Gita - Geetaa

Sri Shankaracharya’s Gitarahasyam Lyrics in Kannada

Gitarahasyam According to Shri Shankaracharya in Kannada:

॥ ಜಗದ್ಗುರುಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಭಿಮತಂ ಗೀತಾರಹಸ್ಯಂ ॥

ಲೇಖಕಃ – ಡಾೆ ಶ್ರೀಧರಭಾಸ್ಕರವರ್ಣೇಕರಃ, ನಾಗಪುರಂ
ಜಗದ್ಗುರುಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಚರಣೈಃ
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಾರಂಭೇ ತಥಾ
ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ “ಅಶೋಚ್ಯಾನನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ” ಇತ್ಯಸ್ಮಾನ್ ಶ್ಲೋಕಾತ್ ಪ್ರಾಕ್
ಸ್ವಾಭಿಮತಂ ಗೀತಾರಹಸ್ಯಂ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತೈರ್ವಚೋಭಿಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ । “ತಸ್ಮಾದ್
ಗೀತಾಸು ಕೇವಲಾದ್ ಏವ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಃ, ನ ಕರ್ಮಸಮುಚಿತಾದಿತಿ
ನಿಶ್ಚಿತೋಽರ್ಥಃ ।” (ಅಧ್ಯಾಯ 2) “ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇವಲಾದೇವ ಜ್ಞಾನಾನ್ಮೋಕ್ಷ
ಇತ್ಯೇಷೋಽರ್ಥೋ ನಿಶ್ಚಿತೋ ಗೀತಾಸು ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ಸು ಚ ।” (ಅಧ್ಯಾಯ 3)
ಇತ್ಯೇತದ್ ಗೀತಾರಹಸ್ಯಂ ಸುನಿಶ್ಚಿತಂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ತದೇವ ಸರ್ವತ್ರ ಗೀತಾಸು
ಪ್ರಕರಣಶೋ ವಿಭಜ್ಯ ತತ್ರ ತತ್ರ ದರ್ಶಿತಂ ।

ತದಿದಂ ಜಗದ್ಗುರುಸಮ್ಮತಂ ಗೀತಾರಹಸ್ಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ 44 ಕಾರಿಕಾಸು ಸಂಕ್ಷೇಪತ
ಉಪನಿಬದ್ಧಂ । ಜಗದ್ಗುರುಸಮ್ಮತಂ ಗೀತಾರಹಸ್ಯಂ ಸಮ್ಯಕ್ ಸ್ಮೃತಿಗತಂ
ಕರ್ತುಮಿಮಾಃ ಕಾರಿಕಾ ಅತೀವೋಪಕಾರಿಣ್ಯೋ ಭವೇಯುರಿತ್ಯಾಶಾಸ್ಮಹೇ ॥

ವೇದೋಕ್ತೋ ದ್ವಿವಿಧೋ ಧರ್ಮೋ ಗೀತಾಸು ಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ ।
ಪ್ರವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣೋ ಹ್ಯೇಕಶ್ಚಾನ್ಯೋ ನಿರ್ವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣಃ ॥ 1 ॥

ಧರ್ಮಸ್ಯ ದ್ವಿವಿಧೋ ಹೇತುರ್ಜಗತಃ ಸಂಸ್ಥಿತಿಸ್ತಥಾ ।
ಪ್ರಾಣಿನೋಽಭ್ಯುದಯಶ್ಚಾನ್ಯೋ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 2 ॥

ಕ್ಷೀಣೇ ವಿವೇಕವಿಜ್ಞಾನೇ ವಿದುಷಾಂ ಕಾಮವರ್ಧನೇ ।
ಗ್ಲಾನಿಮಾಪದ್ಯತೇ ಧರ್ಮೋ ಹ್ಯಧರ್ಮಃ ಕಾಮವರ್ಧನೇ ॥ 3 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಾಧೀನಮೇವೇಹ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಭಾಜನಂ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೇ ರಕ್ಷಿತೇ ಧರ್ಮೋ ವೈದಿಕಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸುರಕ್ಷಿತಃ ॥ 4 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಂ ವಿಜಾನೀಯಾದ್ ಭೌಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನಂ ।
ತದ್ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಕೃಷ್ಣತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ವಯಂ ॥ 5 ॥

ಶೋಕಮೋಹಾಬ್ಧಿನಿರ್ಮಗ್ನಂ ಪಾರ್ಥಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹ ಕೇಶವಃ ।
ದ್ವಿವಿಧಂ ವೈದಿಕಂ ಧರ್ಮಂ ಸರ್ವಲೋಕಾದ್ದಿಧೀರ್ಷಯಾ ।
ಪ್ರಚೀಯತೇ ಹಿ ಧರ್ಮೋಽಸೌ ಪಾಲ್ಯತೇ ಯೋ ಗುಣಾಧಿಕೈಃ ॥ 6 ॥

ಸಂಗ್ರಹಃ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಸಾರಾಣಾಮೀಶ್ವರೋದಿತಃ ।
ವ್ಯಾಸಃ ಸಪ್ತಶತಶ್ಲೋಕೈಸ್ತಮೇವೋಪನಿಬದ್ಧವಾನ್ ॥ 7 ॥

ನಿಃಶ್ರೇಯಸಂ ಪರಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಜನಂ ।
ಸಹೇತುಕಸ್ಯ ಸಂಸಾರಸ್ಯಾತ್ಯಂತೋಪರಮೋ ಹಿ ತತ್ ॥ 8 ॥

ನಿಃಶ್ರೇಯಸಂ ತದಾಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಸ್ವರೂಪಿಣಃ ।
ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಧರ್ಮತಃ ಸರ್ವಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸಾಪೂರ್ವಕಾತ್ ॥ 9 ॥

ಭಗವಾನನುಗೀತಾಸು ಗೀತಾಧರ್ಮಪ್ರಯೋಜನಂ ।
ಸಮಸ್ತಕರ್ಮ ಸಂನ್ಯಾಸಾಪರಮಿತ್ಯಬ್ರವೀತ್ ಸ್ವಯಂ ॥ 10 ॥

ವರ್ಣಾನಾಮಾಶ್ರಮಾಣಾಂ ಯೋಽಭ್ಯುದಯೈಕಪ್ರಯೋಜನಃ ।
ಪ್ರವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣೋ ಧರ್ಮಃ ಸ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಧನಂ ॥ 11 ॥

ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಧಿಯಾ ತಥಾ ।
ಪ್ರವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣೋ ಧರ್ಮೋಽನುಷ್ಠೇಯಃ ಸತ್ವಶುದ್ಧಯೇ ॥ 12 ॥

ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧತಯಾ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಪಾತ್ರತ್ವಮಾಪ್ತವಾನ್ ।
ವಿಂದತೇ ಪರಮ ಜ್ಞಾನಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಫಲಪ್ರದಂ ॥ 13 ॥

ಪ್ರವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣೋ ಧರ್ಮೋ ಗೀತಾಸು ಪ್ರತಿಪಾದಿತಃ ।
ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿನಿದಾನತ್ವಾನ್ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪರೋ ಹಿ ಸಃ ॥ 14 ॥

ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾಽಽತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ ।
ಹೇತುಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಧರ್ಮಸ್ಯ ಗೀತಾವಾಕ್ಯೇಽತ್ರ ದೃಶ್ಯತೇ ॥ 15 ॥

ತಂ ಶಾಶ್ವತಂ ವೈದಿಕಮೇವ ಧರ್ಮ
ದ್ವಿಧಾ ಹಿ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಮಾತ್ರಹೇತುಂ ।
ತಥಾ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಕೇಶವಾಖ್ಯಂ
ಗೀತಾಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರಮಭಿವ್ಯನಕ್ತಿ ॥ 16 ॥

ಯೋ ಹಿ ಸಮ್ಯಗ ವಿಜಾನೀತೇ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮಾಂತರಂ ॥

ಸಮಸ್ತಪುರುಷಾರ್ಥಾನಾಂ ಸ ಸಿದ್ಧಿಮಧಿಗಚ್ಛತಿ ॥ 17 ॥

(ಗೀತಾ-ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಂ)
ಶೋಕಮೋಹಾದಯೋ ದೋಷಾಃ ಸಂಸಾರೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತವಃ ।
ವಿಷಾದಯೋಗೋ ಬೋದ್ಧವ್ಯಸ್ತದುತ್ಪತ್ತಿಪ್ರಬುದ್ಧಯೇ ॥ 18 ॥

ವಿವೇಕಃ ಶೋಕಮೋಹಾಭ್ಯಾಂ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಭೂಯತೇ ।
ತತಃ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧೇ ಪ್ರವರ್ತತೇ ॥ 19 ॥

ಯಥಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರವೃತ್ತೋಽಪಿ ಕ್ಷಾತ್ರಧರ್ಮ ನಿಜೇಽರ್ಜುನಃ ।
ಉಪರಮ್ಯ ತತೋ ಮೇನೇ ಪರಧರ್ಮಂ ಹಿತಾವಹಂ ॥ 20 ॥

ಸ್ವಧರ್ಮೇಽಪಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಾಯಶೋ ನೃಣಾಂ ।
ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಸಹಿತಾ ಸಾಹಂಕಾರಾ ಚ ದೃಶ್ಯತೇ ।
ಫಲಾಭಿಲಾಷಾಽಹಂಕಾರೌ ಧರ್ಮದೋಷಕರಾವುಭೌ ॥ 21 ॥

ಸಕಾಮಕರ್ಮತೋ ಬುದ್ಧಿರ್ಜಾಯತೇ ಪಾಪಪುಣ್ಯಯೋಃ ।
ತತ ಏವ ಹಿ ಸಂಸಾರೇ ಜೀವೋಽಯಂ ಪರಿವರ್ತತೇ ॥ 22 ॥

ಇಷ್ಟಜನ್ಮಸುಖಾನಿಷ್ಟಜನ್ಮದುಃಖಾಪ್ತಿಲಕ್ಷಣಃ
ಸಂಸಾರಃ ಪರಿಹರ್ತವ್ಯಃ ಶೋಕಮೋಹಸಮುದ್ಭವಃ ॥ 23 ॥

ಸಮಸ್ತಕರ್ಮಸಂನ್ಯಾಸಾಪೂರ್ವಕಾದತಿನಿರ್ಮಲಾತ್ ।
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾದೃತೇ ನೈವ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಶೋಕಮೋಹಯೋಃ ॥ 24 ॥

ನಿಮಿತ್ತೀಕೃತ್ಯ ತತ್ ಪಾರ್ಥಂ ಶೋಕಮೋಹಸಮಾಕುಲಂ ।
ಭಗವಾನದಿಶದ್ ಗೀತಾಂ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹಹೇತವೇ ॥ 25 ॥

(ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಃ)
ಕುರು ಕರ್ಮೇತಿ ಬ್ರುವತೋಽಭಿಪ್ರಾಯಃ ಶ್ರೀಹರೇಃ ಸ್ಫುಟೋ ನೂನಂ ।
ಜ್ಞಾನಾದ್ಧಿ ಕರ್ಮಸಹಿತಾತ್ ಕೈವಲ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿರಿತಿ ವದಂತ್ಯೇಕೇ ॥ 26 ॥

ಧರ್ಮ್ಯಂ ಯುದ್ಧಮಕೃತ್ವಾ ಪಾಪಂ ಸ್ಯಾದಿತಿ ನಿವೇದಯನ್ ಕೃಷ್ಣಃ ।
ಶ್ರೌತಂ ಸ್ಮಾರ್ತಂ ಹಿಂಸಾಕ್ರೂರಂ ಕರ್ಮಾಪಿ ಮುಕ್ತಯೇ ಪ್ರಾಹ ॥ 27 ॥

(ಉತ್ತರಪಕ್ಷಃ)
ಕೈವಲ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮಯೋಗಸಮುಚ್ಚಯಂ ।
ಯೇ ದರ್ಶಯಂತಿ ಗೀತಾಸು ತೇಷಾಂ ಹಿ ತದ್ಸನ್ಮತಂ ॥ 28 ॥

ಸಾಂಖ್ಯ-ಯೋಗಾಭಿಧಂ ಬುದ್ಧಿದ್ವಯಂ ಲೋಕೇಷು ವರ್ತತೇ ।
ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮಾಭಿಧಾ ದ್ವೇಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಗೀತೋದಿತಾ ತತಃ ॥ 29 ॥

ಷಡ್ವಿಕ್ರಿಯಾವಿಹೀನತ್ವಾದಕರ್ತಾತ್ಮೈತಿ ಯಾ ಮತಿಃ ।
ಸಾ ಸಾಂಖ್ಯಬುದ್ಧಿಃ ಸಾಂಖ್ಯಾಖ್ಯಜ್ಞಾನಿನಾಮುಚಿತಾ ಮಮ ॥ 30 ॥

ಪ್ರಾಯೇಣ ಸಾಂಖ್ಯಬುದ್ಧೇಃ ಪ್ರಾಗ್ ಯೋಗಬುದ್ಧಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಯಯಾತ್ಮಾ ದೇಹಸಂಭಿನ್ನಃ ಕರ್ತಾ ಭೋಕ್ತೇತಿ ಭಾಸತೇ ॥ 31 ॥

ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವೇಕೇನ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಕರ್ಮಣಾಂ ।
ನಿರಂತರಮನುಷ್ಠಾನಂ ತದ್ ಯೋಗ ಇತಿ ಕಥ್ಯತೇ ॥ 32 ॥

ಯೋಗಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯೇಽನ್ತಃಕರಣಶುದ್ಧಯೇ ॥

ಯೋಗಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ತೇ ಯೋಗಿನ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಾಃ ॥ 33 ॥

ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮಾಮಿಧಂ ನಿಷ್ಠಾದ್ವಯಂ ಪ್ರಾಹೇಶ್ವರಃ ಪೃಥಕ್ ।
ಪಶ್ಯನ್ನೇಕತ್ರ ಪುರುಷೇ ವೃದ್ಧಿದ್ವಯಮಸಂಭವಂ ॥ 34 ॥

ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೇಽಪ್ಯೇತದ್ ನಿಷ್ಠಾದ್ವಯಮುದೀರಿತಂ ।
ಯತ್ರಾಕಾಮಸ್ಯ ಸಂನ್ಯಾಸಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕಾಮ್ಯತಃ ॥ 35 ॥

ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ ಸಮ್ಮತಃ ಶ್ರೌತಕರ್ಮಜ್ಞಾನಸಮುಚ್ಚಯಃ ।
ಗೀತಾಸು ನೋಪಪದ್ಯೇತ ವಿಭಾಗವಚನಂ ತದಾ ।
ಜ್ಯಾಯಸೀ ಚೇದಿತಿ ಪ್ರಶ್ನಃ ಪಾರ್ಥಸ್ಯಾಪಿ ನ ಯುಜ್ಯತೇ ॥ 36 ॥

ಅಸಂಭವಮನುಷ್ಠಾನಮೇಕೇನ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ।
ನ ಚೇದಿದಂ ಹರೇರುಕ್ತಂ ಶ್ರೃಣುಯಾದರ್ಜುನಃ ಕಥಂ ॥ 37 ॥

ಅಶ್ರುತಂ ಚ ಕಥಂ ಬುದ್ಧೇರ್ಜ್ಯಾಯಸ್ತ್ವಂ ಕರ್ಮಣೋಽರ್ಜುನಃ ।
ಜ್ಯಾಯಸೀತ್ಯಾದಿಭಿರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ಮೃಷಾಽಧ್ಯಾರೋಪಯೇತ್ ಪ್ರಭೌ ॥ 38 ॥

ಉಕ್ತಃ ಸ್ಯಾದ್ ಯದಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಸಮುಚ್ಚಯಃ ।
ಪಾರ್ಥಸ್ಯಾಪಿ ಕೃತೇ ತರ್ಹಿ ಸ ಏವ ಹಿ ನಿವೇದಿತಃ ॥ 39 ॥

ಉಭಯೋರುಪದೇಶೇಽಪಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಸಮಾಶ್ರಿತಃ ॥

‘ಯಚ್ಛ್ರೇಯ ಏತಯೋರೇಕ”ಮಿತಿ ನೈವೋಪಪದ್ಯತೇ ॥ 40 ॥

ಶೀತಂ ಚ ಮಧುರಂ ಚಾನ್ನಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಪಿತ್ತಶಾಂತಯೇ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತೇಽನ್ಯತರಶ್ರೇಯೋಜಿಜ್ಞಾಸಾ ನೋಪಪದ್ಯತೇ ॥ 41 ॥

ಪಾರ್ಥಪ್ರಶ್ನೋಽಥ ಕಲ್ಪ್ಯೇತ ಕೃಷ್ಣೋಕ್ತಾನವಧಾರಣಾತ್ ।
ತದುತ್ತರೇ ಕಥಂ ನೋಕ್ತೋ ಬುದ್ಧಿ-ಕರ್ಮ-ಸಮುಚ್ಚಯಃ ॥ 42 ॥

ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ದ್ವಿವಿಧಾ ನಿಷ್ಠಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತೇತಿ ಚೋತ್ತರಂ ।
ಪೃಷ್ಟಾದನನುರೂಪಂ ತನ್ನೇಶ್ವರಸ್ಯೋಪಪದ್ಯತೇ ॥ 43 ॥

ಸಮುಚ್ಚಯಸ್ತಥಾ ಬುದ್ಧೇಃ ಶ್ರೌತವತ್ ಸ್ಮಾರ್ತಕರ್ಮಣಾ ।
ನಾಭಿಪ್ರೇತೋಽನ್ಯಥಾ ಸರ್ವ ವಿಭಾಗವಚನಂ ವೃಥಾ ॥ 44 ॥

ಯುದ್ಧ ಕರ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯಸ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ತ ಮಿತ್ಯಪಿ ಜಾನನಃ ।
ಉಪಾಲಂಭೋ ವೃಥಾ ‘ಘೋರೇ ಕರ್ಮಣೀ’ತ್ಯರ್ಜುನಸ್ಯ ಚ ॥ 45 ॥

ತಸ್ಮಾದ್ ಗೀತಾಸು ನೈವೇಷನ್ಮಾತ್ರೇಣಾಪಿ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತಾಂ ।
ಕರ್ಮಣಾ ದ್ವಿವಿಧೇನಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಹಿ ಸಮುಚ್ಚಯಃ ॥ 46 ॥

ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯಾಜ್ಞಾನರಾಗಾದಿದೋಷತಃ ।
ಸತ್ವಶುದ್ಧತಯಾ ಜ್ಞಾನಂ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಜಾಯತೇ ॥ 47 ॥

ನಿವೃತ್ತಂ ಜ್ಞಾನ್ನತೋ ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮ ವಾ ತತ್ಪ್ರಯೋಜನಂ ।
ಸ ಹಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಶ್ಚೇಲ್ಲೋಕಸಂಗ್ರಹಹೇತವೇ ।
ತಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ನ ಸಂಭಾವ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಸಮುಚ್ಚಯಃ ॥ 48 ॥

ಯಥಾ ಭಗವತಿ ಕ್ಷಾತ್ರಕರ್ಮಜ್ಞಾನಸಮುಚ್ಚಯಃ ।
ನ ಸಂಭವತಿ ನಿಷ್ಕಾಮೇ ತಥಾ ತಾದೃಶಿ ಪಂಡಿತೇ ॥ 49 ॥

ನ ಕರೋಮೀತಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಮನ್ಯತೇ ಭಗವತ್ಸಮಃ ।
ಫಲಂ ಚ ನಾಭಿಸಂಧತ್ತೇ ಕ್ರಿಯಮಾಣಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ॥ 50 ॥

ಕಾಮ್ಯೇ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಕಾಮೇ ಸಾಮಿಕೃತೇ ಹತೇ ।
ಕ್ರಿಯಮಾಣಃ ಪುನರ್ಯಜ್ಞೋ ನಿಷ್ಕಾಮಃ ಖಲು ಜಾಯತೇ ।
ಪ್ರಮಾಣಂ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯ- “ಕುರ್ವನ್ನಪಿ ನ ಲಿಪ್ಯತೇ” ॥ 51 ॥

“ಕರ್ಮಣೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಮಾಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ” ।
ವಾಕ್ಯಮೇವಂವಿಧಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಪ್ರವಿಭಜ್ಯೈವ ತತ್ತ್ವತಃ ॥ 52 ॥

ಅಥ ಚೇಜ್ಜನಕಾದ್ಯಾಸ್ತೇ ನೈವ ತತ್ತ್ವವಿದೋ ಮತಾಃ ।
ಕರ್ಮಣಾ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಂ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಇತ್ಯವಗಮ್ಯತಾಂ ॥ 53 ॥

“ಯೋಗಿನಃ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವಂತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾಽಽತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ” ।
ಇತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯೇ ಜ್ಞೇಯಂ ಕರ್ಮಪ್ರಯೋಜನಂ ॥ 54 ॥

ನ ಹಿ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನ-ಕರ್ಮಸಮುಚ್ಚಯಾತ್ ।
ಅಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಗೀತಾಯಾಸ್ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾತ್ತು ಕೇವಲಾತ್ ॥ 55 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀಧರಭಾಸ್ಕರವರ್ಣೇಕರಃ ವಿರಚಿತಂ
ಜಗದ್ಗುರುಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಭಿಮತಂ ಗೀತಾರಹಸ್ಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ।

Also Read:

Sri Shankaracharya’s Gitarahasyam Lyrics in
Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment