Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Ramaotsava Kalpalata Sri Rama Ashtottarashata Namavali Lyrics in Telugu:

।। శ్రీరామోత్సవకల్పలతోద్ధృతా శ్రీరామనామావలిః ।।

ఓం శ్రీసీతారామచన్ద్రపరబ్రహ్మణే నమః ।
శ్రీరామ నవరాత్రోత్సవ కల్పః
నామావలీస్త బకః ।
శ్రీరామోత్సవకల్పలతోద్ధృతా శ్రీరామనామావలీ

ఓం శ్రీమద్గౌరీశ వాగీశ శచీశాది సురార్చితాయ నమః ।
ఓం పక్షీన్ద్రగమనోద్వృత్త పాఞ్చజన్యరవాఞ్చితాయ నమః ।
ఓం పాకారిముఖదేవౌఘ కేకిలోక ఘనాఘనాయ నమః ।
ఓం పరమేష్ఠి ముఖామ్భోజ పద్మినీవల్లభాకృతయే నమః ।
ఓం శర్వహృత్కైరవోల్లాస చన్ద్రికాయిత సుస్మితాయ నమః ।
ఓం చక్రాద్యాయుధసంయుక్త చతుర్భుజ సమన్వితాయ నమః ।
ఓం గర్భీకృత భయామర్త్య నిర్భీకరణ పణ్డితాయ నమః ।
ఓం దానవారణ్య సంశోషదావీకృత నిజాయుధాయ నమః ।
ఓం ధరణీభారకృద్దైత్యదారణోద్యత నిశ్చయాయ నమః ।
ఓం సమానీకృతవైకుణ్ఠసాకేతపుర లోలుపాయ నమః । 10 ।

ఓం ప్రాజాపత్యేష్టిసమ్భూతపాయసాన్న రసానుగాయ నమః ।
ఓం కోసలేన్ద్రాత్మజాగర్భకరోద్భూత హరిన్మణయే నమః ।
ఓం నిర్విశేషగుణోపేతనిజానుజ సమన్వితాయ నమః ।
ఓం పఙ్క్తిస్యన్దనసన్తోషపారావార సుధాకరాయ నమః ।
ఓం ధర్మశాస్త్రత్రయీతత్త్వధనుర్వేద విచక్షణాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞాన్తరాయసఞ్జాతాయాస కౌశికయాచితాయ నమః ।
ఓం గురుబోధితపిత్రాజ్ఞాగుర్వీకరణ పౌరుషాయ నమః ।
ఊ గాధేయబోధితోదారగాధాద్వయజితశ్రమాయ నమః ।
ఓం తాటకోరస్థలక్రౌఞ్చధరాభృద్దారణాగ్ని భువే నమః ।
ఓం సృష్టానలాస్త్ర సన్దగ్ధదుష్టమారీచసోదరాయ నమః । 20 ।

ఓం సమీరాస్త్రాబ్ధిసఙ్క్షిప్తతాటకాగ్రతనూభవాయ నమః ।
ఓం సత్రభాగసమాయాతసుత్రామాది సుభిక్షకృతే నమః ।
ఓం రూఢక్రతుజమున్మౌనిగాఢాలిఙ్గితవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం అహల్యాశాపపాపాబ్దిహారణోద్యతపద్రజసే నమః ।
ఓం శర్వబాణాసనాద్రీన్ద్ర గర్వభఞ్జన జమ్భ ఘ్నే నమః ।
ఓం సాక్షాద్రమావనీజాతాసాక్షతోదకరగ్రహిణే నమః ।
ఓం దుర్వారభార్గవాఖర్వగర్వదర్వీకరాహిభుజే నమః ।
ఓం స్వస్వపత్నీసమాయుక్త సానుజోదితభాగ్యవతే నమః ।
ఓం నిజదారసమావేశనిత్యోత్సవితపూర్జనాయ నమః ।
ఓం మన్థరాదిష్ట కైకేయీమత్యన్తరితరాజ్యధురే నమః । 30 ।

ఓం నిషాదవరపుణ్యౌఘనిలిమ్పద్రుఫలోదయాయ నమః ।
ఓం గఙ్గావతరణోత్సృష్టశృఙ్గిబేరపురాధిపాయ నమః ।
ఓం భక్త్యుత్కటపరిక్లుప్త భరద్వాజపదానతయే నమః ।
ఓం చిత్రకూటాచలప్రాన్తచిత్రకాననభూస్థితాయ నమః ।
ఓం పాదుకాన్యస్త సామ్రాజ్యభరవత్కైకయీసుతాయ నమః ।
ఓం జాతకార్యాగతానేక జనసమ్మర్దనాసహాయ నమః ।
ఓం నాకాధిపతనూజాతకాకదానవదర్పహృతే నమః ।
ఓం కోదణ్డగుణనిర్ఘోషఘూర్ణితాయితదణ్డకాయ నమః ।
ఓం వాల్మీకిమునిసన్దిష్టవాసస్థలనిరూపణాయ నమః ।
ఓం విరాధశాల్మలీవృక్షవిధ్వంసానిలసంహతయే నమః । 40 ।

