Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Ramashtakam 2 Lyrics in Kannada

Sri Ramashtakam 2 in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟಕಂ – ೨ ॥
ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಸೀತಾಕಲತ್ರಂ ನವಮೇಘಗಾತ್ರಮ್ |
ಕಾರುಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಶತಪತ್ರನೇತ್ರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ || ೧ ||

ಸಂಸಾರಸಾರಂ ನಿಗಮಪ್ರಚಾರಂ
ಧರ್ಮಾವತಾರಂ ಹೃತಭೂಮಿಭಾರಮ್ |
ಸದಾವಿಕಾರಂ ಸುಖಸಿಂಧುಸಾರಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ || ೨ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಲಾಸಂ ಜಗತಾಂನಿವಾಸಂ
ಲಂಕಾವಿನಾಶಂ ಭುವನಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಭೂದೇವವಾಸಂ ಶರದಿಂದುಹಾಸಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ || ೩ ||

ಮಂದಾರಮಾಲಂ ವಚನೇರಸಾಲಂ
ಗುಣೈರ್ವಿಶಾಲಂ ಹತಸಪ್ತತಾಲಮ್ |
ಕ್ರವ್ಯಾದಕಾಲಂ ಸುರಲೋಕಪಾಲಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ || ೪ ||

ವೇದಾಂತಗಾನಂ ಸಕಲೈಸ್ಸಮಾನಂ
ಹೃತಾರಿಮಾನಂ ತ್ರಿದಶಪ್ರಧಾನಮ್ |
ಗಜೇಂದ್ರಯಾನಂ ವಿಗತಾವಸಾನಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ || ೫ ||

ಶ್ಯಾಮಾಭಿರಾಮಂ ನಯನಾಭಿರಾಮಂ
ಗುಣಾಭಿರಾಮಂ ವಚನಾಭಿರಾಮಮ್ |
ವಿಶ್ವಪ್ರಣಾಮಂ ಕೃತಭಕ್ತಕಾಮಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ || ೬ ||

ಲೀಲಾಶರೀರಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ
ವಿಶ್ವೈಕಸಾರಂ ರಘುವಂಶಹಾರಮ್ |
ಗಂಭೀರನಾದಂ ಜಿತಸರ್ವವಾದಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ || ೭ ||

ಖಲೇ ಕೃತಾಂತಂ ಸ್ವಜನೇ ವಿನೀತಂ
ಸಾಮೋಪಗೀತಂ ಮನಸಾ ಪ್ರತೀತಮ್ |
ರಾಗೇಣ ಗೀತಂ ವಚನಾದತೀತಂ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ || ೮ ||

ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಸ್ಯ ವರಾಷ್ಟಕಂ ತ್ವಾಂ
ಮಯೇರಿತಂ ದೇವಿ ಮನೋಹರಂ ಯೇ |
ಪಠಂತಿ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಗೃಣಂತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ತೇ ಸ್ವೀಯಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಲಭನ್ತಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶತಕೋಟಿರಾಮಚರಿತಾಂತರ್ಗತೇ ಶ್ರೀಮದಾನಂದರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಸಾರಕಾಂಡೇ ಯುದ್ಧಚರಿತೇ ದ್ವಾದಶಸರ್ಗಾಂತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ||

Also Read:

Sri Ramashtakam 2 Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Ramashtakam 2 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top