Home / Ashtaka / Sri Sarva Mangala Ashtakam Lyrics in Tamil and Meaning

Sri Sarva Mangala Ashtakam Lyrics in Tamil and Meaning

Sri Sarva Mangalashtakam was composed by Sri Vadhiraja Theetha and translated by P.R.Ramachander. Sri Vadhi Raja Theertha is a great saint from the Dwaitha system. Here is a remarkable prayer for auspiciousness written by him. Every stanza requests a group of gods/people/ sages, planets etc to bless us with auspiciousness.

Sarvamangala Ashtakam Lyrics in Tamil:

ஸர்வமங்க³ளாஷ்டகம்
ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
லக்ஷ்மீர்யஸ்ய பரிக்³ரஹ: கமலபூ:⁴ ஸூநுர்க³ருத்மாந் ரத:²
பௌத்ரஶ்சந்த்³ரவிபூ⁴ஷண: ஸுரகு³ரு: ஶேஷஶ்ச ஶய்யாஸந: ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³ம் வரமந்தி³ரம் ஸுரக³ணா யஸ்ய ப்ரபோ:⁴ ஸேவகா:
ஸ த்ரைலோக்யகுடும்ப³பாலநபர: குர்யாத் ஸதா³ மங்க³ளம் || 1 ||

ப்³ரஹ்மா வாயுகி³ரீஶஶேஷக³ருடா³ தே³வேந்த்³ரகாமௌ கு³ருஶ்-
சந்த்³ரார்கௌ வருணாநலௌ மநுயமௌ வித்தேஶவிக்⁴நேஶ்வரௌ ।
நாஸத்யௌ நிர்ருʼதிர்மருத்³க³ணயுதா: பர்ஜந்யமித்ராத³ய:
ஸஸ்த்ரீகா: ஸுரபுங்க³வா: ப்ரதிதி³நம் குர்வந்து வோ மங்க³ளம் || 2 ||

விஶ்வாமித்ரபராஶரௌர்வப்⁴ருʼக³வோঽக³ஸ்த்ய: புலஸ்த்ய: க்ரது:
ஶ்ரீமாநத்ரிமரீசிகௌத்ஸபுலஹா: ஶக்திர்வஸிஷ்டோ²ঽங்கி³ரா: ।
மாண்ட³வயோ ஜமத³க்³நிகௌ³தமப⁴ரத்³வாஜாத³யஸ்தாபஸா:
ஶ்ரீமத்³விஶ்ணுபதா³ப்³ஜப⁴க்திநிரதா: குர்வந்து வோ மங்க³ளம் || 3 ||

மாந்தா⁴தா நஹுஷோঽம்ப³ரீஷஸக³ரௌ ராஜா ப்ருʼது²ர்ஹைஹய:
ஶ்ரீமாந் த⁴ர்மஸுதோ நலோ த³ஶரதோ² ராமோ யயாதிர்யது:³ ।
இக்ஷ்வாகுஶ்ச விபீ⁴ஶணஶ்ச ப⁴ரதஶ்சோத்தாநபாத³த்⁴ருவா-
வித்யாத்³யா பு⁴வி பூ⁴பு⁴ஜ: ப்ரதிதி³நம் குர்வந்து வோ மங்க³ளம் || 4 ||

ஶ்ரீமேருர்ஹிமவாँஶ்ச மந்த³ரகி³ரி: கைலாஸஶைலஸ்ததா²
மாஹேந்த்³ரோ மலயஶ்ச விந்த்⁴யநிஷதௌ⁴ ஸிம்ஹஸ்ததா² ரைவத: ।
ஸஹ்யாத்³ரிர்வரக³ந்த⁴மாத³நகி³ரிர்மைநாககோ³மந்தகா-
வித்யாத்³யா பு⁴வி பூ⁴ப்⁴ருʼத: ப்ரதிதி³நம் குர்வந்து வோ மங்க³ளம் || 5 ||

க³ங்கா³ ஸிந்து⁴ஸரஸ்வதீ ச யமுநா கோ³தா³வரீ நர்மதா³
க்ருʼஷ்ணா பீ⁴மரதீ² ச ப²ல்கு³ஸரயூ: ஶ்ரீக³ண்ட³கீ கோ³மதீ ।
காவேரீகபிலாப்ரயாக³விநதாவேத்ராவதீத்யாத³யோ
நத்³ய: ஶ்ரீஹரிபாத³பங்கஜப⁴வா: (ப்ரதிதி³நம்) குர்வந்து வோ மங்க³ளம் || 6 ||

வேதா³ஶ்சோபநிஷத்³க³ணாஶ்ச விவிதா:⁴ ஸாங்கா³ புராணாந்விதா
வேதா³ந்தா அபி மந்த்ர-தந்த்ரஸஹிதாஸ்தர்கஸ்ம்ருʼதீநாம் க³ணா: ।
காவ்யாலங்க்ருʼதிநீதிநாடகக³ணா: ஶப்³தா³ஶ்ச நாநாவிதா:⁴
ஶ்ரீவிஷ்ணோர்கு³ணராஶிகீர்தநகரா: (ப்ரதிதி³நம்) குர்வந்து வோ மங்க³ளம் || 7 ||

ஆதி³த்யாதி³நவக்³ரஹா: ஶுப⁴கரா மேஷாத³யோ ராஶயோ
நக்ஷத்ராணி ஸயோக³காஶ்ச தித²யஸ்தத்³தே³வதஸ்தத்³க³ணா: ।
மாஸாப்³தா³ ருʼதவஸ்ததை²வ தி³வஸா: ஸந்த்⁴யாஸ்ததா² ராத்ரயா:
ஸர்வே ஸ்தா²வரஜங்க³மா: ப்ரதிதி³நம் குர்வந்து வோ மங்க³ளம் || 8 ||

இத்யேதத்³வரமங்க³ளாஷ்டகமித³ம் ஶ்ரீவாதி³ராஜேஶ்வரை-
ர்வ்யாகா²தம் ஜக³தாமபீ⁴ஷ்டப²லத³ம் ஸர்வாஶுப⁴த்⁴வம்ஸநம் ।
மாங்க³ல்யாதி³ஶுப⁴க்ரியாஸு ஸததம் ஸந்த்⁴யாஸு வா யா: படே²த்³-
த⁴ர்மார்தா²தி³ஸமஸ்தவாஞ்சி²தப²லம் ப்ராப்நோத்யஸௌ மாநவா: || 9 ||

இதி ஶ்ரீமத்³வாதி³ராஜவிரசிதம் ஸர்வமங்க³ளாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ।

Sarvamangala Ashtakam Meaning:

Lakshmi married him, his son is lotus born, Garuda is his vehicle,
His grandson is lord Shiva who wears the moon who is the teacher of Devas,
Adhisesha is his bed, the universe is his divine home, All devas are his servants,
And let that God who looks after all the families of three worlds, bless me always with auspiciousness.

Let Brahma, wind god .Lord shiva, Adhisesha, Indra, Kama, Brahaspathi(Guru),
Chandra, Sun god, Varuna, fire God, Manu, Yama, Kubhera and Ganesa,
Lord of death, Niryathi, wind God, Lord of rain and Sun God,
And all these devas with their ladies, May bless me daily with auspiciousness.

Let sages like Viswamithra, Parasara, Bhargava, Agasthya, Pulasthya, Krathu,
Athri, Mareechi Kuthsa, Pulaha, Sakthi, Vasishta, Angeeras,
Mandavya, Jamadagni, Gowthama and Bhardwaja, who are,
Devotees of the lotus like feet of Vishnu, Bless me with auspiciousness.

Let kings Mandatha, Nahusha, Ambareesha, Sagara, Prathu, Haihaya,
Dharma puthra, Nala, Dasaratha, Rama, Yayathi, Yathu,
Ikshuvaku, Vibhishana, Bharatha, Uthana pada, Druva,
And others who looked after the earth bless me daily with auspiciousness.

Let the mountains Meru, Himalaya, Mandra, Kailasa c,
Mahendra . Malaya, Vindhya, Nishadha, Simha, Raivatha,
Western ghats, the divine Gandhamadhana, Mainaka, Gomanthaka,
And others who carry the earth, bless me daily with auspiciousness.

Let rivers Ganga, Sindhu, Saraswathi, Yamuna, Narmadha,
Krishna, Bheemarathi, Palgu, Sarayu, Gandaki, Gomathi,
Cauvery, Kapila, Prayaga Vinatha, Vethravathi and others,
Which are from the feet of Lord Vishnu bless me with auspiciousness.

Let Vedas, all Upanishads SAnkhya, epics,
Vedanthaa, Manthra, Thanthra, Tharka, all smruthees,
Books, figure of speech, law books, All dramas and different words,
All of which praise Lord Vishnu’s characters, bless me with auspiciousness.

The nine planets like sun God which do good, The rasis starting from Mesha,
Stars, yogas, thidhis and their gods, Ganas,
Months weeks, days, dusk as well as night,
And let all moving and non moving things daily bless me with auspiciousness.

This octet of auspiciousness written by Sri Vadhi raja,
Fulfills the desires of the world, would destroy all bad things of life,
And should always be read before commencement of auspicious rituals and,
At dusk and dawn and would bless the devotee with,
Dharma, wealth and fulfill all his desires.

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts