Thyagaraja Keerthana

Sri Ramachandra Kripalu Lyrics in Hindi

Sri Ramachandra Kripalu in Hindi:

॥ श्री रामचन्द्र कृपालु ॥
(श्री तुलसीदासु)

श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं ।
नवकञ्ज लोचन कञ्ज मुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणम् ॥ १॥

कन्दर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुन्दरं ।
वटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् ॥ २॥

भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्यवम्शनिकन्दनं ।
रघुनन्द आनन्दकन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनम् ॥ ३॥

शिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अङ्ग विभूषणं ।
आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्राम जित करदूषणम् ॥ ४॥

इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनि मनरञ्जनं ।
मम हृदयकञ्ज निवास कुरु कामादिखलदलमञ्जनम् ॥ ५॥

Also Read:

Sri Ramachandra Kripalu Lyrics in English | Telugu | Hindi

Other Keerthanas:

Add Comment

Click here to post a comment