Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Sri Sarva Mangala Ashtakam Lyrics in Hindi and Meaning

Sri Sarva Mangala Ashtakam Lyrics in Hindi and Meaning

131 Views

Sri Sarva Mangalashtakam was composed by Sri Vadhiraja Theetha and translated by P.R.Ramachander. Sri Vadhi Raja Theertha is a great saint from the Dwaitha system. Here is a remarkable prayer for auspiciousness written by him. Every stanza requests a group of gods/people/ sages, planets etc to bless us with auspiciousness.

Sarvamangala Ashtakam Lyrics in Hindi:

सर्वमङ्गलाष्टकम्
श्रीगणेशाय नमः ।
लक्ष्मीर्यस्य परिग्रहः कमलभूः सूनुर्गरुत्मान् रथः
पौत्रश्चन्द्रविभूषणः सुरगुरुः शेषश्च शय्यासनः ।
ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभोः सेवकाः
स त्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरः कुर्यात् सदा मङ्गलम् || १ ||

ब्रह्मा वायुगिरीशशेषगरुडा देवेन्द्रकामौ गुरुश्-
चन्द्रार्कौ वरुणानलौ मनुयमौ वित्तेशविघ्नेश्वरौ ।
नासत्यौ निरृतिर्मरुद्गणयुताः पर्जन्यमित्रादयः
सस्त्रीकाः सुरपुङ्गवाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् || २ ||

विश्वामित्रपराशरौर्वभृगवोऽगस्त्यः पुलस्त्यः क्रतुः
श्रीमानत्रिमरीचिकौत्सपुलहाः शक्तिर्वसिष्ठोऽङ्गिराः ।
माण्डवयो जमदग्निगौतमभरद्वाजादयस्तापसाः
श्रीमद्विश्णुपदाब्जभक्तिनिरताः कुर्वन्तु वो मङ्गलम् || ३ ||

मान्धाता नहुषोऽम्बरीषसगरौ राजा पृथुर्हैहयः
श्रीमान् धर्मसुतो नलो दशरथो रामो ययातिर्यदुः ।
इक्ष्वाकुश्च विभीशणश्च भरतश्चोत्तानपादध्रुवा-
वित्याद्या भुवि भूभुजः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् || ४ ||

श्रीमेरुर्हिमवाँश्च मन्दरगिरिः कैलासशैलस्तथा
माहेन्द्रो मलयश्च विन्ध्यनिषधौ सिंहस्तथा रैवतः ।
सह्याद्रिर्वरगन्धमादनगिरिर्मैनाकगोमन्तका-
वित्याद्या भुवि भूभृतः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् || ५ ||

गङ्गा सिन्धुसरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा
कृष्णा भीमरथी च फल्गुसरयूः श्रीगण्डकी गोमती ।
कावेरीकपिलाप्रयागविनतावेत्रावतीत्यादयो
नद्यः श्रीहरिपादपङ्कजभवाः (प्रतिदिनं) कुर्वन्तु वो मङ्गलम् || ६ ||

वेदाश्चोपनिषद्गणाश्च विविधाः साङ्गा पुराणान्विता
वेदान्ता अपि मन्त्र-तन्त्रसहितास्तर्कस्मृतीनां गणाः ।
काव्यालङ्कृतिनीतिनाटकगणाः शब्दाश्च नानाविधाः
श्रीविष्णोर्गुणराशिकीर्तनकराः (प्रतिदिनं) कुर्वन्तु वो मङ्गलम् || ७ ||

आदित्यादिनवग्रहाः शुभकरा मेषादयो राशयो
नक्षत्राणि सयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतस्तद्गणाः ।
मासाब्दा ऋतवस्तथैव दिवसाः सन्ध्यास्तथा रात्रयाः
सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् || ८ ||

इत्येतद्वरमङ्गलाष्टकमिदं श्रीवादिराजेश्वरै-
र्व्याखातं जगतामभीष्टफलदं सर्वाशुभध्वंसनम् ।
माङ्गल्यादिशुभक्रियासु सततं सन्ध्यासु वा याः पठेद्-
धर्मार्थादिसमस्तवाञ्छितफलं प्राप्नोत्यसौ मानवाः || ९ ||

इति श्रीमद्वादिराजविरचितं सर्वमङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम् ।

Sarvamangala Ashtakam Meaning:

Lakshmi married him, his son is lotus born, Garuda is his vehicle,
His grandson is lord Shiva who wears the moon who is the teacher of Devas,
Adhisesha is his bed, the universe is his divine home, All devas are his servants,
And let that God who looks after all the families of three worlds, bless me always with auspiciousness.

Let Brahma, wind god .Lord shiva, Adhisesha, Indra, Kama, Brahaspathi(Guru),
Chandra, Sun god, Varuna, fire God, Manu, Yama, Kubhera and Ganesa,
Lord of death, Niryathi, wind God, Lord of rain and Sun God,
And all these devas with their ladies, May bless me daily with auspiciousness.

Let sages like Viswamithra, Parasara, Bhargava, Agasthya, Pulasthya, Krathu,
Athri, Mareechi Kuthsa, Pulaha, Sakthi, Vasishta, Angeeras,
Mandavya, Jamadagni, Gowthama and Bhardwaja, who are,
Devotees of the lotus like feet of Vishnu, Bless me with auspiciousness.

Let kings Mandatha, Nahusha, Ambareesha, Sagara, Prathu, Haihaya,
Dharma puthra, Nala, Dasaratha, Rama, Yayathi, Yathu,
Ikshuvaku, Vibhishana, Bharatha, Uthana pada, Druva,
And others who looked after the earth bless me daily with auspiciousness.

Let the mountains Meru, Himalaya, Mandra, Kailasa c,
Mahendra . Malaya, Vindhya, Nishadha, Simha, Raivatha,
Western ghats, the divine Gandhamadhana, Mainaka, Gomanthaka,
And others who carry the earth, bless me daily with auspiciousness.

Let rivers Ganga, Sindhu, Saraswathi, Yamuna, Narmadha,
Krishna, Bheemarathi, Palgu, Sarayu, Gandaki, Gomathi,
Cauvery, Kapila, Prayaga Vinatha, Vethravathi and others,
Which are from the feet of Lord Vishnu bless me with auspiciousness.

Let Vedas, all Upanishads SAnkhya, epics,
Vedanthaa, Manthra, Thanthra, Tharka, all smruthees,
Books, figure of speech, law books, All dramas and different words,
All of which praise Lord Vishnu’s characters, bless me with auspiciousness.

The nine planets like sun God which do good, The rasis starting from Mesha,
Stars, yogas, thidhis and their gods, Ganas,
Months weeks, days, dusk as well as night,
And let all moving and non moving things daily bless me with auspiciousness.

This octet of auspiciousness written by Sri Vadhi raja,
Fulfills the desires of the world, would destroy all bad things of life,
And should always be read before commencement of auspicious rituals and,
At dusk and dawn and would bless the devotee with,
Dharma, wealth and fulfill all his desires.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *