Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Satyanarayana Ashtakam Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Sree Sathyanarayana Ashtakam Lyrics in English:

adidevam jagatkaranam sridharam lokanatham vibhum vyapakam sankaram ।
sarvabhaktestadam muktidam madhavam satyanarayanam visnumisam bhaje || 1 ||

sarvada loka kalyana parayanam deva go vipra raksartha sadvigraham ।
dina hinatma bhaktasrayam sundaram satyanarayanam visnumisam bhaje || 2 ||

daksine yasya ganga subha sobhate rajate sa rama yasya vame sada ।
yah prasannanano bhati bhavyasca tam satyanarayanam visnumisam bhaje || 3 ||

sankate sangare yam janah sarvada svatmabhinasanaya smaret piditah ।
purnakrtyo bhaved yatprasadacca tam satyanarayanam visnumisam bhaje || 4 ||

vanchitam durlabham yo dadati prabhuh sadhave svatmabhaktaya bhaktipriyah ।
sarvabhutasrayam tam hi visvambharam satyanarayanam visnumisam bhaje || 5 ||

brahmanah sadhu vaisyasca tungadhvajo ye’bhavan visruta yasya bhaktya’mara ।
lilaya yasya visvam tatam tam vibhum satyanarayanam visnumisam bhaje || 6 ||

yena cabrahmabalatrnam dharyate srjyate palyate sarvametajjagat ।
bhaktabhavapriyam sridayasagaram satyanarayanam visnumisam bhaje || 7 ||

sarvakamapradam sarvada satpriyam vanditam devavrndairmunindrarcitam ।
putra pautradi sarvestadam sasvatam satyanarayanam visnumisam bhaje || 8 ||

astakam satyadevasya bhaktya narah bhavayukto muda yastrisandhyam pathet ।
tasya nasyanti papani tena’gnina indhananiva suskani sarvani vai || 9 ||

iti satyanarayanastakam sampurnam ।

Sri Satyanarayana Ashtakam Lyrics in English | Sri Vishnu Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top