Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shankaracharya’s Gitarahasyam Lyrics in Tamil

Gitarahasyam According to Shri Shankaracharya in Tamil:

॥ ஜக³த்³கு³ருஶ்ரீஶங்கராசார்யாபி⁴மதம்ʼ கீ³தாரஹஸ்யம் ॥

லேக²க꞉ – டா³ெʼ ஶ்ரீத⁴ரபா⁴ஸ்கரவர்ணேகர꞉, நாக³புரம்
ஜக³த்³கு³ருஶ்ரீஶங்கராசார்யசரணை꞉
ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தோபநிஷத்³பா⁴ஷ்யஸ்ய ப்ரத²மாத்⁴யாயாரம்பே⁴ ததா²
த்³விதீயாத்⁴யாயஸ்ய “அஶோச்யானன்வஶோசஸ்த்வம்” இத்யஸ்மான் ஶ்லோகாத் ப்ராக்
ஸ்வாபி⁴மதம்ʼ கீ³தாரஹஸ்யம்ʼ யுக்தியுக்தைர்வசோபி⁴꞉ ப்ரதிபாதி³தம் । “தஸ்மாத்³
கீ³தாஸு கேவலாத்³ ஏவ தத்த்வஜ்ஞானாத் மோக்ஷப்ராப்தி꞉, ந கர்மஸமுசிதாதி³தி
நிஶ்சிதோ(அ)ர்த²꞉ ।” (அத்⁴யாய 2) “தஸ்மாத் கேவலாதே³வ ஜ்ஞானான்மோக்ஷ
இத்யேஷோ(அ)ர்தோ² நிஶ்சிதோ கீ³தாஸு ஸர்வோபநிஷத்ஸு ச ।” (அத்⁴யாய 3)
இத்யேதத்³ கீ³தாரஹஸ்யம்ʼ ஸுநிஶ்சிதம்ʼ ப்ரதிபாத்³ய ததே³வ ஸர்வத்ர கீ³தாஸு
ப்ரகரணஶோ விப⁴ஜ்ய தத்ர தத்ர த³ர்ஶிதம் ।

ததி³த³ம்ʼ ஜக³த்³கு³ருஸம்மதம்ʼ கீ³தாரஹஸ்யமஸ்மாபி⁴꞉ 44 காரிகாஸு ஸங்க்ஷேபத
உபநிப³த்³த⁴ம் । ஜக³த்³கு³ருஸம்மதம்ʼ கீ³தாரஹஸ்யம்ʼ ஸம்யக் ஸ்ம்ருʼதிக³தம்ʼ
கர்துமிமா꞉ காரிகா அதீவோபகாரிண்யோ ப⁴வேயுரித்யாஶாஸ்மஹே ॥

வேதோ³க்தோ த்³விவிதோ⁴ த⁴ர்மோ கீ³தாஸு ப்ரதிபாதி³த꞉ ।
ப்ரவ்ருʼத்திலக்ஷணோ ஹ்யேகஶ்சான்யோ நிர்வ்ருʼத்திலக்ஷண꞉ ॥ 1 ॥

த⁴ர்மஸ்ய த்³விவிதோ⁴ ஹேதுர்ஜக³த꞉ ஸம்ʼஸ்தி²திஸ்ததா² ।
ப்ராணினோ(அ)ப்⁴யுத³யஶ்சான்யோ நி꞉ஶ்ரேயஸஸமன்வித꞉ ॥ 2 ॥

க்ஷீணே விவேகவிஜ்ஞானே விது³ஷாம்ʼ காமவர்த⁴னே ।
க்³லானிமாபத்³யதே த⁴ர்மோ ஹ்யத⁴ர்ம꞉ காமவர்த⁴னே ॥ 3 ॥

ப்³ராஹ்மண்யாதீ⁴னமேவேஹ வர்ணாஶ்ரமவிபா⁴ஜனம் ।
ப்³ராஹ்மண்யே ரக்ஷிதே த⁴ர்மோ வைதி³க꞉ ஸ்யாத் ஸுரக்ஷித꞉ ॥ 4 ॥

ப்³ராஹ்மணத்வம்ʼ விஜானீயாத்³ பௌ⁴மம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் ।
தத்³ரக்ஷணார்த²ம்ʼ க்ருʼஷ்ணத்வம்ʼ ப்ராப நாராயண꞉ ஸ்வயம் ॥ 5 ॥

