુષ્પકાય નમઃ ।
ૐ ભારદ્વાજકૃતાતિથ્યપરિતુષ્ટાન્તરાત્મ કાય નમઃ ।
ૐ ભરતપ્રત્યયા ષેક્ષાપરિપ્રેષીતમારુતયે નમઃ ।
ૐ ચતુર્ધશસમાન્તાત્તશત્રુઘ્નભરતાનુગાય નમઃ । 100 ।

ૐ વન્દનાનન્દિતાનેકનન્દિગ્રામસ્થમાતૃકાય નમઃ ।
ૐ વર્જિતાત્મીયદેહસ્થવાનપ્રસ્થજનાકૃતયે નમઃ ।
ૐ નિજાગમનજાનન્દસ્વજાનપદવીક્ષિતાય નમઃ ।
ૐ સાકેતાલોકજામોદસાન્દ્રીકૃતહૃદસ્તારાય નમઃ ।
ૐ ભરતાર્પિતભૂભારભરણાઙ્ગીકૃતાત્મકાય નમઃ ।
ૐ મૂર્ધજામૃષ્ટવાસિસ્ઠમુનિપાદરજઃકણાય નમઃ ।
ૐ ચતુરર્ણવગઙ્ગાદિજલસિક્તાત્મ વિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ વસુવાસવવાય્વગ્નિવાગીશાદ્યમરાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ માણિક્યહાર કેયૂરમકુટાદિવિભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ યાનાશ્વગજરત્નૌઘનાનોપપાયનભાજનાય નમઃ । 110 ।

ૐ મિત્રાનુજોદિતશ્વેતચ્છત્રાપાદિતરાજ્યધુરે નમઃ ।
ૐ શત્રુઘ્ન ભરતાધૂતચામરદ્વયશોભિતાય નમઃ ।
ૐ વાયવ્યાદિચતુષ્કોણવાનરેશાદિ સેવિતાય નમઃ ।
ૐ વામાઙ્કાઙ્કિતવૈદેહીશ્યામારત્નમનોહરાય નમઃ ।
ૐ પુરોગતમરુત્પુત્રપૂર્વપુણ્યફલાયિતાય નમઃ ।
ૐ સત્યધર્મદયાશૌચનિત્યસન્તર્પિતપ્રજાય નમઃ ।
ૐ યથાકૃતયુગાચારકથાનુગતમણ્દલાય નમઃ ।
ૐ ચરિતસ્વકુલાચારચાતુર્વર્ણ્યદિનાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ અશ્વમેધાદિસત્રાન્નશશ્વત્સન્તર્પિતામરાય નમઃ ।
ૐ ગોભૂહિરણ્યવસ્ત્રાદિલાભામોદિતભૂસુરાય નમઃ । 128 ।

ૐ મામ્પાતુપાત્વિતિ જપન્મનોરાજીવષટ્પદાય નમઃ ।
ૐ જન્માપનયનોદ્યુક્ત હૃન્માનસસિતચ્છદાય નમઃ ।
ૐ મહાગુહાજચિન્વાનમણિદીપાયિતસ્મૃતયે નમઃ ।
ૐ મુમુક્ષુ જનદુર્દૈન્યમોચનોચિતકલ્પકાય નમઃ ।
ૐ સર્વભક્ત જનાઘૌઘસામુદ્રજલ બાડબાય નમઃ ।
ૐ નિજદાસજનાકાઙ્ક્ષનિત્યાર્થ પ્રદકામદુઘે નમઃ ।
ૐ સાકેતપુરસંવાસિસર્વસજ્જનમોક્ષદાય નમઃ ।
ૐ શ્રીભૂનીલાસમાશ્લિષ્ટ શ્રી મદાનન્દવિગ્રહાય નમઃ । 128 ।

ઇતિ શ્રીરામોત્સવકલ્પલતોદ્ધૃતા શ્રીરામનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 128 Names of Ramotsava Kalpalatha Sri Rama:

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top