Home / Ashtaka / Sri Sarva Mangala Ashtakam Lyrics in Kannada and Meaning

Sri Sarva Mangala Ashtakam Lyrics in Kannada and Meaning

Sri Sarva Mangalashtakam was composed by Sri Vadhiraja Theetha and translated by P.R.Ramachander. Sri Vadhi Raja Theertha is a great saint from the Dwaitha system. Here is a remarkable prayer for auspiciousness written by him. Every stanza requests a group of gods/people/ sages, planets etc to bless us with auspiciousness.

Sarvamangala Ashtakam Lyrics in Kannada:

ಸರ್ವಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್
ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹಃ ಕಮಲಭೂಃ ಸೂನುರ್ಗರುತ್ಮಾನ್ ರಥಃ
ಪೌತ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರವಿಭೂಷಣಃ ಸುರಗುರುಃ ಶೇಷಶ್ಚ ಶಯ್ಯಾಸನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ವರಮನ್ದಿರಂ ಸುರಗಣಾ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭೋಃ ಸೇವಕಾಃ
ಸ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಮ್ಬಪಾಲನಪರಃ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಮ್ || 1 ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಾಯುಗಿರೀಶಶೇಷಗರುಡಾ ದೇವೇನ್ದ್ರಕಾಮೌ ಗುರುಶ್-
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕೌ ವರುಣಾನಲೌ ಮನುಯಮೌ ವಿತ್ತೇಶವಿಘ್ನೇಶ್ವರೌ ।
ನಾಸತ್ಯೌ ನಿರೃತಿರ್ಮರುದ್ಗಣಯುತಾಃ ಪರ್ಜನ್ಯಮಿತ್ರಾದಯಃ
ಸಸ್ತ್ರೀಕಾಃ ಸುರಪುಂಗವಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕುರ್ವನ್ತು ವೋ ಮಂಗಲಮ್ || 2 ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪರಾಶರೌರ್ವಭೃಗವೋಽಗಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಕ್ರತುಃ
ಶ್ರೀಮಾನತ್ರಿಮರೀಚಿಕೌತ್ಸಪುಲಹಾಃ ಶಕ್ತಿರ್ವಸಿಷ್ಠೋಽಂಗಿರಾಃ ।
ಮಾಂಡವಯೋ ಜಮದಗ್ನಿಗೌತಮಭರದ್ವಾಜಾದಯಸ್ತಾಪಸಾಃ
ಶ್ರೀಮದ್ವಿಶ್ಣುಪದಾಬ್ಜಭಕ್ತಿನಿರತಾಃ ಕುರ್ವನ್ತು ವೋ ಮಂಗಲಮ್ || 3 ||

ಮಾನ್ಧಾತಾ ನಹುಷೋಽಮ್ಬರೀಷಸಗರೌ ರಾಜಾ ಪೃಥುರ್ಹೈಹಯಃ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಧರ್ಮಸುತೋ ನಲೋ ದಶರಥೋ ರಾಮೋ ಯಯಾತಿರ್ಯದುಃ ।
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಶ್ಚ ವಿಭೀಶಣಶ್ಚ ಭರತಶ್ಚೋತ್ತಾನಪಾದಧ್ರುವಾ-
ವಿತ್ಯಾದ್ಯಾ ಭುವಿ ಭೂಭುಜಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕುರ್ವನ್ತು ವೋ ಮಂಗಲಮ್ || 4 ||

ಶ್ರೀಮೇರುರ್ಹಿಮವಾँಶ್ಚ ಮನ್ದರಗಿರಿಃ ಕೈಲಾಸಶೈಲಸ್ತಥಾ
ಮಾಹೇನ್ದ್ರೋ ಮಲಯಶ್ಚ ವಿನ್ಧ್ಯನಿಷಧೌ ಸಿಂಹಸ್ತಥಾ ರೈವತಃ ।
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿರ್ವರಗನ್ಧಮಾದನಗಿರಿರ್ಮೈನಾಕಗೋಮನ್ತಕಾ-
ವಿತ್ಯಾದ್ಯಾ ಭುವಿ ಭೂಭೃತಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕುರ್ವನ್ತು ವೋ ಮಂಗಲಮ್ || 5 ||

ಗಂಗಾ ಸಿನ್ಧುಸರಸ್ವತೀ ಚ ಯಮುನಾ ಗೋದಾವರೀ ನರ್ಮದಾ
ಕೃಷ್ಣಾ ಭೀಮರಥೀ ಚ ಫಲ್ಗುಸರಯೂಃ ಶ್ರೀಗಂಡಕೀ ಗೋಮತೀ ।
ಕಾವೇರೀಕಪಿಲಾಪ್ರಯಾಗವಿನತಾವೇತ್ರಾವತೀತ್ಯಾದಯೋ
ನದ್ಯಃ ಶ್ರೀಹರಿಪಾದಪಂಕಜಭವಾಃ (ಪ್ರತಿದಿನಂ) ಕುರ್ವನ್ತು ವೋ ಮಂಗಲಮ್ || 6 ||

ವೇದಾಶ್ಚೋಪನಿಷದ್ಗಣಾಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಸಾಂಗಾ ಪುರಾಣಾನ್ವಿತಾ
ವೇದಾನ್ತಾ ಅಪಿ ಮನ್ತ್ರ-ತನ್ತ್ರಸಹಿತಾಸ್ತರ್ಕಸ್ಮೃತೀನಾಂ ಗಣಾಃ ।
ಕಾವ್ಯಾಲಂಕೃತಿನೀತಿನಾಟಕಗಣಾಃ ಶಬ್ದಾಶ್ಚ ನಾನಾವಿಧಾಃ
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋರ್ಗುಣರಾಶಿಕೀರ್ತನಕರಾಃ (ಪ್ರತಿದಿನಂ) ಕುರ್ವನ್ತು ವೋ ಮಂಗಲಮ್ || 7 ||

ಆದಿತ್ಯಾದಿನವಗ್ರಹಾಃ ಶುಭಕರಾ ಮೇಷಾದಯೋ ರಾಶಯೋ
ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಸಯೋಗಕಾಶ್ಚ ತಿಥಯಸ್ತದ್ದೇವತಸ್ತದ್ಗಣಾಃ ।
ಮಾಸಾಬ್ದಾ ಋತವಸ್ತಥೈವ ದಿವಸಾಃ ಸನ್ಧ್ಯಾಸ್ತಥಾ ರಾತ್ರಯಾಃ
ಸರ್ವೇ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕುರ್ವನ್ತು ವೋ ಮಂಗಲಮ್ || 8 ||

ಇತ್ಯೇತದ್ವರಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜೇಶ್ವರೈ-
ರ್ವ್ಯಾಖಾತಂ ಜಗತಾಮಭೀಷ್ಟಫಲದಂ ಸರ್ವಾಶುಭಧ್ವಂಸನಮ್ ।
ಮಾಂಗಲ್ಯಾದಿಶುಭಕ್ರಿಯಾಸು ಸತತಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಸು ವಾ ಯಾಃ ಪಠೇದ್-
ಧರ್ಮಾರ್ಥಾದಿಸಮಸ್ತವಾಂಛಿತಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸೌ ಮಾನವಾಃ || 9 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜವಿರಚಿತಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Sarvamangala Ashtakam Meaning:

Lakshmi married him, his son is lotus born, Garuda is his vehicle,
His grandson is lord Shiva who wears the moon who is the teacher of Devas,
Adhisesha is his bed, the universe is his divine home, All devas are his servants,
And let that God who looks after all the families of three worlds, bless me always with auspiciousness.

Let Brahma, wind god .Lord shiva, Adhisesha, Indra, Kama, Brahaspathi(Guru),
Chandra, Sun god, Varuna, fire God, Manu, Yama, Kubhera and Ganesa,
Lord of death, Niryathi, wind God, Lord of rain and Sun God,
And all these devas with their ladies, May bless me daily with auspiciousness.

Let sages like Viswamithra, Parasara, Bhargava, Agasthya, Pulasthya, Krathu,
Athri, Mareechi Kuthsa, Pulaha, Sakthi, Vasishta, Angeeras,
Mandavya, Jamadagni, Gowthama and Bhardwaja, who are,
Devotees of the lotus like feet of Vishnu, Bless me with auspiciousness.

Let kings Mandatha, Nahusha, Ambareesha, Sagara, Prathu, Haihaya,
Dharma puthra, Nala, Dasaratha, Rama, Yayathi, Yathu,
Ikshuvaku, Vibhishana, Bharatha, Uthana pada, Druva,
And others who looked after the earth bless me daily with auspiciousness.

Let the mountains Meru, Himalaya, Mandra, Kailasa c,
Mahendra . Malaya, Vindhya, Nishadha, Simha, Raivatha,
Western ghats, the divine Gandhamadhana, Mainaka, Gomanthaka,
And others who carry the earth, bless me daily with auspiciousness.

Let rivers Ganga, Sindhu, Saraswathi, Yamuna, Narmadha,
Krishna, Bheemarathi, Palgu, Sarayu, Gandaki, Gomathi,
Cauvery, Kapila, Prayaga Vinatha, Vethravathi and others,
Which are from the feet of Lord Vishnu bless me with auspiciousness.

Let Vedas, all Upanishads SAnkhya, epics,
Vedanthaa, Manthra, Thanthra, Tharka, all smruthees,
Books, figure of speech, law books, All dramas and different words,
All of which praise Lord Vishnu’s characters, bless me with auspiciousness.

The nine planets like sun God which do good, The rasis starting from Mesha,
Stars, yogas, thidhis and their gods, Ganas,
Months weeks, days, dusk as well as night,
And let all moving and non moving things daily bless me with auspiciousness.

This octet of auspiciousness written by Sri Vadhi raja,
Fulfills the desires of the world, would destroy all bad things of life,
And should always be read before commencement of auspicious rituals and,
At dusk and dawn and would bless the devotee with,
Dharma, wealth and fulfill all his desires.

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts