Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Samba Sada Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Kannada

Sri Samba Sada Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಕದಾ ವಾ ವಿರಕ್ತಿಃ ಕದಾ ವಾ ಸುಭಕ್ತಿಃ
ಕದಾ ವಾ ಮಹಾಯೋಗಿ ಸಂಸೇವ್ಯ ಮುಕ್ತಿಃ |
ಹೃದಾಕಾಶಮಧ್ಯೇ ಸದಾ ಸಂವಸನ್ತಂ
ಸದಾನಂದರೂಪಂ ಶಿವಂ ಸಾಂಬಮೀಡೇ || ೧ ||

ಸುಧೀರಾಜಹಂಸೈಸ್ಸುಪುಣ್ಯಾವತಂಸೈಃ
ಸುರಶ್ರೀ ಸಮೇತೈಸ್ಸದಾಚಾರಪೂತೈಃ |
ಅದೋಷೈಸ್ಸುರುದ್ರಾಕ್ಷ ಭೂಷಾವಿಶೇಷೈ-
ರದೀನೈರ್ವಿಭೂತ್ಯಂಗರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೈಃ || ೨ ||

ಶಿವಧ್ಯಾನಸಂಸಕ್ತ ಶುದ್ಧಾಂತರಂಗೈಃ
ಮಹಾಶೈವಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧೈಃ |
ತಮೋ ಮೋಚಕೈ ರೇಚಕೈಃ ಪೂರಕಾದ್ಯೈಃ
ಸಮುದ್ದೀಪಿತಾಧಾರ ಮುಖ್ಯಾಬ್ಜಷಟ್ಕೈಃ || ೩ ||

ಹಠಲ್ಲಂಬಿಕಾ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವಾ-
ಲ್ಲುಠತ್ಕುಂಡಲೀ ವ್ಯಕ್ತ ಮುಕ್ತಾವಕಾಶಾಮ್ |
ಸಹಸ್ರಾರಪದ್ಮಸ್ಥಿತಾಂ ಪಾರವಾರಾಂ
ಸುಧಾಮಾಧುರೀಂ ಸಾಧುರೀತ್ಯಾ ಪಿಬದ್ಭಿಃ || ೪ ||

ಸದಾನಂದ ಕಂದೈರ್ಮಹಾಯೋಗಿಬೃಂದೈಃ
ಸದಾಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಸಮುಜ್ಜೃಂಭಮಾಣಮ್ |
ಮಹಾಪುಣ್ಯಪಾಕೇ ಪುನಃಪುಂಡರೀಕೇ
ಸದಾ ಸಂವಸನ್ತಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಮ್ || ೫ ||

ತಟಿತ್ಪುಂಜ ಚಂಚಜ್ಜಟಾಜೂಟ ವಾಟೀ
ನಟಜ್ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾ ತಟಿನ್ಯಾ ಸಮೇತಮ್ |
ಮಹಾನರ್ಘ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕೋಟೀರಹೀರ
ಪ್ರಭಾಪೂರಿತಾರ್ಧೇಂದುರೇಖಾವತಂಸಮ್ || ೬ ||

ಫಣಾಭೃನ್ಮಣೀ ಕುಂಡಲಾಲೋಲಕರ್ಣ
ದ್ವಯೀ ಚಾರುತಾ ದರ್ಪಣಾದ್ಗಂಡಭಾಗಮ್ |
ಸುನೇತ್ರಾಳಿಕಂ ಸಾದರ ಭ್ರೂವಿಲಾಸಂ
ಸಮನ್ದಸ್ಮಿತಾಽಽಸ್ಯಾರವಿನ್ದಂ ಶ್ರಯಂತಮ್ || ೭ ||

ಲಸತ್ಪೀವರಾಽಂಸದ್ವಯಂ ನೀಲಕಂಠಂ
ಮಹೋರಸ್ಸ್ಥಲಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಮ್ |
ವಳಿದ್ಯೋತಮಾನೋದರಂ ದಿವ್ಯನಾಭಿಂ
ಕುಠಾರೈಣ ಶಾಬಾಽಂಚಿತಾಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಮ್ || ೮ ||

ಮುಖಾಬ್ಜೈಸ್ಸ್ತುವನ್ತಂ ಕರಾಬ್ಜೈರ್ನಮನ್ತಂ
ವಿಧಿಂ ಮಾನಯನ್ತಂ ಮುನೀನ್ಲಾಲಯನ್ತಮ್ |
ಗಣಾನ್ಪೋಷಯನ್ತಂ ಮೃದೂಕ್ತೀರ್ವದನ್ತಂ
ಗುಹಂ ಚೈಕದನ್ತಂ ಕರೇಣ ಸ್ಪೃಶಂತಮ್ || ೯ ||

ಮಹಾದೇವಮನ್ತರ್ಭಜೇಽಹಂ ಭಜೇಽಹಂ
ಸದಾ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ಭಜೇಽಹಂ ಭಜೇಽಹಮ್ |
ಸದಾನಂದರೂಪಂ ಭಜೇಽಹಂ ಭಜೇಽಹಂ
ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಭಜೇಽಹಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೧೦ ||

ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಸ್ತವಂ ಸಾಂಬಮೂರ್ತೇ-
ರಿಮಂ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ ತದೇಕಾಗ್ರಚಿತ್ತಃ
ಪಠೇದ್ಯಸ್ಸುಭಕ್ತಸ್ಸಮರ್ಥಃ ಕೃತಾರ್ಥಃ
ಸದಾ ತಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಶಿವಸ್ಸ್ಯಾತ್ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಭಗವತ್ಪಾದ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

Also Read:

Sri Samba Sada Shiva Bhujanga Prayata Stotram in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Samba Sada Shiva Bhujanga Prayata Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top