ஶோகமோஹாப்³தி⁴நிர்மக்³னம்ʼ பார்த²ம்ʼ ப்ரத்யாஹ கேஶவ꞉ ।
த்³விவித⁴ம்ʼ வைதி³கம்ʼ த⁴ர்மம்ʼ ஸர்வலோகாத்³தி³தீ⁴ர்ஷயா ।
ப்ரசீயதே ஹி த⁴ர்மோ(அ)ஸௌ பால்யதே யோ கு³ணாதி⁴கை꞉ ॥ 6 ॥

ஸங்க்³ரஹ꞉ ஸர்வவேதா³ர்த²ஸாராணாமீஶ்வரோதி³த꞉ ।
வ்யாஸ꞉ ஸப்தஶதஶ்லோகைஸ்தமேவோபநிப³த்³த⁴வான் ॥ 7 ॥

நி꞉ஶ்ரேயஸம்ʼ பரம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ கீ³தாஶாஸ்த்ரப்ரயோஜனம் ।
ஸஹேதுகஸ்ய ஸம்ʼஸாரஸ்யாத்யந்தோபரமோ ஹி தத் ॥ 8 ॥

நி꞉ஶ்ரேயஸம்ʼ ததா³த்⁴யாத்மஜ்ஞானநிஷ்டா²ஸ்வரூபிண꞉ ।
ப்ராப்யதே த⁴ர்மத꞉ ஸர்வகர்மஸம்ʼந்யாஸாபூர்வகாத் ॥ 9 ॥

ப⁴க³வானனுகீ³தாஸு கீ³தாத⁴ர்மப்ரயோஜனம் ।
ஸமஸ்தகர்ம ஸம்ʼந்யாஸாபரமித்யப்³ரவீத் ஸ்வயம் ॥ 10 ॥

வர்ணாநாமாஶ்ரமாணாம்ʼ யோ(அ)ப்⁴யுத³யைகப்ரயோஜன꞉ ।
ப்ரவ்ருʼத்திலக்ஷணோ த⁴ர்ம꞉ ஸ ஸ்வர்க³ப்ராப்திஸாத⁴னம் ॥ 11 ॥

ப²லாபி⁴ஸந்தி⁴ரஹிதோ ப்³ரஹ்மார்பணதி⁴யா ததா² ।
ப்ரவ்ருʼத்திலக்ஷணோ த⁴ர்மோ(அ)னுஷ்டே²ய꞉ ஸத்வஶுத்³த⁴யே ॥ 12 ॥

ஸத்த்வஶுத்³த⁴தயா ஜ்ஞானநிஷ்டா²பாத்ரத்வமாப்தவான் ।
விந்த³தே பரம ஜ்ஞானம்ʼ நி꞉ஶ்ரேயஸப²லப்ரத³ம் ॥ 13 ॥

ப்ரவ்ருʼத்திலக்ஷணோ த⁴ர்மோ கீ³தாஸு ப்ரதிபாதி³த꞉ ।
ஜ்ஞானோத்பத்திநிதா³னத்வாந்நி꞉ஶ்ரேயஸபரோ ஹி ஸ꞉ ॥ 14 ॥

யோகி³ன꞉ கர்ம குர்வந்தி ஸங்க³ம்ʼ த்யக்த்வா(ஆ)த்மஶுத்³த⁴யே ।
ஹேது꞉ ப்ரவ்ருʼத்தித⁴ர்மஸ்ய கீ³தாவாக்யே(அ)த்ர த்³ருʼஶ்யதே ॥ 15 ॥

தம்ʼ ஶாஶ்வதம்ʼ வைதி³கமேவ த⁴ர்ம
த்³விதா⁴ ஹி நி꞉ஶ்ரேயஸமாத்ரஹேதும் ।
ததா² பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ச கேஶவாக்²யம்ʼ
கீ³தாமஹாஶாஸ்த்ரமபி⁴வ்யனக்தி ॥ 16 ॥

யோ ஹி ஸம்யக³ விஜானீதே கீ³தாஶாஸ்த்ரார்த²மாந்தரம் ॥

ஸமஸ்தபுருஷார்தா²னாம்ʼ ஸ ஸித்³தி⁴மதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 17 ॥

(கீ³தா-த்³விதீயாத்⁴யாயப்ராஸ்தாவிகம்)
ஶோகமோஹாத³யோ தோ³ஷா꞉ ஸம்ʼஸாரோத்பத்திஹேதவ꞉ ।
விஷாத³யோகோ³ போ³த்³த⁴வ்யஸ்தது³த்பத்திப்ரபு³த்³த⁴யே ॥ 18 ॥

விவேக꞉ ஶோகமோஹாப்⁴யாம்ʼ விஜ்ஞானம்ʼ சாபி⁴பூ⁴யதே ।
தத꞉ ஸ்வத⁴ர்மம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய ப்ரதிஷித்³தே⁴ ப்ரவர்ததே ॥ 19 ॥

யதா² ஸ்வயம்ʼ ப்ரவ்ருʼத்தோ(அ)பி க்ஷாத்ரத⁴ர்ம நிஜே(அ)ர்ஜுன꞉ ।
உபரம்ய ததோ மேனே பரத⁴ர்மம்ʼ ஹிதாவஹம் ॥ 20 ॥

ஸ்வத⁴ர்மே(அ)பி ப்ரவ்ருʼத்தானாம்ʼ ப்ரவ்ருʼத்தி꞉ ப்ராயஶோ ந்ருʼணாம் ।
ப²லாபி⁴ஸந்தி⁴ஸஹிதா ஸாஹங்காரா ச த்³ருʼஶ்யதே ।
ப²லாபி⁴லாஷா(அ)ஹங்காரௌ த⁴ர்மதோ³ஷகராவுபௌ⁴ ॥ 21 ॥

ஸகாமகர்மதோ பு³த்³தி⁴ர்ஜாயதே பாபபுண்யயோ꞉ ।
தத ஏவ ஹி ஸம்ʼஸாரே ஜீவோ(அ)யம்ʼ பரிவர்ததே ॥ 22 ॥

இஷ்டஜன்மஸுகா²நிஷ்டஜன்மது³꞉கா²ப்திலக்ஷண꞉
ஸம்ʼஸார꞉ பரிஹர்தவ்ய꞉ ஶோகமோஹஸமுத்³ப⁴வ꞉ ॥ 23 ॥

ஸமஸ்தகர்மஸம்ʼந்யாஸாபூர்வகாத³திநிர்மலாத் ।
ஆத்மஜ்ஞாநாத்³ருʼதே நைவ நிவ்ருʼத்தி꞉ ஶோகமோஹயோ꞉ ॥ 24 ॥

நிமித்தீக்ருʼத்ய தத் பார்த²ம்ʼ ஶோகமோஹஸமாகுலம் ।
ப⁴க³வானதி³ஶத்³ கீ³தாம்ʼ ஸர்வானுக்³ரஹஹேதவே ॥ 25 ॥

(பூர்வபக்ஷ꞉)
குரு கர்மேதி ப்³ருவதோ(அ)பி⁴ப்ராய꞉ ஶ்ரீஹரே꞉ ஸ்பு²டோ நூனம் ।
ஜ்ஞாநாத்³தி⁴ கர்மஸஹிதாத் கைவல்யப்ராப்திரிதி வத³ந்த்யேகே ॥ 26 ॥

த⁴ர்ம்யம்ʼ யுத்³த⁴மக்ருʼத்வா பாபம்ʼ ஸ்யாதி³தி நிவேத³யன் க்ருʼஷ்ண꞉ ।
ஶ்ரௌதம்ʼ ஸ்மார்தம்ʼ ஹிம்ʼஸாக்ரூரம்ʼ கர்மாபி முக்தயே ப்ராஹ ॥ 27 ॥

(உத்தரபக்ஷ꞉)
கைவல்யப்ராப்தயே ஜ்ஞான-கர்மயோக³ஸமுச்சயம் ।
யே த³ர்ஶயந்தி கீ³தாஸு தேஷாம்ʼ ஹி தத்³ஸன்மதம் ॥ 28 ॥

ஸாங்க்²ய-யோகா³பி⁴த⁴ம்ʼ பு³த்³தி⁴த்³வயம்ʼ லோகேஷு வர்ததே ।
ஜ்ஞான-கர்மாபி⁴தா⁴ த்³வேதா⁴ நிஷ்டா² கீ³தோதி³தா தத꞉ ॥ 29 ॥

ஷட்³விக்ரியாவிஹீனத்வாத³கர்தாத்மைதி யா மதி꞉ ।
ஸா ஸாங்க்²யபு³த்³தி⁴꞉ ஸாங்க்²யாக்²யஜ்ஞானிநாமுசிதா மம ॥ 30 ॥

ப்ராயேண ஸாங்க்²யபு³த்³தே⁴꞉ ப்ராக்³ யோக³பு³த்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே ।
யயாத்மா தே³ஹஸம்பி⁴ன்ன꞉ கர்தா போ⁴க்தேதி பா⁴ஸதே ॥ 31 ॥

த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவேகேன மோக்ஷஸாத⁴னகர்மணாம் ।
நிரந்தரமனுஷ்டா²னம்ʼ தத்³ யோக³ இதி கத்²யதே ॥ 32 ॥

யோக³பு³த்³தி⁴ ஸமாஶ்ரித்ய யே(அ)ந்த꞉கரணஶுத்³த⁴யே ॥

யோகா³க்²யம்ʼ கர்ம குர்வந்தி தே யோகி³ன இதி ஸ்ம்ருʼதா꞉ ॥ 33 ॥

ஜ்ஞான-கர்மாமித⁴ம்ʼ நிஷ்டா²த்³வயம்ʼ ப்ராஹேஶ்வர꞉ ப்ருʼத²க் ।
பஶ்யன்னேகத்ர புருஷே வ்ருʼத்³தி⁴த்³வயமஸம்ப⁴வம் ॥ 34 ॥

ப்³ருʼஹதா³ரண்யகே(அ)ப்யேதத்³ நிஷ்டா²த்³வயமுதீ³ரிதம் ।
யத்ராகாமஸ்ய ஸம்ʼந்யாஸா꞉ ப்ரோக்தம்ʼ கர்ம ச காம்யத꞉ ॥ 35 ॥

யதி³ ஸ்யாத் ஸம்மத꞉ ஶ்ரௌதகர்மஜ்ஞானஸமுச்சய꞉ ।
கீ³தாஸு நோபபத்³யேத விபா⁴க³வசனம்ʼ ததா³ ।
ஜ்யாயஸீ சேதி³தி ப்ரஶ்ன꞉ பார்த²ஸ்யாபி ந யுஜ்யதே ॥ 36 ॥

அஸம்ப⁴வமனுஷ்டா²னமேகேன ஜ்ஞானகர்மணோ꞉ ।
ந சேதி³த³ம்ʼ ஹரேருக்தம்ʼ ஶ்ர்ருʼணுயாத³ர்ஜுன꞉ கத²ம் ॥ 37 ॥

அஶ்ருதம்ʼ ச கத²ம்ʼ பு³த்³தே⁴ர்ஜ்யாயஸ்த்வம்ʼ கர்மணோ(அ)ர்ஜுன꞉ ।
ஜ்யாயஸீத்யாதி³பி⁴ர்வாக்யைர்ம்ருʼஷா(அ)த்⁴யாரோபயேத் ப்ரபௌ⁴ ॥ 38 ॥

உக்த꞉ ஸ்யாத்³ யதி³ ஸர்வேஷாம்ʼ ஜ்ஞானகர்மஸமுச்சய꞉ ।
பார்த²ஸ்யாபி க்ருʼதே தர்ஹி ஸ ஏவ ஹி நிவேதி³த꞉ ॥ 39 ॥

உப⁴யோருபதே³ஶே(அ)பி ப்ரஶ்னோத்தரஸமாஶ்ரித꞉ ॥

‘யச்ச்²ரேய ஏதயோரேக”மிதி நைவோபபத்³யதே ॥ 40 ॥

ஶீதம்ʼ ச மது⁴ரம்ʼ சான்னம்ʼ போ⁴க்தவ்யம்ʼ பித்தஶாந்தயே ।
இத்யுக்தே(அ)ன்யதரஶ்ரேயோஜிஜ்ஞாஸா நோபபத்³யதே ॥ 41 ॥

பார்த²ப்ரஶ்னோ(அ)த² கல்ப்யேத க்ருʼஷ்ணோக்தானவதா⁴ரணாத் ।
தது³த்தரே கத²ம்ʼ நோக்தோ பு³த்³தி⁴-கர்ம-ஸமுச்சய꞉ ॥ 42 ॥

லோகே(அ)ஸ்மின் த்³விவிதா⁴ நிஷ்டா² புரா ப்ரோக்தேதி சோத்தரம் ।
ப்ருʼஷ்டாத³னனுரூபம்ʼ தன்னேஶ்வரஸ்யோபபத்³யதே ॥ 43 ॥

ஸமுச்சயஸ்ததா² பு³த்³தே⁴꞉ ஶ்ரௌதவத் ஸ்மார்தகர்மணா ।
நாபி⁴ப்ரேதோ(அ)ன்யதா² ஸர்வ விபா⁴க³வசனம்ʼ வ்ருʼதா² ॥ 44 ॥

யுத்³த⁴ கர்ம க்ஷத்ரியஸ்ய ஸ்மார்த மித்யபி ஜானன꞉ ।
உபாலம்போ⁴ வ்ருʼதா² ‘கோ⁴ரே கர்மணீ’த்யர்ஜுனஸ்ய ச ॥ 45 ॥

தஸ்மாத்³ கீ³தாஸு நைவேஷன்மாத்ரேணாபி ப்ரத³ர்ஶ்யதாம் ।
கர்மணா த்³விவிதே⁴னாத்மஜ்ஞானஸ்ய ஹி ஸமுச்சய꞉ ॥ 46 ॥

கர்மண்யபி⁴ப்ரவ்ருʼத்தஸ்யாஜ்ஞானராகா³தி³தோ³ஷத꞉ ।
ஸத்வஶுத்³த⁴தயா ஜ்ஞானம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஜாயதே ॥ 47 ॥

நிவ்ருʼத்தம்ʼ ஜ்ஞான்னதோ யஸ்ய கர்ம வா தத்ப்ரயோஜனம் ।
ஸ ஹி கர்ம ப்ரவ்ருʼத்தஶ்சேல்லோகஸங்க்³ரஹஹேதவே ।
தஸ்மின்னபி ந ஸம்பா⁴வ்யோ ஜ்ஞானகர்மஸமுச்சய꞉ ॥ 48 ॥

யதா² ப⁴க³வதி க்ஷாத்ரகர்மஜ்ஞானஸமுச்சய꞉ ।
ந ஸம்ப⁴வதி நிஷ்காமே ததா² தாத்³ருʼஶி பண்டி³தே ॥ 49 ॥

ந கரோமீதி தத்த்வஜ்ஞோ மன்யதே ப⁴க³வத்ஸம꞉ ।
ப²லம்ʼ ச நாபி⁴ஸந்த⁴த்தே க்ரியமாணஸ்ய கர்மண꞉ ॥ 50 ॥

காம்யே யஜ்ஞே ப்ரவ்ருʼத்தஸ்ய காமே ஸாமிக்ருʼதே ஹதே ।
க்ரியமாண꞉ புனர்யஜ்ஞோ நிஷ்காம꞉ க²லு ஜாயதே ।
ப்ரமாணம்ʼ ப⁴க³வத்³வாக்ய- “குர்வன்னபி ந லிப்யதே” ॥ 51 ॥

“கர்மணைவ ஹி ஸம்ʼஸித்³தி⁴மாஸ்தி²தா ஜனகாத³ய꞉” ।
வாக்யமேவம்ʼவித⁴ம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ ப்ரவிப⁴ஜ்யைவ தத்த்வத꞉ ॥ 52 ॥

அத² சேஜ்ஜனகாத்³யாஸ்தே நைவ தத்த்வவிதோ³ மதா꞉ ।
கர்மணா சித்தஶுத்³தி⁴ம்ʼ தே ப்ராப்தா இத்யவக³ம்யதாம் ॥ 53 ॥

“யோகி³ன꞉ கர்ம குர்வந்தி ஸங்க³ம்ʼ த்யக்த்வா(ஆ)த்மஶுத்³த⁴யே” ।
இத்யஸ்மின் ப⁴க³வத்³வாக்யே ஜ்ஞேயம்ʼ கர்மப்ரயோஜனம் ॥ 54 ॥

ந ஹி நி꞉ஶ்ரேயஸப்ராப்திர்ஜ்ஞான-கர்மஸமுச்சயாத் ।
அபி⁴ப்ராயேண கீ³தாயாஸ்தத்த்வஜ்ஞானாத்து கேவலாத் ॥ 55 ॥

இதி ஶ்ரீஶ்ரீத⁴ரபா⁴ஸ்கரவர்ணேகர꞉ விரசிதம்ʼ
ஜக³த்³கு³ருஶ்ரீஶங்கராசார்யாபி⁴மதம்ʼ கீ³தாரஹஸ்யம்ʼ ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Sri Shankaracharya’s Gitarahasyam Lyrics in
Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Shankaracharya’s Gitarahasyam Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top