Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Ramaotsava Kalpalata Sri Rama Ashtottarashata Namavali Lyrics in Malayalam:

।। ശ്രീരാമോത്സവകല്‍പലതോദ്ധൃതാ ശ്രീരാമനാമാവലിഃ ।।

ഓം ശ്രീസീതാരാമചന്ദ്രപരബ്രഹ്മണേ നമഃ ।
ശ്രീരാമ നവരാത്രോത്സവ കല്‍പഃ
നാമാവലീസ്ത ബകഃ ।
ശ്രീരാമോത്സവകല്‍പലതോദ്ധൃതാ ശ്രീരാമനാമാവലീ

ഓം ശ്രീമദ്ഗൌരീശ വാഗീശ ശചീശാദി സുരാര്‍ചിതായ നമഃ ।
ഓം പക്ഷീന്ദ്രഗമനോദ്വൃത്ത പാഞ്ചജന്യരവാഞ്ചിതായ നമഃ ।
ഓം പാകാരിമുഖദേവൌഘ കേകിലോക ഘനാഘനായ നമഃ ।
ഓം പരമേഷ്ഠി മുഖാംഭോജ പദ്മിനീവല്ലഭാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം ശര്‍വഹൃത്കൈരവോല്ലാസ ചന്ദ്രികായിത സുസ്മിതായ നമഃ ।
ഓം ചക്രാദ്യായുധസംയുക്ത ചതുര്‍ഭുജ സമന്വിതായ നമഃ ।
ഓം ഗര്‍ഭീകൃത ഭയാമര്‍ത്യ നിര്‍ഭീകരണ പണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം ദാനവാരണ്യ സംശോഷദാവീകൃത നിജായുധായ നമഃ ।
ഓം ധരണീഭാരകൃദ്ദൈത്യദാരണോദ്യത നിശ്ചയായ നമഃ ।
ഓം സമാനീകൃതവൈകുണ്ഠസാകേതപുര ലോലുപായ നമഃ । 10 ।

ഓം പ്രാജാപത്യേഷ്ടിസംഭൂതപായസാന്ന രസാനുഗായ നമഃ ।
ഓം കോസലേന്ദ്രാത്മജാഗര്‍ഭകരോദ്ഭൂത ഹരിന്‍മണയേ നമഃ ।
ഓം നിര്‍വിശേഷഗുണോപേതനിജാനുജ സമന്വിതായ നമഃ ।
ഓം പങ്ക്തിസ്യന്ദനസന്തോഷപാരാവാര സുധാകരായ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മശാസ്ത്രത്രയീതത്ത്വധനുര്‍വേദ വിചക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞാന്തരായസഞ്ജാതായാസ കൌശികയാചിതായ നമഃ ।
ഓം ഗുരുബോധിതപിത്രാജ്ഞാഗുര്‍വീകരണ പൌരുഷായ നമഃ ।
ഊ ഗാധേയബോധിതോദാരഗാധാദ്വയജിതശ്രമായ നമഃ ।
ഓം താടകോരസ്ഥലക്രൌഞ്ചധരാഭൃദ്ദാരണാഗ്നി ഭുവേ നമഃ ।
ഓം സൃഷ്ടാനലാസ്ത്ര സന്ദഗ്ധദുഷ്ടമാരീചസോദരായ നമഃ । 20 ।

ഓം സമീരാസ്ത്രാബ്ധിസങ്ക്ഷിപ്തതാടകാഗ്രതനൂഭവായ നമഃ ।
ഓം സത്രഭാഗസമായാതസുത്രാമാദി സുഭിക്ഷകൃതേ നമഃ ।
ഓം രൂഢക്രതുജമുന്‍മൌനിഗാഢാലിങ്ഗിതവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം അഹല്യാശാപപാപാബ്ദിഹാരണോദ്യതപദ്രജസേ നമഃ ।
ഓം ശര്‍വബാണാസനാദ്രീന്ദ്ര ഗര്‍വഭഞ്ജന ജംഭ ഘ്നേ നമഃ ।
ഓം സാക്ഷാദ്രമാവനീജാതാസാക്ഷതോദകരഗ്രഹിണേ നമഃ ।
ഓം ദുര്‍വാരഭാര്‍ഗവാഖര്‍വഗര്‍വദര്‍വീകരാഹിഭുജേ നമഃ ।
ഓം സ്വസ്വപത്നീസമായുക്ത സാനുജോദിതഭാഗ്യവതേ നമഃ ।
ഓം നിജദാരസമാവേശനിത്യോത്സവിതപൂര്‍ജനായ നമഃ ।
ഓം മന്ഥരാദിഷ്ട കൈകേയീമത്യന്തരിതരാജ്യധുരേ നമഃ । 30 ।

ഓം നിഷാദവരപുണ്യൌഘനിലിമ്പദ്രുഫലോദയായ നമഃ ।
ഓം ഗങ്ഗാവതരണോത്സൃഷ്ടശൃങ്ഗിബേരപുരാധിപായ നമഃ ।
ഓം ഭക്ത്യുത്കടപരിക്ലുപ്ത ഭരദ്വാജപദാനതയേ നമഃ ।
ഓം ചിത്രകൂടാചലപ്രാന്തചിത്രകാനനഭൂസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം പാദുകാന്യസ്ത സാംരാജ്യഭരവത്കൈകയീസുതായ നമഃ ।
ഓം ജാതകാര്യാഗതാനേക ജനസമ്മര്‍ദനാസഹായ നമഃ ।
ഓം നാകാധിപതനൂജാതകാകദാനവദര്‍പഹൃതേ നമഃ ।
ഓം കോദണ്ഡഗുണനിര്‍ഘോഷഘൂര്‍ണിതായിതദണ്ഡകായ നമഃ ।
ഓം വാല്‍മീകിമുനിസന്ദിഷ്ടവാസസ്ഥലനിരൂപണായ നമഃ ।
ഓം വിരാധശാല്‍മലീവൃക്ഷവിധ്വംസാനിലസംഹതയേ നമഃ । 40 ।

ഓം നിരാകൃതസുരാധീശനീരേശ ശര ഭ ങ്ഗകായ നമഃ ।
ഓം അനസൂയാങ്ഗരാഗാഞ്ചദവനീതനയാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം സുതീക്ഷ്ണമുനി സം സേവാസൂചിതാത്മാതിഥിക്രിയായ നമഃ ।
ഓം കുംഭജാത ദയാദത്ത ജംഭാരാതിശരാസനായ നമഃ ।
ഓം ദണ്ഡകാവനസംലീനചണ്ഡാസുരവധോദ്യതായ നമഃ ।
ഓം പ്രാഞ്ചത്പഞ്ചവടീതീര പര്‍ണാഗാരപരായണായ നമഃ ।
ഓം ഗോദാവരീനദീതോയഗാഹനാഞ്ചിതവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ഹാസാപാദിതരക്ഷസ്ത്രീ നാസാശ്രവണ കര്‍ത നായ നമഃ ।
ഓം ഖര സൈന്യാടവീപാതസരയാഭീലമാരുതായ നമഃ ।
ഓം ദൂഷണ ത്രിശിരഃശൈലതുണ്ഡനോഗ്രശരാസനായ നമഃ । 50 ।

ഓം വിരൂപിതാനുജാകാര വിക്ഷോഭിതദശാനനായ നമഃ ।
ഓം ഹാടകാകാരസഞ്ഛന്നതാടകേയമൃഗദ്വിപിനേ നമഃ ।
ഓം സീതാപരാധദു ര്‍മേ ധിഭൂതാനുജവിനിന്ദകായ നമഃ ।
ഓം പം ക്ത്യാസ്യാഹതഷക്ഷീന്ദ്ര പരലോകസുഖപ്രദായ നമഃ ।
ഓം സീതാപഹരണോധ്ബൂതചിന്താക്രാന്തനിജാന്തരായ നമഃ ।
ഓം കാന്താന്വേഷണമാര്‍ഗസ്ഥകബന്ധാസുരഹിംസകായ നമഃ ।
ഓം ശബരീദത്ത പക്വാംര ങാതാസ്വാദകുതൂഹലായ നമഃ ।
ഓം പമ്പാസരോവരോപാന്ത പ്രാപ്ത മാരുതിസംസ്തുതയേനമഃ ।
ഓം ശ സ്ത പ്രസ്താവസാമീരിശബ്ദസൌഷ്ഠവതോഷിതായ നമഃ ।
ഓം സിന്ധുരോന്നതകാപേയസ്കന്ധാരോഹണബന്ധുരായ നമഃ । 60 ।

ഓം സാക്ഷീകൃതാനലാദിത്യ കൌക്ഷേയകപിസഖ്യഭാജേ നമഃ ।
ഓം പൂഷജാനീത വൈദേഹിഭൂഷാലോകനവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം സപ്തതാലനിപാതാത്ത സചിവാമോദകോവിദായ നമഃ ।
ഓം ദുഷ്ടദൌന്ദുഭ കങ്കാലതോലനാഗ്രപദങ്ഗുലയേ നമഃ ।
ഓം വാലിപ്രാണാനിലാഹാരവാതാശനനിഭാംബകായ നമഃ ।
ഓം കാന്തരാജ്യരമാരൂഢകപിരാജനി ഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം രുമാസുഗ്രീവവല്ലീ ദ്രുസുമാകരദിനായിതായ നമഃ ।
ഓം പ്രവര്‍ഷണഗുഹാവാസ പരിയാപിതവാര്‍ഷികായ നമഃ ।
ഓം പ്രേഷിതാനുജരുദ്ഭീത പൌഷാനന്ദകൃദീക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം സീതാമാര്‍ഗണസന്ദിഷ്ടവാതാപത്യാര്‍പിതോര്‍മി കായ നമഃ । 70 ।

ഓം സത്യപ്രായോപവേശസ്ഥ സര്‍വവാനരസംസ്മൃതായ നമഃ ।
ഓം രാക്ഷസീതര്‍ജനാധൂതരമണീഹൃദയസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം ദഹനാപ്ലുതസാമീരിദാഹസ്തംഭനമാന്ത്രികായ നമഃ ।
ഓം സീതാദര്‍ശനദൃഷ്ടാന്തശിരോരത്ന നിരീക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം വനിതാജീവവദ്വാര്‍താജനിതാനന്ദകന്ദലായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വവാനര സങ്കീര്‍ണസൈന്യാലോകനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം സാമുദ്രതീരരാമേശസ്ഥാപനാത്തയശോദയായ നമഃ ।
ഓം രോഷഭീഷ നദീനാഥപോഷണോചിതഭാഷണായ നമഃ ।
ഓം പദ്യാനോചിതപാഥോധിപന്ഥാജങ്ഘാലസൈന്യവതേ നമഃ ।
ഓം സുവേലാദ്രിതലോദ്വേലവലീമുഖബലാന്വിതായ നമഃ । 80 ।

ഓം പൂര്‍വദേവജനാധീശപുരദ്വാരനിരോധകൃതേ നമഃ ।
ഓം സരമാവരദുര്‍ദൈന്യചരമക്ഷണവീക്ഷണായ നമഃ ।
ഓം മകരാസ്ത്രമഹാസ്ത്രാഗ്നിമാര്‍ജനാസാരസായകായ നമഃ ।
ഓം കുംഭകര്‍ണമദേഭോരഃ കുംഭനിര്‍ഭേദ കേസരിണേ നമഃ ।
ഓം ദേവാന്തകനരാദാഗ്രദീപ്യത്സംയമനീപഥായ നമഃ ।
ഓം നരാന്തകസുരാമിത്രശിരോധിനലഹൃത്കരിണേ നമഃ ।
ഓം അതികായ മഹാകായവധോപായവിധായകായ നമഃ ।
ഓം ദൈത്യായോധനഗോഷ്ഠീകഭൃത്യാന്ദകരാഹ്വയായ നമഃ ।
ഓം മേഘനാദതമോദ്ഭേദമിഹിരീകൃതലക്ഷ്മണായ നമഃ ।
ഓം സഞ്ജീവനീരസാസ്വാദനജീവാനുജ സേവിതായ നമഃ । 90 ।

ഓം ലങ്കാധീശശിരോഗ്രാവടങ്കായിതശരാവലയേ നമഃ ।
ഓം രാക്ഷസീഹാരലതികാ ലവിത്രീകൃതകാര്‍മുകായ നമഃ ।
ഓം സുനാശീരാരിനാസീരഘനോന്‍മൂലകരാശുഗായ നമഃ ।
ഓം ദത്തദാനവരാജ്യ ശ്രീ ധാരണാഞ്ചദ്വിഭീഷണായ നമഃ ।
ഓം അനലോത്ഥിത വൈദേഹീഘനശീലാനുമോദിതായ നമഃ ।
ഓം സുധാസാരവിനിഷ്യന്ധയഥാപൂര്‍വവനേചരായ നമഃ ।
ഓം ജായാനുജാദിസര്‍വാപ്തജനാധിഷ്ഠിത പുഷ്പകായ നമഃ ।
ഓം ഭാരദ്വാജകൃതാതിഥ്യപരിതുഷ്ടാന്തരാത്മ കായ നമഃ ।
ഓം ഭരതപ്രത്യയാ ഷേക്ഷാപരിപ്രേഷീതമാരുതയേ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍ധശസമാന്താത്തശത്രുഘ്നഭരതാനുഗായ നമഃ । 100 ।

ഓം വന്ദനാനന്ദിതാനേകനന്ദിഗ്രാമസ്ഥമാതൃകായ നമഃ ।
ഓം വര്‍ജിതാത്മീയദേഹസ്ഥവാനപ്രസ്ഥജനാകൃതയേ നമഃ ।
ഓം നിജാഗമനജാനന്ദസ്വജാനപദവീക്ഷിതായ നമഃ ।
ഓം സാകേതാലോകജാമോദസാന്ദ്രീകൃതഹൃദസ്താരായ നമഃ ।
ഓം ഭരതാര്‍പിതഭൂഭാരഭരണാങ്ഗീകൃതാത്മകായ നമഃ ।
ഓം മൂര്‍ധജാമൃഷ്ടവാസിസ്ഠമുനിപാദരജഃകണായ നമഃ ।
ഓം ചതുരര്‍ണവഗങ്ഗാദിജലസിക്താത്മ വിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം വസുവാസവവായ്വഗ്നിവാഗീശാദ്യമരാര്‍ചിതായ നമഃ ।
ഓം മാണിക്യഹാര കേയൂരമകുടാദിവിഭൂഷിതായ നമഃ ।
ഓം യാനാശ്വഗജരത്നൌഘനാനോപപായനഭാജനായ നമഃ । 110 ।

ഓം മിത്രാനുജോദിതശ്വേതച്ഛത്രാപാദിതരാജ്യധുരേ നമഃ ।
ഓം ശത്രുഘ്ന ഭരതാധൂതചാമരദ്വയശോഭിതായ നമഃ ।
ഓം വായവ്യാദിചതുഷ്കോണവാനരേശാദി സേവിതായ നമഃ ।
ഓം വാമാങ്കാങ്കിതവൈദേഹീശ്യാമാരത്നമനോഹരായ നമഃ ।
ഓം പുരോഗതമരുത്പുത്രപൂര്‍വപുണ്യഫലായിതായ നമഃ ।
ഓം സത്യധര്‍മദയാശൌചനിത്യസന്തര്‍പിതപ്രജായ നമഃ ।
ഓം യഥാകൃതയുഗാചാരകഥാനുഗതമണ്‍ദലായ നമഃ ।
ഓം ചരിതസ്വകുലാചാരചാതുര്‍വര്‍ണ്യദിനാശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം അശ്വമേധാദിസത്രാന്നശശ്വത്സന്തര്‍പിതാമരായ നമഃ ।
ഓം ഗോഭൂഹിരണ്യവസ്ത്രാദിലാഭാമോദിതഭൂസുരായ നമഃ । 120 ।

ഓം മാമ്പാതുപാത്വിതി ജപന്‍മനോരാജീവഷട്പദായ നമഃ ।
ഓം ജന്‍മാപനയനോദ്യുക്ത ഹൃന്‍മാനസസിതച്ഛദായ നമഃ ।
ഓം മഹാഗുഹാജചിന്വാനമണിദീപായിതസ്മൃതയേ നമഃ ।
ഓം മുമുക്ഷു ജനദുര്‍ദൈന്യമോചനോചിതകല്‍പകായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഭക്ത ജനാഘൌഘസാമുദ്രജല ബാഡബായ നമഃ ।
ഓം നിജദാസജനാകാങ്ക്ഷനിത്യാര്‍ഥ പ്രദകാമദുഘേ നമഃ ।
ഓം സാകേതപുരസംവാസിസര്‍വസജ്ജനമോക്ഷദായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീഭൂനീലാസമാശ്ലിഷ്ട ശ്രീ മദാനന്ദവിഗ്രഹായ നമഃ । 128 ।

ഇതി ശ്രീരാമോത്സവകല്‍പലതോദ്ധൃതാ ശ്രീരാമനാമാവലിഃ സമാപ്താ ।

Also Read 128 Names of Ramotsava Kalpalatha Sri Rama:

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top