Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rudra Stuti Lyrics in Kannada

Sri Rudra Stuti in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ನಮೋ ದೇವಾಯ ಮಹತೇ ದೇವದೇವಾಯ ಶೂಲಿನೇ |
ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೧ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ದೇವದೇವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ವೇಧಸೇ |
ಶಂಭವೇ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ || ೨ ||

ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ರುದ್ರಾಯ ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ ಹೇತವೇ |
ಪ್ರಪದ್ಯೇಹಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಶರಣ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಮ್ || ೩ ||

ಮಹಾದೇವಂ ಮಹಾಯೋಗ-ಮೀಶಾನಂ-ತ್ವಂಬಿಕಾಪತಿಮ್ |
ಯೋಗಿನಾಂ ಯೋಗದಾಕಾರಂ ಯೋಗಮಾಯಾಸಮಾಹೃತಮ್ || ೪ ||

ಯೋಗಿನಾಂ ಗುರುಮಾಚಾರ್ಯಂ ಯೋಗಗಮ್ಯಂ ಸನಾತನಮ್ |
ಸಂಸಾರತಾರಣಂ ರುದ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಧಿಪಮ್ || ೫ ||

ಶಾಶ್ವತಂ ಸರ್ವಗಂ ಶಾಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಮ್ |
ಕಪರ್ದಿನಂ ಕಳಾಮೂರ್ತಿಂ ಅಮೂರ್ತಿಂ ಅಮರೇಶ್ವರಮ್ || ೬ ||

ಏಕಮೂರ್ತಿಂ ಮಹಾಮೂರ್ತಿಂ ವೇದವೇದ್ಯಂ ಸತಾಂ ಗತಿಮ್ |
ನೀಲಕಂಠಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿಂ ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವರೇತಸಮ್ || ೭ ||

ಕಾಲಾಗ್ನಿಂ ಕಾಲದಹನಂ ಕಾಮಿನಂ ಕಾಮನಾಶನಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಗಿರಿಶಂ ದೇವಂ ಚಂದ್ರಾವಯವಭೂಷಣಮ್ || ೮ ||

ತ್ರಿಲೋಚನಂ ಲೇಲಿಹಾನಮಾದಿತ್ಯಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಮ್ |
ಉಗ್ರಂ ಪಶುಪತಿಂ ಭೀಮಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ತಮಸಃ ಪರಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕೂರ್ಮಪುರಾಣೇ ವ್ಯಾಸೋಕ್ತ ರುದ್ರಸ್ತುತಿಃ ||

Also Read:

Sri Rudra Stuti in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Rudra Stuti Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top