Shiva Stotram

Sri Rudra Kavachamh Lyrics in English

om.h ShrI rudrakavacham.h Lyrics in English:

om asya shrI rudra kavacha stotra mahA ma.ntrasya
dUrvAsaR^ishhiH anushhThup.h chhaMdaH tryaMbaka rudro devatA
hrAm.h bIjam.h shrIm.h shaktiH hrIm.h kIlakam.h
mama manasobhIshhTasiddhyarthe jape viniyogaH
hrAmityAdishhaDbIjaiH shhaDa.nganyAsaH ||

|| dhyAnam.h ||
shA.ntam.h padmAsanastham.h shashidharamakuTam.h
pa.nchavaktram.h trinetram.h shUlam.h vajraMcha khaDgam.h
parashumabhayadam.h dakshabhAge mahantam.h |
nAgam.h pAsham.h cha gha.nTAm.h praLaya hutavaham.h
sA.nkusham.h vAmabhAge nAnAla.nkArayuktam.h
sphaTikamaNinibham.h pArvatIsham.h namAmi ||

|| dUrvAsa uvAcha ||
praNamya shirasA devam.h svayaMbhu parameshvaram.h |
ekam.h sarvagatam.h devam.h sarvadevamayam.h vibhum.h |
rudra varma pravakshyAmi a.nga prANasya rakshaye |
ahorAtramayam.h devam.h rakshArtham.h nirmitam.h purA ||

rudro me jAgrataH pAtu pAtu pArshvauharastathA |
shirome IshvaraH pAtu lalATam.h nIlalohitaH |
netrayostryaMbakaH pAtu mukham.h pAtu maheshvaraH |
karNayoH pAtu me shaMbhuH nAsikAyAm.h sadAshivaH |
vAgIshaH pAtu me jihvAm.h oshhThau pAtvaMbikApatiH |
shrIkaNThaH pAtu me grIvAm.h bAho chaiva pinAkadhR^it.h |
hR^idayam.h me mahAdevaH IshvarovyAt.h ssanAntaram.h |
nAbhim.h kaTim.h cha vakshashcha pAtu sarvam.h umApatiH |
bAhumadhyAntaram.h chaiva sUkshma rUpassadAshivaH |
svaraMrakshatu meshvaro gAtrANi cha yathA kramam.h
vajram.h cha shaktidam.h chaiva pAshA.nkushadharam.h tathA |
gaNDashUladharAnnityam.h rakshatu tridasheshvaraH |
prastAneshhu pade chaiva vR^ikshamUle nadItaTe
sa.ndhyAyAm.h rAjabhavane virUpAkshastu pAtu mAm.h |
shItoshhNA dathakAleshhu tuhinadrumaka.nTake |
nirmanushhye same mArge pAhi mAm.h vR^ishhabhadhvaja |
ityetaddrudrakavacham.h pavitram.h pApanAshanam.h |
mahAdeva prasAdena dUrvAsa munikalpitam.h |
mamAkhyAtam.h samAsena nabhayam.h tenavidyate |
prApnoti parama Arogyam.h puNyamAyushhyavardhanam.h
vidyArthI labhate vidyAm.h dhanArthI labhate dhanam.h |
kanyArthI labhate kanyAm.h nabhaya vindate kvachit.h |
aputro labhate putram.h mokshArthI moksha mApnuyAt.h |
trAhi trAhi mahAdeva trAhi trAhi trayImaya |
trAhimAm.h pArvatInAtha trAhimAm.h tripura.ntaka
pAsham.h khaTvA.nga divyAstram.h trishUlam.h rudramevacha |
namaskaromi devesha trAhimAm.h jagadIshvara |
shatru madhye sabhAmadhye grAmamadhye gR^ihAntare |
gamanegamane chaiva trAhimAm.h bhaktavatsala |
tvam.h chitvamAditashchaiva tvam.h buddhistvam.h parAyaNam.h |
karmaNAmanasA chaiva tvaMbuddhishcha yathA sadA |
sarva jvara bhayam.h chhindi sarva shatrUnnivaktyAya |
sarva vyAdhinivAraNam.h rudralokam.h sagachchhati
rudralokam.h sagachchhatyonnamaH ||

iti skA.ndapurANe dUrvAsa proktam.h rudrakavacham.h saMpUrNam.h