ఓం నిరాకృతసురాధీశనీరేశ శర భ ఙ్గకాయ నమః ।
ఓం అనసూయాఙ్గరాగాఞ్చదవనీతనయాన్వితాయ నమః ।
ఓం సుతీక్ష్ణముని సం సేవాసూచితాత్మాతిథిక్రియాయ నమః ।
ఓం కుమ్భజాత దయాదత్త జమ్భారాతిశరాసనాయ నమః ।
ఓం దణ్డకావనసంలీనచణ్డాసురవధోద్యతాయ నమః ।
ఓం ప్రాఞ్చత్పఞ్చవటీతీర పర్ణాగారపరాయణాయ నమః ।
ఓం గోదావరీనదీతోయగాహనాఞ్చితవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం హాసాపాదితరక్షస్త్రీ నాసాశ్రవణ కర్త నాయ నమః ।
ఓం ఖర సైన్యాటవీపాతసరయాభీలమారుతాయ నమః ।
ఓం దూషణ త్రిశిరఃశైలతుణ్డనోగ్రశరాసనాయ నమః । 50 ।

ఓం విరూపితానుజాకార విక్షోభితదశాననాయ నమః ।
ఓం హాటకాకారసఞ్ఛన్నతాటకేయమృగద్విపినే నమః ।
ఓం సీతాపరాధదు ర్మే ధిభూతానుజవినిన్దకాయ నమః ।
ఓం పం క్త్యాస్యాహతషక్షీన్ద్ర పరలోకసుఖప్రదాయ నమః ।
ఓం సీతాపహరణోధ్బూతచిన్తాక్రాన్తనిజాన్తరాయ నమః ।
ఓం కాన్తాన్వేషణమార్గస్థకబన్ధాసురహింసకాయ నమః ।
ఓం శబరీదత్త పక్వామ్ర ఙాతాస్వాదకుతూహలాయ నమః ।
ఓం పమ్పాసరోవరోపాన్త ప్రాప్త మారుతిసంస్తుతయేనమః ।
ఓం శ స్త ప్రస్తావసామీరిశబ్దసౌష్ఠవతోషితాయ నమః ।
ఓం సిన్ధురోన్నతకాపేయస్కన్ధారోహణబన్ధురాయ నమః । 60 ।

ఓం సాక్షీకృతానలాదిత్య కౌక్షేయకపిసఖ్యభాజే నమః ।
ఓం పూషజానీత వైదేహిభూషాలోకనవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం సప్తతాలనిపాతాత్త సచివామోదకోవిదాయ నమః ।
ఓం దుష్టదౌన్దుభ కఙ్కాలతోలనాగ్రపదఙ్గులయే నమః ।
ఓం వాలిప్రాణానిలాహారవాతాశననిభామ్బకాయ నమః ।
ఓం కాన్తరాజ్యరమారూఢకపిరాజని షేవితాయ నమః ।
ఓం రుమాసుగ్రీవవల్లీ ద్రుసుమాకరదినాయితాయ నమః ।
ఓం ప్రవర్షణగుహావాస పరియాపితవార్షికాయ నమః ।
ఓం ప్రేషితానుజరుద్భీత పౌషానన్దకృదీక్షణాయ నమః ।
ఓం సీతామార్గణసన్దిష్టవాతాపత్యార్పితోర్మి కాయ నమః । 70 ।

ఓం సత్యప్రాయోపవేశస్థ సర్వవానరసంస్మృతాయ నమః ।
ఓం రాక్షసీతర్జనాధూతరమణీహృదయస్థితాయ నమః ।
ఓం దహనాప్లుతసామీరిదాహస్తమ్భనమాన్త్రికాయ నమః ।
ఓం సీతాదర్శనదృష్టాన్తశిరోరత్న నిరీక్షకాయ నమః ।
ఓం వనితాజీవవద్వార్తాజనితానన్దకన్దలాయ నమః ।
ఓం సర్వవానర సఙ్కీర్ణసైన్యాలోకనతత్పరాయ నమః ।
ఓం సాముద్రతీరరామేశస్థాపనాత్తయశోదయాయ నమః ।
ఓం రోషభీష నదీనాథపోషణోచితభాషణాయ నమః ।
ఓం పద్యానోచితపాథోధిపన్థాజఙ్ఘాలసైన్యవతే నమః ।
ఓం సువేలాద్రితలోద్వేలవలీముఖబలాన్వితాయ నమః । 80 ।

ఓం పూర్వదేవజనాధీశపురద్వారనిరోధకృతే నమః ।
ఓం సరమావరదుర్దైన్యచరమక్షణవీక్షణాయ నమః ।
ఓం మకరాస్త్రమహాస్త్రాగ్నిమార్జనాసారసాయకాయ నమః ।
ఓం కుమ్భకర్ణమదేభోరః కుమ్భనిర్భేద కేసరిణే నమః ।
ఓం దేవాన్తకనరాదాగ్రదీప్యత్సంయమనీపథాయ నమః ।
ఓం నరాన్తకసురామిత్రశిరోధినలహృత్కరిణే నమః ।
ఓం అతికాయ మహాకాయవధోపాయవిధాయకాయ నమః ।
ఓం దైత్యాయోధనగోష్ఠీకభృత్యాన్దకరాహ్వయాయ నమః ।
ఓం మేఘనాదతమోద్భేదమిహిరీకృతలక్ష్మణాయ నమః ।
ఓం సఞ్జీవనీరసాస్వాదనజీవానుజ సేవితాయ నమః । 90 ।

ఓం లఙ్కాధీశశిరోగ్రావటఙ్కాయితశరావలయే నమః ।
ఓం రాక్షసీహారలతికా లవిత్రీకృతకార్ముకాయ నమః ।
ఓం సునాశీరారినాసీరఘనోన్మూలకరాశుగాయ నమః ।
ఓం దత్తదానవరాజ్య శ్రీ ధారణాఞ్చద్విభీషణాయ నమః ।
ఓం అనలోత్థిత వైదేహీఘనశీలానుమోదితాయ నమః ।
ఓం సుధాసారవినిష్యన్ధయథాపూర్వవనేచరాయ నమః ।
ఓం జాయానుజాదిసర్వాప్తజనాధిష్ఠిత పుష్పకాయ నమః ।
ఓం భారద్వాజకృతాతిథ్యపరితుష్టాన్తరాత్మ కాయ నమః ।
ఓం భరతప్రత్యయా షేక్షాపరిప్రేషీతమారుతయే నమః ।
ఓం చతుర్ధశసమాన్తాత్తశత్రుఘ్నభరతానుగాయ నమః । 100 ।

ఓం వన్దనానన్దితానేకనన్దిగ్రామస్థమాతృకాయ నమః ।
ఓం వర్జితాత్మీయదేహస్థవానప్రస్థజనాకృతయే నమః ।
ఓం నిజాగమనజానన్దస్వజానపదవీక్షితాయ నమః ।
ఓం సాకేతాలోకజామోదసాన్ద్రీకృతహృదస్తారాయ నమః ।
ఓం భరతార్పితభూభారభరణాఙ్గీకృతాత్మకాయ నమః ।
ఓం మూర్ధజామృష్టవాసిస్ఠమునిపాదరజఃకణాయ నమః ।
ఓం చతురర్ణవగఙ్గాదిజలసిక్తాత్మ విగ్రహాయ నమః ।
ఓం వసువాసవవాయ్వగ్నివాగీశాద్యమరార్చితాయ నమః ।
ఓం మాణిక్యహార కేయూరమకుటాదివిభూషితాయ నమః ।
ఓం యానాశ్వగజరత్నౌఘనానోపపాయనభాజనాయ నమః । 110 ।

ఓం మిత్రానుజోదితశ్వేతచ్ఛత్రాపాదితరాజ్యధురే నమః ।
ఓం శత్రుఘ్న భరతాధూతచామరద్వయశోభితాయ నమః ।
ఓం వాయవ్యాదిచతుష్కోణవానరేశాది సేవితాయ నమః ।
ఓం వామాఙ్కాఙ్కితవైదేహీశ్యామారత్నమనోహరాయ నమః ।
ఓం పురోగతమరుత్పుత్రపూర్వపుణ్యఫలాయితాయ నమః ।
ఓం సత్యధర్మదయాశౌచనిత్యసన్తర్పితప్రజాయ నమః ।
ఓం యథాకృతయుగాచారకథానుగతమణ్దలాయ నమః ।
ఓం చరితస్వకులాచారచాతుర్వర్ణ్యదినాశ్రితాయ నమః ।
ఓం అశ్వమేధాదిసత్రాన్నశశ్వత్సన్తర్పితామరాయ నమః ।
ఓం గోభూహిరణ్యవస్త్రాదిలాభామోదితభూసురాయ నమః । 120 ।

ఓం మామ్పాతుపాత్వితి జపన్మనోరాజీవషట్పదాయ నమః ।
ఓం జన్మాపనయనోద్యుక్త హృన్మానససితచ్ఛదాయ నమః ।
ఓం మహాగుహాజచిన్వానమణిదీపాయితస్మృతయే నమః ।
ఓం ముముక్షు జనదుర్దైన్యమోచనోచితకల్పకాయ నమః ।
ఓం సర్వభక్త జనాఘౌఘసాముద్రజల బాడబాయ నమః ।
ఓం నిజదాసజనాకాఙ్క్షనిత్యార్థ ప్రదకామదుఘే నమః ।
ఓం సాకేతపురసంవాసిసర్వసజ్జనమోక్షదాయ నమః ।
ఓం శ్రీభూనీలాసమాశ్లిష్ట శ్రీ మదానన్దవిగ్రహాయ నమః । 128 ।

ఇతి శ్రీరామోత్సవకల్పలతోద్ధృతా శ్రీరామనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read 128 Names of Ramotsava Kalpalatha Sri Rama:

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Rama Namavali from Ramaotsava Kalpalata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top