Shiva Stotram

Sri Rudra Dwadasa Nama Stotram Lyrics in English

Rudra Dwadasa Nama Sthothram in English:

Prathamam tu mahadevam dvitiyam tu mahesvaram |
Trutiyam sankaram proktam chaturtham vrushabadhvajam || 1 ||

Panchamam kruttivasam cha shashtham kamanganasanam |
Saptamam devadevesam srikantham chashtamam tatha || 2 ||

Navamam tu haram devam dasamam parvatipatim |
Rudramekadasam proktam dvadasam sivamuchyate || 3 ||

Etaddvadasanamani trisandhyam yah pathennarah |
Gognaschaiva krutagnascha brunaha gurutalpagah || 4 ||

Stribalagatakascaiva surapo vrushalipatih |
Sarvam nasayate papam sivalokam sa gacchati || 5 ||

Suddhaspatikasamkasam trinetram chandrasekaram |
Indumamdalamadhyastham vande devam sadasivam || 6 ||
|| iti srirudra dvadasanama stotram sampurnam ||

Also Read:

Sri Rudra Dwaadasanaama Stotram Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment