SaiBaba Slokam

Sri Sai Vibhuti Mantram Lyrics in Kannada

Sri Sai Vibhuti Mantram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ವಿಭೂತಿ ಮಂತ್ರಂ ॥
ಮಹಾಗ್ರಾಹಪೀಡಾಂ ಮಹೋತ್ಪಾತಪೀಡಾಂ
ಮಹಾರೋಗಪೀಡಾಂ ಮಹಾತೀವ್ರಪೀಡಾಂ |
ಹರತ್ಯಾಶುಚೇ ದ್ವಾರಕಾಮಾಯಿ ಭಸ್ಮಂ
ನಮಸ್ತೇ ಗುರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಯೀಶ್ವರಾಯ ||

ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಬಾಬಾ ವಿಭೂತಿಂ
ಪರಮಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಂ |
ಪರಮಾರ್ಥ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾನಂ
ಬಾಬಾ ವಿಭೂತಿಂ ಇದಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ||

Also Read:

Sri Sai Vibhuti Mantram Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment