Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Ramaotsava Kalpalata Sri Rama Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

।। ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವಕಲ್ಪಲತೋದ್ಧೃತಾ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಾವಲಿಃ ।।

ಓಂ ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮಚನ್ದ್ರಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಕಲ್ಪಃ
ನಾಮಾವಲೀಸ್ತ ಬಕಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವಕಲ್ಪಲತೋದ್ಧೃತಾ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಾವಲೀ

ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ಗೌರೀಶ ವಾಗೀಶ ಶಚೀಶಾದಿ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷೀನ್ದ್ರಗಮನೋದ್ವೃತ್ತ ಪಾಂಚಜನ್ಯರವಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಕಾರಿಮುಖದೇವೌಘ ಕೇಕಿಲೋಕ ಘನಾಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಮುಖಾಮ್ಭೋಜ ಪದ್ಮಿನೀವಲ್ಲಭಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಹೃತ್ಕೈರವೋಲ್ಲಾಸ ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯಿತ ಸುಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಯುಕ್ತ ಚತುರ್ಭುಜ ಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರ್ಭೀಕೃತ ಭಯಾಮರ್ತ್ಯ ನಿರ್ಭೀಕರಣ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನವಾರಣ್ಯ ಸಂಶೋಷದಾವೀಕೃತ ನಿಜಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಣೀಭಾರಕೃದ್ದೈತ್ಯದಾರಣೋದ್ಯತ ನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾನೀಕೃತವೈಕುಂಠಸಾಕೇತಪುರ ಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯೇಷ್ಟಿಸಮ್ಭೂತಪಾಯಸಾನ್ನ ರಸಾನುಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಸಲೇನ್ದ್ರಾತ್ಮಜಾಗರ್ಭಕರೋದ್ಭೂತ ಹರಿನ್ಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಗುಣೋಪೇತನಿಜಾನುಜ ಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಕ್ತಿಸ್ಯನ್ದನಸನ್ತೋಷಪಾರಾವಾರ ಸುಧಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರತ್ರಯೀತತ್ತ್ವಧನುರ್ವೇದ ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಾನ್ತರಾಯಸಂಜಾತಾಯಾಸ ಕೌಶಿಕಯಾಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಬೋಧಿತಪಿತ್ರಾಜ್ಞಾಗುರ್ವೀಕರಣ ಪೌರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಊ ಗಾಧೇಯಬೋಧಿತೋದಾರಗಾಧಾದ್ವಯಜಿತಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಟಕೋರಸ್ಥಲಕ್ರೌಂಚಧರಾಭೃದ್ದಾರಣಾಗ್ನಿ ಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಾನಲಾಸ್ತ್ರ ಸನ್ದಗ್ಧದುಷ್ಟಮಾರೀಚಸೋದರಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಸಮೀರಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತಾಟಕಾಗ್ರತನೂಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ರಭಾಗಸಮಾಯಾತಸುತ್ರಾಮಾದಿ ಸುಭಿಕ್ಷಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಢಕ್ರತುಜಮುನ್ಮೌನಿಗಾಢಾಲಿಂಗಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಪಾಪಾಬ್ದಿಹಾರಣೋದ್ಯತಪದ್ರಜಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಬಾಣಾಸನಾದ್ರೀನ್ದ್ರ ಗರ್ವಭಂಜನ ಜಮ್ಭ ಘ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ರಮಾವನೀಜಾತಾಸಾಕ್ಷತೋದಕರಗ್ರಹಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ವಾರಭಾರ್ಗವಾಖರ್ವಗರ್ವದರ್ವೀಕರಾಹಿಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ವಪತ್ನೀಸಮಾಯುಕ್ತ ಸಾನುಜೋದಿತಭಾಗ್ಯವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜದಾರಸಮಾವೇಶನಿತ್ಯೋತ್ಸವಿತಪೂರ್ಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ಥರಾದಿಷ್ಟ ಕೈಕೇಯೀಮತ್ಯನ್ತರಿತರಾಜ್ಯಧುರೇ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ನಿಷಾದವರಪುಣ್ಯೌಘನಿಲಿಮ್ಪದ್ರುಫಲೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಗಾವತರಣೋತ್ಸೃಷ್ಟಶೃಂಗಿಬೇರಪುರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತ್ಯುತ್ಕಟಪರಿಕ್ಲುಪ್ತ ಭರದ್ವಾಜಪದಾನತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಾಚಲಪ್ರಾನ್ತಚಿತ್ರಕಾನನಭೂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾದುಕಾನ್ಯಸ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭರವತ್ಕೈಕಯೀಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾತಕಾರ್ಯಾಗತಾನೇಕ ಜನಸಮ್ಮರ್ದನಾಸಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಕಾಧಿಪತನೂಜಾತಕಾಕದಾನವದರ್ಪಹೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋದಂಡಗುಣನಿರ್ಘೋಷಘೂರ್ಣಿತಾಯಿತದಂಡಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿಮುನಿಸನ್ದಿಷ್ಟವಾಸಸ್ಥಲನಿರೂಪಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಾಧಶಾಲ್ಮಲೀವೃಕ್ಷವಿಧ್ವಂಸಾನಿಲಸಂಹತಯೇ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ನಿರಾಕೃತಸುರಾಧೀಶನೀರೇಶ ಶರ ಭ ಂಗಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಸೂಯಾಂಗರಾಗಾಂಚದವನೀತನಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣಮುನಿ ಸಂ ಸೇವಾಸೂಚಿತಾತ್ಮಾತಿಥಿಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮ್ಭಜಾತ ದಯಾದತ್ತ ಜಮ್ಭಾರಾತಿಶರಾಸನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಂಡಕಾವನಸಂಲೀನಚಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಂಚತ್ಪಂಚವಟೀತೀರ ಪರ್ಣಾಗಾರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋದಾವರೀನದೀತೋಯಗಾಹನಾಂಚಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಸಾಪಾದಿತರಕ್ಷಸ್ತ್ರೀ ನಾಸಾಶ್ರವಣ ಕರ್ತ ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖರ ಸೈನ್ಯಾಟವೀಪಾತಸರಯಾಭೀಲಮಾರುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂಷಣ ತ್ರಿಶಿರಃಶೈಲತುಂಡನೋಗ್ರಶರಾಸನಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ವಿರೂಪಿತಾನುಜಾಕಾರ ವಿಕ್ಷೋಭಿತದಶಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಟಕಾಕಾರಸಂಛನ್ನತಾಟಕೇಯಮೃಗದ್ವಿಪಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಪರಾಧದು ರ್ಮೇ ಧಿಭೂತಾನುಜವಿನಿನ್ದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂ ಕ್ತ್ಯಾಸ್ಯಾಹತಷಕ್ಷೀನ್ದ್ರ ಪರಲೋಕಸುಖಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಪಹರಣೋಧ್ಬೂತಚಿನ್ತಾಕ್ರಾನ್ತನಿಜಾನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾನ್ವೇಷಣಮಾರ್ಗಸ್ಥಕಬನ್ಧಾಸುರಹಿಂಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬರೀದತ್ತ ಪಕ್ವಾಮ್ರ ಙಾತಾಸ್ವಾದಕುತೂಹಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಮ್ಪಾಸರೋವರೋಪಾನ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾರುತಿಸಂಸ್ತುತಯೇನಮಃ ।
ಓಂ ಶ ಸ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವಸಾಮೀರಿಶಬ್ದಸೌಷ್ಠವತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ಧುರೋನ್ನತಕಾಪೇಯಸ್ಕನ್ಧಾರೋಹಣಬನ್ಧುರಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಸಾಕ್ಷೀಕೃತಾನಲಾದಿತ್ಯ ಕೌಕ್ಷೇಯಕಪಿಸಖ್ಯಭಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂಷಜಾನೀತ ವೈದೇಹಿಭೂಷಾಲೋಕನವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತತಾಲನಿಪಾತಾತ್ತ ಸಚಿವಾಮೋದಕೋವಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟದೌನ್ದುಭ ಕಂಕಾಲತೋಲನಾಗ್ರಪದಂಗುಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಾಣಾನಿಲಾಹಾರವಾತಾಶನನಿಭಾಮ್ಬಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತರಾಜ್ಯರಮಾರೂಢಕಪಿರಾಜನಿ ಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಮಾಸುಗ್ರೀವವಲ್ಲೀ ದ್ರುಸುಮಾಕರದಿನಾಯಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವರ್ಷಣಗುಹಾವಾಸ ಪರಿಯಾಪಿತವಾರ್ಷಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೇಷಿತಾನುಜರುದ್ಭೀತ ಪೌಷಾನನ್ದಕೃದೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾಮಾರ್ಗಣಸನ್ದಿಷ್ಟವಾತಾಪತ್ಯಾರ್ಪಿತೋರ್ಮಿ ಕಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರಾಯೋಪವೇಶಸ್ಥ ಸರ್ವವಾನರಸಂಸ್ಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸೀತರ್ಜನಾಧೂತರಮಣೀಹೃದಯಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಹನಾಪ್ಲುತಸಾಮೀರಿದಾಹಸ್ತಮ್ಭನಮಾನ್ತ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೀತಾದರ್ಶನದೃಷ್ಟಾನ್ತಶಿರೋರತ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವನಿತಾಜೀವವದ್ವಾರ್ತಾಜನಿತಾನನ್ದಕನ್ದಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಾನರ ಸಂಕೀರ್ಣಸೈನ್ಯಾಲೋಕನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಮುದ್ರತೀರರಾಮೇಶಸ್ಥಾಪನಾತ್ತಯಶೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೋಷಭೀಷ ನದೀನಾಥಪೋಷಣೋಚಿತಭಾಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಯಾನೋಚಿತಪಾಥೋಧಿಪನ್ಥಾಜಂಘಾಲಸೈನ್ಯವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವೇಲಾದ್ರಿತಲೋದ್ವೇಲವಲೀಮುಖಬಲಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಪೂರ್ವದೇವಜನಾಧೀಶಪುರದ್ವಾರನಿರೋಧಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಮಾವರದುರ್ದೈನ್ಯಚರಮಕ್ಷಣವೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಕರಾಸ್ತ್ರಮಹಾಸ್ತ್ರಾಗ್ನಿಮಾರ್ಜನಾಸಾರಸಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮ್ಭಕರ್ಣಮದೇಭೋರಃ ಕುಮ್ಭನಿರ್ಭೇದ ಕೇಸರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಾನ್ತಕನರಾದಾಗ್ರದೀಪ್ಯತ್ಸಂಯಮನೀಪಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾನ್ತಕಸುರಾಮಿತ್ರಶಿರೋಧಿನಲಹೃತ್ಕರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಕಾಯ ಮಹಾಕಾಯವಧೋಪಾಯವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೈತ್ಯಾಯೋಧನಗೋಷ್ಠೀಕಭೃತ್ಯಾನ್ದಕರಾಹ್ವಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘನಾದತಮೋದ್ಭೇದಮಿಹಿರೀಕೃತಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಜೀವನೀರಸಾಸ್ವಾದನಜೀವಾನುಜ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಲಂಕಾಧೀಶಶಿರೋಗ್ರಾವಟಂಕಾಯಿತಶರಾವಲಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸೀಹಾರಲತಿಕಾ ಲವಿತ್ರೀಕೃತಕಾರ್ಮುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುನಾಶೀರಾರಿನಾಸೀರಘನೋನ್ಮೂಲಕರಾಶುಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದತ್ತದಾನವರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಧಾರಣಾಂಚದ್ವಿಭೀಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಲೋತ್ಥಿತ ವೈದೇಹೀಘನಶೀಲಾನುಮೋದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಧಾಸಾರವಿನಿಷ್ಯನ್ಧಯಥಾಪೂರ್ವವನೇಚರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಯಾನುಜಾದಿಸರ್ವಾಪ್ತಜನಾಧಿಷ್ಠಿತ ಪುಷ್ಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರದ್ವಾಜಕೃತಾತಿಥ್ಯಪರಿತುಷ್ಟಾನ್ತರಾತ್ಮ ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರತಪ್ರತ್ಯಯಾ ಷೇಕ್ಷಾಪರಿಪ್ರೇಷೀತಮಾರುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಧಶಸಮಾನ್ತಾತ್ತಶತ್ರುಘ್ನಭರತಾನುಗಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ವನ್ದನಾನನ್ದಿತಾನೇಕನನ್ದಿಗ್ರಾಮಸ್ಥಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಜಿತಾತ್ಮೀಯದೇಹಸ್ಥವಾನಪ್ರಸ್ಥಜನಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಾಗಮನಜಾನನ್ದಸ್ವಜಾನಪದವೀಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕೇತಾಲೋಕಜಾಮೋದಸಾನ್ದ್ರೀಕೃತಹೃದಸ್ತಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರತಾರ್ಪಿತಭೂಭಾರಭರಣಾಂಗೀಕೃತಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂರ್ಧಜಾಮೃಷ್ಟವಾಸಿಸ್ಠಮುನಿಪಾದರಜಃಕಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರರ್ಣವಗಂಗಾದಿಜಲಸಿಕ್ತಾತ್ಮ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುವಾಸವವಾಯ್ವಗ್ನಿವಾಗೀಶಾದ್ಯಮರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರ ಕೇಯೂರಮಕುಟಾದಿವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾನಾಶ್ವಗಜರತ್ನೌಘನಾನೋಪಪಾಯನಭಾಜನಾಯ ನಮಃ । 110 ।

ಓಂ ಮಿತ್ರಾನುಜೋದಿತಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರಾಪಾದಿತರಾಜ್ಯಧುರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನ ಭರತಾಧೂತಚಾಮರದ್ವಯಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯವ್ಯಾದಿಚತುಷ್ಕೋಣವಾನರೇಶಾದಿ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಂಕಾಂಕಿತವೈದೇಹೀಶ್ಯಾಮಾರತ್ನಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರೋಗತಮರುತ್ಪುತ್ರಪೂರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಾಯಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮದಯಾಶೌಚನಿತ್ಯಸನ್ತರ್ಪಿತಪ್ರಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಥಾಕೃತಯುಗಾಚಾರಕಥಾನುಗತಮಣ್ದಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಿತಸ್ವಕುಲಾಚಾರಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯದಿನಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿಸತ್ರಾನ್ನಶಶ್ವತ್ಸನ್ತರ್ಪಿತಾಮರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಭೂಹಿರಣ್ಯವಸ್ತ್ರಾದಿಲಾಭಾಮೋದಿತಭೂಸುರಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಮಾಮ್ಪಾತುಪಾತ್ವಿತಿ ಜಪನ್ಮನೋರಾಜೀವಷಟ್ಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಾಪನಯನೋದ್ಯುಕ್ತ ಹೃನ್ಮಾನಸಸಿತಚ್ಛದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗುಹಾಜಚಿನ್ವಾನಮಣಿದೀಪಾಯಿತಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಮುಕ್ಷು ಜನದುರ್ದೈನ್ಯಮೋಚನೋಚಿತಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭಕ್ತ ಜನಾಘೌಘಸಾಮುದ್ರಜಲ ಬಾಡಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜದಾಸಜನಾಕಾಂಕ್ಷನಿತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರದಕಾಮದುಘೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಕೇತಪುರಸಂವಾಸಿಸರ್ವಸಜ್ಜನಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಭೂನೀಲಾಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ಶ್ರೀ ಮದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 128 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವಕಲ್ಪಲತೋದ್ಧೃತಾ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 128 Names of Ramotsava Kalpalatha Sri Rama:

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top