Gita - Geetaa

Sri Shankaracharya’s Gitarahasyam Lyrics in Oriya

Gitarahasyam According to Shri Shankaracharya in Oriya:

॥ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଶ୍ରୀଶଙ୍କରାଚାର୍ୟାଭିମତଂ ଗୀତାରହସ୍ୟମ୍ ॥
ଲେଖକଃ – ଡାେ ଶ୍ରୀଧରଭାସ୍କରବର୍ଣେକରଃ, ନାଗପୁରମ୍
ଜଗଦ୍ଗୁରୁଶ୍ରୀଶଙ୍କରାଚାର୍ୟଚରଣୈଃ
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତୋପନିଷଦ୍ଭାଷ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ରଥମାଧ୍ୟାୟାରମ୍ଭେ ତଥା
ଦ୍ୱିତୀୟାଧ୍ୟାୟସ୍ୟ “ଅଶୋଚ୍ୟାନନ୍ୱଶୋଚସ୍ତ୍ୱମ୍” ଇତ୍ୟସ୍ମାନ୍ ଶ୍ଲୋକାତ୍ ପ୍ରାକ୍
ସ୍ୱାଭିମତଂ ଗୀତାରହସ୍ୟଂ ଯୁକ୍ତିୟୁକ୍ତୈର୍ୱଚୋଭିଃ ପ୍ରତିପାଦିତମ୍ । “ତସ୍ମାଦ୍
ଗୀତାସୁ କେବଲାଦ୍ ଏବ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନାତ୍ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତିଃ, ନ କର୍ମସମୁଚିତାଦିତି
ନିଶ୍ଚିତୋଽର୍ଥଃ ।” (ଅଧ୍ୟାୟ ୨) “ତସ୍ମାତ୍ କେବଲାଦେବ ଜ୍ଞାନାନ୍ମୋକ୍ଷ
ଇତ୍ୟେଷୋଽର୍ଥୋ ନିଶ୍ଚିତୋ ଗୀତାସୁ ସର୍ୱୋପନିଷତ୍ସୁ ଚ ।” (ଅଧ୍ୟାୟ ୩)
ଇତ୍ୟେତଦ୍ ଗୀତାରହସ୍ୟଂ ସୁନିଶ୍ଚିତଂ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ତଦେବ ସର୍ୱତ୍ର ଗୀତାସୁ
ପ୍ରକରଣଶୋ ବିଭଜ୍ୟ ତତ୍ର ତତ୍ର ଦର୍ଶିତମ୍ ।

ତଦିଦଂ ଜଗଦ୍ଗୁରୁସମ୍ମତଂ ଗୀତାରହସ୍ୟମସ୍ମାଭିଃ ୪୪ କାରିକାସୁ ସଂକ୍ଷେପତ
ଉପନିବଦ୍ଧମ୍ । ଜଗଦ୍ଗୁରୁସମ୍ମତଂ ଗୀତାରହସ୍ୟଂ ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ମୃତିଗତଂ
କର୍ତୁମିମାଃ କାରିକା ଅତୀବୋପକାରିଣ୍ୟୋ ଭବେୟୁରିତ୍ୟାଶାସ୍ମହେ ॥

ବେଦୋକ୍ତୋ ଦ୍ୱିବିଧୋ ଧର୍ମୋ ଗୀତାସୁ ପ୍ରତିପାଦିତଃ ।
ପ୍ରବୃତ୍ତିଲକ୍ଷଣୋ ହ୍ୟେକଶ୍ଚାନ୍ୟୋ ନିର୍ୱୃତ୍ତିଲକ୍ଷଣଃ ॥ ୧ ॥

ଧର୍ମସ୍ୟ ଦ୍ୱିବିଧୋ ହେତୁର୍ଜଗତଃ ସଂସ୍ଥିତିସ୍ତଥା ।
ପ୍ରାଣିନୋଽଭ୍ୟୁଦୟଶ୍ଚାନ୍ୟୋ ନିଃଶ୍ରେୟସସମନ୍ୱିତଃ ॥ ୨ ॥

କ୍ଷୀଣେ ବିବେକବିଜ୍ଞାନେ ବିଦୁଷାଂ କାମବର୍ଧନେ ।
ଗ୍ଲାନିମାପଦ୍ୟତେ ଧର୍ମୋ ହ୍ୟଧର୍ମଃ କାମବର୍ଧନେ ॥ ୩ ॥

ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟାଧୀନମେବେହ ବର୍ଣାଶ୍ରମବିଭାଜନମ୍ ।
ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟେ ରକ୍ଷିତେ ଧର୍ମୋ ବୈଦିକଃ ସ୍ୟାତ୍ ସୁରକ୍ଷିତଃ ॥ ୪ ॥

ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱଂ ବିଜାନୀୟାଦ୍ ଭୌମଂ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନମ୍ ।
ତଦ୍ରକ୍ଷଣାର୍ଥଂ କୃଷ୍ଣତ୍ୱଂ ପ୍ରାପ ନାରାୟଣଃ ସ୍ୱୟମ୍ ॥ ୫ ॥

ଶୋକମୋହାବ୍ଧିନିର୍ମଗ୍ନଂ ପାର୍ଥଂ ପ୍ରତ୍ୟାହ କେଶବଃ ।
ଦ୍ୱିବିଧଂ ବୈଦିକଂ ଧର୍ମଂ ସର୍ୱଲୋକାଦ୍ଦିଧୀର୍ଷୟା ।
ପ୍ରଚୀୟତେ ହି ଧର୍ମୋଽସୌ ପାଲ୍ୟତେ ଯୋ ଗୁଣାଧିକୈଃ ॥ ୬ ॥

ସଙ୍ଗ୍ରହଃ ସର୍ୱବେଦାର୍ଥସାରାଣାମୀଶ୍ୱରୋଦିତଃ ।
ବ୍ୟାସଃ ସପ୍ତଶତଶ୍ଲୋକୈସ୍ତମେବୋପନିବଦ୍ଧବାନ୍ ॥ ୭ ॥

ନିଃଶ୍ରେୟସଂ ପରଂ ଜ୍ଞେୟଂ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରୟୋଜନମ୍ ।
ସହେତୁକସ୍ୟ ସଂସାରସ୍ୟାତ୍ୟନ୍ତୋପରମୋ ହି ତତ୍ ॥ ୮ ॥

ନିଃଶ୍ରେୟସଂ ତଦାଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠାସ୍ୱରୂପିଣଃ ।
ପ୍ରାପ୍ୟତେ ଧର୍ମତଃ ସର୍ୱକର୍ମସଂନ୍ୟାସାପୂର୍ୱକାତ୍ ॥ ୯ ॥

ଭଗବାନନୁଗୀତାସୁ ଗୀତାଧର୍ମପ୍ରୟୋଜନମ୍ ।
ସମସ୍ତକର୍ମ ସଂନ୍ୟାସାପରମିତ୍ୟବ୍ରବୀତ୍ ସ୍ୱୟମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ବର୍ଣାନାମାଶ୍ରମାଣାଂ ଯୋଽଭ୍ୟୁଦୟୈକପ୍ରୟୋଜନଃ ।
ପ୍ରବୃତ୍ତିଲକ୍ଷଣୋ ଧର୍ମଃ ସ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତିସାଧନମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଫଲାଭିସନ୍ଧିରହିତୋ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣଧିୟା ତଥା ।
ପ୍ରବୃତ୍ତିଲକ୍ଷଣୋ ଧର୍ମୋଽନୁଷ୍ଠେୟଃ ସତ୍ୱଶୁଦ୍ଧୟେ ॥ ୧୨ ॥

ସତ୍ତ୍ୱଶୁଦ୍ଧତୟା ଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠାପାତ୍ରତ୍ୱମାପ୍ତବାନ୍ ।
ବିନ୍ଦତେ ପରମ ଜ୍ଞାନଂ ନିଃଶ୍ରେୟସଫଲପ୍ରଦମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ପ୍ରବୃତ୍ତିଲକ୍ଷଣୋ ଧର୍ମୋ ଗୀତାସୁ ପ୍ରତିପାଦିତଃ ।
ଜ୍ଞାନୋତ୍ପତ୍ତିନିଦାନତ୍ୱାନ୍ନିଃଶ୍ରେୟସପରୋ ହି ସଃ ॥ ୧୪ ॥

ଯୋଗିନଃ କର୍ମ କୁର୍ୱନ୍ତି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱାଽଽତ୍ମଶୁଦ୍ଧୟେ ।
ହେତୁଃ ପ୍ରବୃତ୍ତିଧର୍ମସ୍ୟ ଗୀତାବାକ୍ୟେଽତ୍ର ଦୃଶ୍ୟତେ ॥ ୧୫ ॥

ତଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ବୈଦିକମେବ ଧର୍ମ
ଦ୍ୱିଧା ହି ନିଃଶ୍ରେୟସମାତ୍ରହେତୁମ୍ ।
ତଥା ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଚ କେଶବାଖ୍ୟଂ
ଗୀତାମହାଶାସ୍ତ୍ରମଭିବ୍ୟନକ୍ତି ॥ ୧୬ ॥

ଯୋ ହି ସମ୍ୟଗ ବିଜାନୀତେ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥମାନ୍ତରମ୍ ॥

ସମସ୍ତପୁରୁଷାର୍ଥାନାଂ ସ ସିଦ୍ଧିମଧିଗଚ୍ଛତି ॥ ୧୭ ॥

(ଗୀତା-ଦ୍ୱିତୀୟାଧ୍ୟାୟପ୍ରାସ୍ତାବିକମ୍)
ଶୋକମୋହାଦୟୋ ଦୋଷାଃ ସଂସାରୋତ୍ପତ୍ତିହେତବଃ ।
ବିଷାଦୟୋଗୋ ବୋଦ୍ଧବ୍ୟସ୍ତଦୁତ୍ପତ୍ତିପ୍ରବୁଦ୍ଧୟେ ॥ ୧୮ ॥

ବିବେକଃ ଶୋକମୋହାଭ୍ୟାଂ ବିଜ୍ଞାନଂ ଚାଭିଭୂୟତେ ।
ତତଃ ସ୍ୱଧର୍ମଂ ସନ୍ତ୍ୟଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷିଦ୍ଧେ ପ୍ରବର୍ତତେ ॥ ୧୯ ॥

ଯଥା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବୃତ୍ତୋଽପି କ୍ଷାତ୍ରଧର୍ମ ନିଜେଽର୍ଜୁନଃ ।
ଉପରମ୍ୟ ତତୋ ମେନେ ପରଧର୍ମଂ ହିତାବହମ୍ ॥ ୨୦ ॥

ସ୍ୱଧର୍ମେଽପି ପ୍ରବୃତ୍ତାନାଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିଃ ପ୍ରାୟଶୋ ନୃଣାମ୍ ।
ଫଲାଭିସନ୍ଧିସହିତା ସାହଙ୍କାରା ଚ ଦୃଶ୍ୟତେ ।
ଫଲାଭିଲାଷାଽହଙ୍କାରୌ ଧର୍ମଦୋଷକରାବୁଭୌ ॥ ୨୧ ॥

ସକାମକର୍ମତୋ ବୁଦ୍ଧିର୍ଜାୟତେ ପାପପୁଣ୍ୟଯୋଃ ।
ତତ ଏବ ହି ସଂସାରେ ଜୀବୋଽୟଂ ପରିବର୍ତତେ ॥ ୨୨ ॥

ଇଷ୍ଟଜନ୍ମସୁଖାନିଷ୍ଟଜନ୍ମଦୁଃଖାପ୍ତିଲକ୍ଷଣଃ
ସଂସାରଃ ପରିହର୍ତବ୍ୟଃ ଶୋକମୋହସମୁଦ୍ଭବଃ ॥ ୨୩ ॥

ସମସ୍ତକର୍ମସଂନ୍ୟାସାପୂର୍ୱକାଦତିନିର୍ମଲାତ୍ ।
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନାଦୃତେ ନୈବ ନିବୃତ୍ତିଃ ଶୋକମୋହୟୋଃ ॥ ୨୪ ॥

ନିମିତ୍ତୀକୃତ୍ୟ ତତ୍ ପାର୍ଥଂ ଶୋକମୋହସମାକୁଲମ୍ ।
ଭଗବାନଦିଶଦ୍ ଗୀତାଂ ସର୍ୱାନୁଗ୍ରହହେତବେ ॥ ୨୫ ॥

(ପୂର୍ୱପକ୍ଷଃ)
କୁରୁ କର୍ମେତି ବ୍ରୁବତୋଽଭିପ୍ରାୟଃ ଶ୍ରୀହରେଃ ସ୍ଫୁଟୋ ନୂନମ୍ ।
ଜ୍ଞାନାଦ୍ଧି କର୍ମସହିତାତ୍ କୈବଲ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିରିତି ବଦନ୍ତ୍ୟେକେ ॥ ୨୬ ॥

ଧର୍ମ୍ୟଂ ଯୁଦ୍ଧମକୃତ୍ୱା ପାପଂ ସ୍ୟାଦିତି ନିବେଦୟନ୍ କୃଷ୍ଣଃ ।
ଶ୍ରୌତଂ ସ୍ମାର୍ତଂ ହିଂସାକ୍ରୂରଂ କର୍ମାପି ମୁକ୍ତୟେ ପ୍ରାହ ॥ ୨୭ ॥

(ଉତ୍ତରପକ୍ଷଃ)
କୈବଲ୍ୟପ୍ରାପ୍ତୟେ ଜ୍ଞାନ-କର୍ମୟୋଗସମୁଚ୍ଚୟମ୍ ।
ଯେ ଦର୍ଶୟନ୍ତି ଗୀତାସୁ ତେଷାଂ ହି ତଦ୍ସନ୍ମତମ୍ ॥ ୨୮ ॥

ସାଙ୍ଖ୍ୟ-ଯୋଗାଭିଧଂ ବୁଦ୍ଧିଦ୍ୱୟଂ ଲୋକେଷୁ ବର୍ତତେ ।
ଜ୍ଞାନ-କର୍ମାଭିଧା ଦ୍ୱେଧା ନିଷ୍ଠା ଗୀତୋଦିତା ତତଃ ॥ ୨୯ ॥

ଷଡ୍ୱିକ୍ରିୟାବିହୀନତ୍ୱାଦକର୍ତାତ୍ମୈତି ଯା ମତିଃ ।
ସା ସାଙ୍ଖ୍ୟବୁଦ୍ଧିଃ ସାଙ୍ଖ୍ୟାଖ୍ୟଜ୍ଞାନିନାମୁଚିତା ମମ ॥ ୩୦ ॥

ପ୍ରାୟେଣ ସାଙ୍ଖ୍ୟବୁଦ୍ଧେଃ ପ୍ରାଗ୍ ଯୋଗବୁଦ୍ଧିଃ ପ୍ରଜାୟତେ ।
ଯୟାତ୍ମା ଦେହସମ୍ଭିନ୍ନଃ କର୍ତା ଭୋକ୍ତେତି ଭାସତେ ॥ ୩୧ ॥

ଧର୍ମାଧର୍ମବିବେକେନ ମୋକ୍ଷସାଧନକର୍ମଣାମ୍ ।
ନିରନ୍ତରମନୁଷ୍ଠାନଂ ତଦ୍ ଯୋଗ ଇତି କଥ୍ୟତେ ॥ ୩୨ ॥

ଯୋଗବୁଦ୍ଧି ସମାଶ୍ରିତ୍ୟ ଯେଽନ୍ତଃକରଣଶୁଦ୍ଧୟେ ॥

ଯୋଗାଖ୍ୟଂ କର୍ମ କୁର୍ୱନ୍ତି ତେ ଯୋଗିନ ଇତି ସ୍ମୃତାଃ ॥ ୩୩ ॥

ଜ୍ଞାନ-କର୍ମାମିଧଂ ନିଷ୍ଠାଦ୍ୱୟଂ ପ୍ରାହେଶ୍ୱରଃ ପୃଥକ୍ ।
ପଶ୍ୟନ୍ନେକତ୍ର ପୁରୁଷେ ବୃଦ୍ଧିଦ୍ୱୟମସମ୍ଭବମ୍ ॥ ୩୪ ॥

ବୃହଦାରଣ୍ୟକେଽପ୍ୟେତଦ୍ ନିଷ୍ଠାଦ୍ୱୟମୁଦୀରିତମ୍ ।
ଯତ୍ରାକାମସ୍ୟ ସଂନ୍ୟାସାଃ ପ୍ରୋକ୍ତଂ କର୍ମ ଚ କାମ୍ୟତଃ ॥ ୩୫ ॥

ଯଦି ସ୍ୟାତ୍ ସମ୍ମତଃ ଶ୍ରୌତକର୍ମଜ୍ଞାନସମୁଚ୍ଚୟଃ ।
ଗୀତାସୁ ନୋପପଦ୍ୟେତ ବିଭାଗବଚନଂ ତଦା ।
ଜ୍ୟାୟସୀ ଚେଦିତି ପ୍ରଶ୍ନଃ ପାର୍ଥସ୍ୟାପି ନ ଯୁଜ୍ୟତେ ॥ ୩୬ ॥

ଅସମ୍ଭବମନୁଷ୍ଠାନମେକେନ ଜ୍ଞାନକର୍ମଣୋଃ ।
ନ ଚେଦିଦଂ ହରେରୁକ୍ତଂ ଶ୍ରୃଣୁୟାଦର୍ଜୁନଃ କଥମ୍ ॥ ୩୭ ॥

ଅଶ୍ରୁତଂ ଚ କଥଂ ବୁଦ୍ଧେର୍ଜ୍ୟାୟସ୍ତ୍ୱଂ କର୍ମଣୋଽର୍ଜୁନଃ ।
ଜ୍ୟାୟସୀତ୍ୟାଦିଭିର୍ୱାକ୍ୟୈର୍ମୃଷାଽଧ୍ୟାରୋପୟେତ୍ ପ୍ରଭୌ ॥ ୩୮ ॥

ଉକ୍ତଃ ସ୍ୟାଦ୍ ଯଦି ସର୍ୱେଷାଂ ଜ୍ଞାନକର୍ମସମୁଚ୍ଚୟଃ ।
ପାର୍ଥସ୍ୟାପି କୃତେ ତର୍ହି ସ ଏବ ହି ନିବେଦିତଃ ॥ ୩୯ ॥

ଉଭୟୋରୁପଦେଶେଽପି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରସମାଶ୍ରିତଃ ॥

‘ଯଚ୍ଛ୍ରେୟ ଏତୟୋରେକ”ମିତି ନୈବୋପପଦ୍ୟତେ ॥ ୪୦ ॥

ଶୀତଂ ଚ ମଧୁରଂ ଚାନ୍ନଂ ଭୋକ୍ତବ୍ୟଂ ପିତ୍ତଶାନ୍ତୟେ ।
ଇତ୍ୟୁକ୍ତେଽନ୍ୟତରଶ୍ରେୟୋଜିଜ୍ଞାସା ନୋପପଦ୍ୟତେ ॥ ୪୧ ॥

ପାର୍ଥପ୍ରଶ୍ନୋଽଥ କଲ୍ପ୍ୟେତ କୃଷ୍ଣୋକ୍ତାନବଧାରଣାତ୍ ।
ତଦୁତ୍ତରେ କଥଂ ନୋକ୍ତୋ ବୁଦ୍ଧି-କର୍ମ-ସମୁଚ୍ଚୟଃ ॥ ୪୨ ॥

ଲୋକେଽସ୍ମିନ୍ ଦ୍ୱିବିଧା ନିଷ୍ଠା ପୁରା ପ୍ରୋକ୍ତେତି ଚୋତ୍ତରମ୍ ।
ପୃଷ୍ଟାଦନନୁରୂପଂ ତନ୍ନେଶ୍ୱରସ୍ୟୋପପଦ୍ୟତେ ॥ ୪୩ ॥

ସମୁଚ୍ଚୟସ୍ତଥା ବୁଦ୍ଧେଃ ଶ୍ରୌତବତ୍ ସ୍ମାର୍ତକର୍ମଣା ।
ନାଭିପ୍ରେତୋଽନ୍ୟଥା ସର୍ୱ ବିଭାଗବଚନଂ ବୃଥା ॥ ୪୪ ॥

ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ସ୍ମାର୍ତ ମିତ୍ୟପି ଜାନନଃ ।
ଉପାଲମ୍ଭୋ ବୃଥା ‘ଘୋରେ କର୍ମଣୀ’ତ୍ୟର୍ଜୁନସ୍ୟ ଚ ॥ ୪୫ ॥

ତସ୍ମାଦ୍ ଗୀତାସୁ ନୈବେଷନ୍ମାତ୍ରେଣାପି ପ୍ରଦର୍ଶ୍ୟତାମ୍ ।
କର୍ମଣା ଦ୍ୱିବିଧେନାତ୍ମଜ୍ଞାନସ୍ୟ ହି ସମୁଚ୍ଚୟଃ ॥ ୪୬ ॥

କର୍ମଣ୍ୟଭିପ୍ରବୃତ୍ତସ୍ୟାଜ୍ଞାନରାଗାଦିଦୋଷତଃ ।
ସତ୍ୱଶୁଦ୍ଧତୟା ଜ୍ଞାନଂ ସର୍ୱଂ ବ୍ରହ୍ମେତି ଜାୟତେ ॥ ୪୭ ॥

ନିବୃତ୍ତଂ ଜ୍ଞାନ୍ନତୋ ଯସ୍ୟ କର୍ମ ବା ତତ୍ପ୍ରୟୋଜନମ୍ ।
ସ ହି କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତଶ୍ଚେଲ୍ଲୋକସଙ୍ଗ୍ରହହେତବେ ।
ତସ୍ମିନ୍ନପି ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟୋ ଜ୍ଞାନକର୍ମସମୁଚ୍ଚୟଃ ॥ ୪୮ ॥

ଯଥା ଭଗବତି କ୍ଷାତ୍ରକର୍ମଜ୍ଞାନସମୁଚ୍ଚୟଃ ।
ନ ସମ୍ଭବତି ନିଷ୍କାମେ ତଥା ତାଦୃଶି ପଣ୍ଡିତେ ॥ ୪୯ ॥

ନ କରୋମୀତି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞୋ ମନ୍ୟତେ ଭଗବତ୍ସମଃ ।
ଫଲଂ ଚ ନାଭିସନ୍ଧତ୍ତେ କ୍ରିୟମାଣସ୍ୟ କର୍ମଣଃ ॥ ୫୦ ॥

କାମ୍ୟେ ଯଜ୍ଞେ ପ୍ରବୃତ୍ତସ୍ୟ କାମେ ସାମିକୃତେ ହତେ ।
କ୍ରିୟମାଣଃ ପୁନର୍ୟଜ୍ଞୋ ନିଷ୍କାମଃ ଖଲୁ ଜାୟତେ ।
ପ୍ରମାଣଂ ଭଗବଦ୍ୱାକ୍ୟ- “କୁର୍ୱନ୍ନପି ନ ଲିପ୍ୟତେ” ॥ ୫୧ ॥

“କର୍ମଣୈବ ହି ସଂସିଦ୍ଧିମାସ୍ଥିତା ଜନକାଦୟଃ” ।
ବାକ୍ୟମେବଂବିଧଂ ଜ୍ଞେୟଂ ପ୍ରବିଭଜ୍ୟୈବ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ॥ ୫୨ ॥

ଅଥ ଚେଜ୍ଜନକାଦ୍ୟାସ୍ତେ ନୈବ ତତ୍ତ୍ୱବିଦୋ ମତାଃ ।
କର୍ମଣା ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିଂ ତେ ପ୍ରାପ୍ତା ଇତ୍ୟବଗମ୍ୟତାମ୍ ॥ ୫୩ ॥

“ଯୋଗିନଃ କର୍ମ କୁର୍ୱନ୍ତି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱାଽଽତ୍ମଶୁଦ୍ଧୟେ” ।
ଇତ୍ୟସ୍ମିନ୍ ଭଗବଦ୍ୱାକ୍ୟେ ଜ୍ଞେୟଂ କର୍ମପ୍ରୟୋଜନମ୍ ॥ ୫୪ ॥

ନ ହି ନିଃଶ୍ରେୟସପ୍ରାପ୍ତିର୍ଜ୍ଞାନ-କର୍ମସମୁଚ୍ଚୟାତ୍ ।
ଅଭିପ୍ରାୟେଣ ଗୀତାୟାସ୍ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନାତ୍ତୁ କେବଲାତ୍ ॥ ୫୫ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଧରଭାସ୍କରବର୍ଣେକରଃ ବିରଚିତଂ
ଜଗଦ୍ଗୁରୁଶ୍ରୀଶଙ୍କରାଚାର୍ୟାଭିମତଂ ଗୀତାରହସ୍ୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Also Read:

Sri Shankaracharya’s Gitarahasyam Lyrics in
Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment