Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Saraswathi Stotram 2 Lyrics in Tamil

Sri Saraswathi Stotram 2 in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம் – 2 ॥
ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீஸரஸ்வதீஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉ கா³யத்ரீ ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீஸரஸ்வதீ தே³வதா த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷார்தே² ஜபே வினியோக³꞉ |

ஆரூடா⁴ ஶ்வேதஹம்ஸே ப்⁴ரமதி ச க³க³னே த³க்ஷிணே சாக்ஷஸூத்ரம்
வாமே ஹஸ்தே ச தி³வ்யாம்ப³ரகனகமயம் புஸ்தகம் ஜ்ஞானக³ம்யா |
ஸா வீணாம் வாத³யந்தீ ஸ்வகரகரஜபை꞉ ஶாஸ்த்ரவிஜ்ஞானஶப்³தை³꞉
க்ரீட³ந்தீ தி³வ்யரூபா கரகமலத⁴ரா பா⁴ரதீ ஸுப்ரஸன்னா || 1 ||

ஶ்வேதபத்³மாஸனா தே³வீ ஶ்வேதக³ந்தா⁴னுலேபனா |
அர்சிதா முனிபி⁴꞉ ஸர்வை꞉ ருஷிபி⁴꞉ ஸ்தூயதே ஸதா³ |
ஏவம் த்⁴யாத்வா ஸதா³ தே³வீம் வாஞ்சி²தம் லப⁴தே நர꞉ || 2 ||

ஶுக்லாம் ப்³ரஹ்மவிசாரஸாரபரமாமாத்³யாம் ஜக³த்³வ்யாபினீம்
வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீமப⁴யதா³ம் ஜாட்³யாந்த⁴காராபஹாம் |
ஹஸ்தே ஸ்பா²டிகமாலிகாம் வித³த⁴தீம் பத்³மாஸனே ஸம்ஸ்தி²தாம்
வந்தே³ தாம் பரமேஶ்வரீம் ப⁴க³வதீம் பு³த்³தி⁴ப்ரதா³ம் ஶாரதா³ம் || 3 ||

யா குந்தே³ந்து³துஷாரஹாரத⁴வளா யா ஶுப்⁴ரவஸ்த்ராவ்ருதா
யா வீணாவரத³ண்ட³மண்டி³தகரா யா ஶ்வேதபத்³மாஸனா |
யா ப்³ரஹ்மாச்யுதஶங்கரப்ரப்⁴ருதிபி⁴ர்தே³வை꞉ ஸதா³ வந்தி³தா
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ ப⁴க³வதீ நிஶ்ஶேஷஜாட்³யாபஹா || 4 ||

ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ருத்³யைகபீ³ஜே ஶஶிருசிகமலே கல்பவிஸ்பஷ்டஶோபே⁴
ப⁴வ்யே ப⁴வ்யானுகூலே குமதிவனத³வே விஶ்வவந்த்³யாங்க்⁴ரிபத்³மே |
பத்³மே பத்³மோபவிஷ்டே ப்ரணதஜனமனோமோத³ஸம்பாத³யித்ரி
ப்ரோத்பு²ல்லஜ்ஞானகூடே ஹரினிஜத³யிதே தே³வி ஸம்ஸாரஸாரே || 5 ||

ஐம் ஐம் ஐம் த்³ருஷ்டமந்த்ரே கமலப⁴வமுகா²ம்போ⁴ஜபூ⁴தஸ்வரூபே
ரூபாரூபப்ரகாஶே ஸகலகு³ணமயே நிர்கு³ணே நிர்விகாரே |
ந ஸ்தூ²லே நைவ ஸூக்ஷ்மே(அ)ப்யவிதி³தவிப⁴வே நாபி விஜ்ஞானதத்வே
விஶ்வே விஶ்வாந்தராத்மே ஸுரவரனமிதே நிஷ்கலே நித்யஶுத்³தே⁴ || 6 ||

ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஜாப்யதுஷ்டே ஹிமருசிமுகுடே வல்லகீவ்யக்³ரஹஸ்தே
மாதர்மாதர்னமஸ்தே த³ஹ த³ஹ ஜட³தாம் தே³ஹி பு³த்³தி⁴ம் ப்ரஶஸ்தாம் |
வித்³யே வேதா³ந்தவேத்³யே பரிணதபடி²தே மோக்ஷதே³ முக்திமார்கே³ |
மார்கா³தீதஸ்வரூபே ப⁴வ மம வரதா³ ஶாரதே³ ஶுப்⁴ரஹாரே || 7 ||

தீ⁴ம் தீ⁴ம் தீ⁴ம் தா⁴ரணாக்²யே த்⁴ருதிமதினதிபி⁴ர்னாமபி⁴꞉ கீர்தனீயே
நித்யே(அ)னித்யே நிமித்தே முனிக³ணனமிதே நூதனே வை புராணே |
புண்யே புண்யப்ரவாஹே ஹரிஹரனமிதே நித்யஶுத்³தே⁴ ஸுவர்ணே
மாதர்மாத்ரார்த⁴தத்வே மதிமதி மதிதே³ மாத⁴வப்ரீதிமோதே³ || 8 ||

ஹ்ரூம் ஹ்ரூம் ஹ்ரூம் ஸ்வஸ்வரூபே த³ஹ த³ஹ து³ரிதம் புஸ்தகவ்யக்³ரஹஸ்தே
ஸந்துஷ்டாகாரசித்தே ஸ்மிதமுகி² ஸுப⁴கே³ ஜ்ரும்பி⁴ணி ஸ்தம்ப⁴வித்³யே |
மோஹே முக்³த⁴ப்ரவாஹே குரு மம விமதித்⁴வாந்தவித்⁴வம்ஸமீடே³
கீ³ர்கௌ³ர்வாக்³பா⁴ரதி த்வம் கவிவரரஸனாஸித்³தி⁴தே³ ஸித்³தி⁴ஸாத்⁴யே || 9 ||

ஸ்தௌமி த்வாம் த்வாம் ச வந்தே³ மம க²லு ரஸனாம் நோ கதா³சித்த்யஜேதா²
மா மே பு³த்³தி⁴ர்விருத்³தா⁴ ப⁴வது ந ச மனோ தே³வி மே யாது பாபம் |
மா மே து³꞉க²ம் கதா³சித்க்வசித³பி விஷயே(அ)ப்யஸ்து மே நாகுலத்வம்
ஶாஸ்த்ரே வாதே³ கவித்வே ப்ரஸரது மம தீ⁴ர்மாஸ்து குண்டா² கதா³பி || 10 ||

இத்யேதை꞉ ஶ்லோகமுக்²யை꞉ ப்ரதிதி³னமுஷஸி ஸ்தௌதி யோ ப⁴க்தினம்ரோ
வாணீ வாசஸ்பதேரப்யவிதி³தவிப⁴வோ வாக்படுர்ம்ருஷ்டகண்ட²꞉ |
ஸ꞉ ஸ்யாதி³ஷ்டாத்³யர்த²லாபை⁴꞉ ஸுதமிவ ஸததம் பாதிதம் ஸா ச தே³வீ
ஸௌபா⁴க்³யம் தஸ்ய லோகே ப்ரப⁴வதி கவிதா விக்⁴னமஸ்தம் வ்ரயாதி || 11 ||

நிர்விக்⁴னம் தஸ்ய வித்³யா ப்ரப⁴வதி ஸததம் சாஶ்ருதக்³ரந்த²போ³த⁴꞉
கீர்திஸ்ரைலோக்யமத்⁴யே நிவஸதி வத³னே ஶாரதா³ தஸ்ய ஸாக்ஷாத் |
தீ³ர்கா⁴யுர்லோகபூஜ்ய꞉ ஸகலகு³ணனிதி⁴꞉ ஸந்ததம் ராஜமான்யோ
வாக்³தே³வ்யா꞉ ஸம்ப்ரஸாதா³த்த்ரிஜக³தி விஜயீ ஜாயதே ஸத்ஸபா⁴ஸு || 12 ||

ப்³ரஹ்மசாரீ வ்ரதீ மௌனீ த்ரயோத³ஶ்யாம் நிராமிஷ꞉ |
ஸாரஸ்வதோ ஜன꞉ பாடா²த்ஸக்ருதி³ஷ்டார்த²லாப⁴வான் || 13 ||

பக்ஷத்³வயே த்ரயோத³ஶ்யாமேகவிம்ஶதிஸங்க்²யயா |
அவிச்சி²ன்ன꞉ படே²த்³தீ⁴மாந்த்⁴யாத்வா தே³வீம் ஸரஸ்வதீம் || 14 ||

ஸர்வபாபவினிர்முக்த꞉ ஸுப⁴கோ³ லோகவிஶ்ருத꞉ |
வாஞ்சி²தம் ப²லமாப்னோதி லோகே(அ)ஸ்மின்னாத்ர ஸம்ஶய꞉ || 15 ||

ப்³ரஹ்மணேதி ஸ்வயம் ப்ரோக்தம் ஸரஸ்வத்யா꞉ ஸ்தவம் ஶுப⁴ம் |
ப்ரயத்னேன படே²ன்னித்யம் ஸோ(அ)ம்ருதத்வாய கல்பதே || 16 ||

Also Read:

Sri Saraswathi Stotram 2 Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Saraswathi Stotram 2 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top