Gita - Geetaa

Sri Shankaracharya’s Gitarahasyam Lyrics in Malayalam

Gitarahasyam According to Shri Shankaracharya in Malayalam:

॥ ജഗദ്ഗുരുശ്രീശങ്കരാചാര്യാഭിമതം ഗീതാരഹസ്യം ॥

ലേഖകഃ – ഡാെ ശ്രീധരഭാസ്കരവർണേകരഃ, നാഗപുരം
ജഗദ്ഗുരുശ്രീശങ്കരാചാര്യചരണൈഃ
ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതോപനിഷദ്ഭാഷ്യസ്യ പ്രഥമാധ്യായാരംഭേ തഥാ
ദ്വിതീയാധ്യായസ്യ “അശോച്യാനന്വശോചസ്ത്വം” ഇത്യസ്മാൻ ശ്ലോകാത് പ്രാക്
സ്വാഭിമതം ഗീതാരഹസ്യം യുക്തിയുക്തൈർവചോഭിഃ പ്രതിപാദിതം । “തസ്മാദ്
ഗീതാസു കേവലാദ് ഏവ തത്ത്വജ്ഞാനാത് മോക്ഷപ്രാപ്തിഃ, ന കർമസമുചിതാദിതി
നിശ്ചിതോഽർഥഃ ।” (അധ്യായ 2) “തസ്മാത് കേവലാദേവ ജ്ഞാനാന്മോക്ഷ
ഇത്യേഷോഽർഥോ നിശ്ചിതോ ഗീതാസു സർവോപനിഷത്സു ച ।” (അധ്യായ 3)
ഇത്യേതദ് ഗീതാരഹസ്യം സുനിശ്ചിതം പ്രതിപാദ്യ തദേവ സർവത്ര ഗീതാസു
പ്രകരണശോ വിഭജ്യ തത്ര തത്ര ദർശിതം ।

തദിദം ജഗദ്ഗുരുസമ്മതം ഗീതാരഹസ്യമസ്മാഭിഃ 44 കാരികാസു സങ്ക്ഷേപത
ഉപനിബദ്ധം । ജഗദ്ഗുരുസമ്മതം ഗീതാരഹസ്യം സമ്യക് സ്മൃതിഗതം
കർതുമിമാഃ കാരികാ അതീവോപകാരിണ്യോ ഭവേയുരിത്യാശാസ്മഹേ ॥

വേദോക്തോ ദ്വിവിധോ ധർമോ ഗീതാസു പ്രതിപാദിതഃ ।
പ്രവൃത്തിലക്ഷണോ ഹ്യേകശ്ചാന്യോ നിർവൃത്തിലക്ഷണഃ ॥ 1 ॥

ധർമസ്യ ദ്വിവിധോ ഹേതുർജഗതഃ സംസ്ഥിതിസ്തഥാ ।
പ്രാണിനോഽഭ്യുദയശ്ചാന്യോ നിഃശ്രേയസസമന്വിതഃ ॥ 2 ॥

ക്ഷീണേ വിവേകവിജ്ഞാനേ വിദുഷാം കാമവർധനേ ।
ഗ്ലാനിമാപദ്യതേ ധർമോ ഹ്യധർമഃ കാമവർധനേ ॥ 3 ॥

ബ്രാഹ്മണ്യാധീനമേവേഹ വർണാശ്രമവിഭാജനം ।
ബ്രാഹ്മണ്യേ രക്ഷിതേ ധർമോ വൈദികഃ സ്യാത് സുരക്ഷിതഃ ॥ 4 ॥

ബ്രാഹ്മണത്വം വിജാനീയാദ് ഭൗമം ബ്രഹ്മ സനാതനം ।
തദ്രക്ഷണാർഥം കൃഷ്ണത്വം പ്രാപ നാരായണഃ സ്വയം ॥ 5 ॥

ശോകമോഹാബ്ധിനിർമഗ്നം പാർഥം പ്രത്യാഹ കേശവഃ ।
ദ്വിവിധം വൈദികം ധർമം സർവലോകാദ്ദിധീർഷയാ ।
പ്രചീയതേ ഹി ധർമോഽസൗ പാല്യതേ യോ ഗുണാധികൈഃ ॥ 6 ॥

സംഗ്രഹഃ സർവവേദാർഥസാരാണാമീശ്വരോദിതഃ ।
വ്യാസഃ സപ്തശതശ്ലോകൈസ്തമേവോപനിബദ്ധവാൻ ॥ 7 ॥

നിഃശ്രേയസം പരം ജ്ഞേയം ഗീതാശാസ്ത്രപ്രയോജനം ।
സഹേതുകസ്യ സംസാരസ്യാത്യന്തോപരമോ ഹി തത് ॥ 8 ॥

നിഃശ്രേയസം തദാധ്യാത്മജ്ഞാനനിഷ്ഠാസ്വരൂപിണഃ ।
പ്രാപ്യതേ ധർമതഃ സർവകർമസംന്യാസാപൂർവകാത് ॥ 9 ॥

ഭഗവാനനുഗീതാസു ഗീതാധർമപ്രയോജനം ।
സമസ്തകർമ സംന്യാസാപരമിത്യബ്രവീത് സ്വയം ॥ 10 ॥

വർണാനാമാശ്രമാണാം യോഽഭ്യുദയൈകപ്രയോജനഃ ।
പ്രവൃത്തിലക്ഷണോ ധർമഃ സ സ്വർഗപ്രാപ്തിസാധനം ॥ 11 ॥

ഫലാഭിസന്ധിരഹിതോ ബ്രഹ്മാർപണധിയാ തഥാ ।
പ്രവൃത്തിലക്ഷണോ ധർമോഽനുഷ്ഠേയഃ സത്വശുദ്ധയേ ॥ 12 ॥

സത്ത്വശുദ്ധതയാ ജ്ഞാനനിഷ്ഠാപാത്രത്വമാപ്തവാൻ ।
വിന്ദതേ പരമ ജ്ഞാനം നിഃശ്രേയസഫലപ്രദം ॥ 13 ॥

പ്രവൃത്തിലക്ഷണോ ധർമോ ഗീതാസു പ്രതിപാദിതഃ ।
ജ്ഞാനോത്പത്തിനിദാനത്വാന്നിഃശ്രേയസപരോ ഹി സഃ ॥ 14 ॥

യോഗിനഃ കർമ കുർവന്തി സംഗം ത്യക്ത്വാഽഽത്മശുദ്ധയേ ।
ഹേതുഃ പ്രവൃത്തിധർമസ്യ ഗീതാവാക്യേഽത്ര ദൃശ്യതേ ॥ 15 ॥

തം ശാശ്വതം വൈദികമേവ ധർമ
ദ്വിധാ ഹി നിഃശ്രേയസമാത്രഹേതും ।
തഥാ പരം ബ്രഹ്മ ച കേശവാഖ്യം
ഗീതാമഹാശാസ്ത്രമഭിവ്യനക്തി ॥ 16 ॥

യോ ഹി സമ്യഗ വിജാനീതേ ഗീതാശാസ്ത്രാർഥമാന്തരം ॥

സമസ്തപുരുഷാർഥാനാം സ സിദ്ധിമധിഗച്ഛതി ॥ 17 ॥

(ഗീതാ-ദ്വിതീയാധ്യായപ്രാസ്താവികം)
ശോകമോഹാദയോ ദോഷാഃ സംസാരോത്പത്തിഹേതവഃ ।
വിഷാദയോഗോ ബോദ്ധവ്യസ്തദുത്പത്തിപ്രബുദ്ധയേ ॥ 18 ॥

വിവേകഃ ശോകമോഹാഭ്യാം വിജ്ഞാനം ചാഭിഭൂയതേ ।
തതഃ സ്വധർമം സന്ത്യജ്യ പ്രതിഷിദ്ധേ പ്രവർതതേ ॥ 19 ॥

യഥാ സ്വയം പ്രവൃത്തോഽപി ക്ഷാത്രധർമ നിജേഽർജുനഃ ।
ഉപരമ്യ തതോ മേനേ പരധർമം ഹിതാവഹം ॥ 20 ॥

സ്വധർമേഽപി പ്രവൃത്താനാം പ്രവൃത്തിഃ പ്രായശോ നൃണാം ।
ഫലാഭിസന്ധിസഹിതാ സാഹങ്കാരാ ച ദൃശ്യതേ ।
ഫലാഭിലാഷാഽഹങ്കാരൗ ധർമദോഷകരാവുഭൗ ॥ 21 ॥

സകാമകർമതോ ബുദ്ധിർജായതേ പാപപുണ്യയോഃ ।
തത ഏവ ഹി സംസാരേ ജീവോഽയം പരിവർതതേ ॥ 22 ॥

ഇഷ്ടജന്മസുഖാനിഷ്ടജന്മദുഃഖാപ്തിലക്ഷണഃ
സംസാരഃ പരിഹർതവ്യഃ ശോകമോഹസമുദ്ഭവഃ ॥ 23 ॥

സമസ്തകർമസംന്യാസാപൂർവകാദതിനിർമലാത് ।
ആത്മജ്ഞാനാദൃതേ നൈവ നിവൃത്തിഃ ശോകമോഹയോഃ ॥ 24 ॥

നിമിത്തീകൃത്യ തത് പാർഥം ശോകമോഹസമാകുലം ।
ഭഗവാനദിശദ് ഗീതാം സർവാനുഗ്രഹഹേതവേ ॥ 25 ॥

(പൂർവപക്ഷഃ)
കുരു കർമേതി ബ്രുവതോഽഭിപ്രായഃ ശ്രീഹരേഃ സ്ഫുടോ നൂനം ।
ജ്ഞാനാദ്ധി കർമസഹിതാത് കൈവല്യപ്രാപ്തിരിതി വദന്ത്യേകേ ॥ 26 ॥

ധർമ്യം യുദ്ധമകൃത്വാ പാപം സ്യാദിതി നിവേദയൻ കൃഷ്ണഃ ।
ശ്രൗതം സ്മാർതം ഹിംസാക്രൂരം കർമാപി മുക്തയേ പ്രാഹ ॥ 27 ॥

(ഉത്തരപക്ഷഃ)
കൈവല്യപ്രാപ്തയേ ജ്ഞാന-കർമയോഗസമുച്ചയം ।
യേ ദർശയന്തി ഗീതാസു തേഷാം ഹി തദ്സന്മതം ॥ 28 ॥

സാംഖ്യ-യോഗാഭിധം ബുദ്ധിദ്വയം ലോകേഷു വർതതേ ।
ജ്ഞാന-കർമാഭിധാ ദ്വേധാ നിഷ്ഠാ ഗീതോദിതാ തതഃ ॥ 29 ॥

ഷഡ്വിക്രിയാവിഹീനത്വാദകർതാത്മൈതി യാ മതിഃ ।
സാ സാംഖ്യബുദ്ധിഃ സാംഖ്യാഖ്യജ്ഞാനിനാമുചിതാ മമ ॥ 30 ॥

പ്രായേണ സാംഖ്യബുദ്ധേഃ പ്രാഗ് യോഗബുദ്ധിഃ പ്രജായതേ ।
യയാത്മാ ദേഹസംഭിന്നഃ കർതാ ഭോക്തേതി ഭാസതേ ॥ 31 ॥

ധർമാധർമവിവേകേന മോക്ഷസാധനകർമണാം ।
നിരന്തരമനുഷ്ഠാനം തദ് യോഗ ഇതി കഥ്യതേ ॥ 32 ॥

യോഗബുദ്ധി സമാശ്രിത്യ യേഽന്തഃകരണശുദ്ധയേ ॥

യോഗാഖ്യം കർമ കുർവന്തി തേ യോഗിന ഇതി സ്മൃതാഃ ॥ 33 ॥

ജ്ഞാന-കർമാമിധം നിഷ്ഠാദ്വയം പ്രാഹേശ്വരഃ പൃഥക് ।
പശ്യന്നേകത്ര പുരുഷേ വൃദ്ധിദ്വയമസംഭവം ॥ 34 ॥

ബൃഹദാരണ്യകേഽപ്യേതദ് നിഷ്ഠാദ്വയമുദീരിതം ।
യത്രാകാമസ്യ സംന്യാസാഃ പ്രോക്തം കർമ ച കാമ്യതഃ ॥ 35 ॥

യദി സ്യാത് സമ്മതഃ ശ്രൗതകർമജ്ഞാനസമുച്ചയഃ ।
ഗീതാസു നോപപദ്യേത വിഭാഗവചനം തദാ ।
ജ്യായസീ ചേദിതി പ്രശ്നഃ പാർഥസ്യാപി ന യുജ്യതേ ॥ 36 ॥

അസംഭവമനുഷ്ഠാനമേകേന ജ്ഞാനകർമണോഃ ।
ന ചേദിദം ഹരേരുക്തം ശ്രൃണുയാദർജുനഃ കഥം ॥ 37 ॥

അശ്രുതം ച കഥം ബുദ്ധേർജ്യായസ്ത്വം കർമണോഽർജുനഃ ।
ജ്യായസീത്യാദിഭിർവാക്യൈർമൃഷാഽധ്യാരോപയേത് പ്രഭൗ ॥ 38 ॥

ഉക്തഃ സ്യാദ് യദി സർവേഷാം ജ്ഞാനകർമസമുച്ചയഃ ।
പാർഥസ്യാപി കൃതേ തർഹി സ ഏവ ഹി നിവേദിതഃ ॥ 39 ॥

ഉഭയോരുപദേശേഽപി പ്രശ്നോത്തരസമാശ്രിതഃ ॥

‘യച്ഛ്രേയ ഏതയോരേക”മിതി നൈവോപപദ്യതേ ॥ 40 ॥

ശീതം ച മധുരം ചാന്നം ഭോക്തവ്യം പിത്തശാന്തയേ ।
ഇത്യുക്തേഽന്യതരശ്രേയോജിജ്ഞാസാ നോപപദ്യതേ ॥ 41 ॥

പാർഥപ്രശ്നോഽഥ കൽപ്യേത കൃഷ്ണോക്താനവധാരണാത് ।
തദുത്തരേ കഥം നോക്തോ ബുദ്ധി-കർമ-സമുച്ചയഃ ॥ 42 ॥

ലോകേഽസ്മിൻ ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠാ പുരാ പ്രോക്തേതി ചോത്തരം ।
പൃഷ്ടാദനനുരൂപം തന്നേശ്വരസ്യോപപദ്യതേ ॥ 43 ॥

സമുച്ചയസ്തഥാ ബുദ്ധേഃ ശ്രൗതവത് സ്മാർതകർമണാ ।
നാഭിപ്രേതോഽന്യഥാ സർവ വിഭാഗവചനം വൃഥാ ॥ 44 ॥

യുദ്ധ കർമ ക്ഷത്രിയസ്യ സ്മാർത മിത്യപി ജാനനഃ ।
ഉപാലംഭോ വൃഥാ ‘ഘോരേ കർമണീ’ത്യർജുനസ്യ ച ॥ 45 ॥

തസ്മാദ് ഗീതാസു നൈവേഷന്മാത്രേണാപി പ്രദർശ്യതാം ।
കർമണാ ദ്വിവിധേനാത്മജ്ഞാനസ്യ ഹി സമുച്ചയഃ ॥ 46 ॥

കർമണ്യഭിപ്രവൃത്തസ്യാജ്ഞാനരാഗാദിദോഷതഃ ।
സത്വശുദ്ധതയാ ജ്ഞാനം സർവം ബ്രഹ്മേതി ജായതേ ॥ 47 ॥

നിവൃത്തം ജ്ഞാന്നതോ യസ്യ കർമ വാ തത്പ്രയോജനം ।
സ ഹി കർമ പ്രവൃത്തശ്ചേല്ലോകസംഗ്രഹഹേതവേ ।
തസ്മിന്നപി ന സംഭാവ്യോ ജ്ഞാനകർമസമുച്ചയഃ ॥ 48 ॥

യഥാ ഭഗവതി ക്ഷാത്രകർമജ്ഞാനസമുച്ചയഃ ।
ന സംഭവതി നിഷ്കാമേ തഥാ താദൃശി പണ്ഡിതേ ॥ 49 ॥

ന കരോമീതി തത്ത്വജ്ഞോ മന്യതേ ഭഗവത്സമഃ ।
ഫലം ച നാഭിസന്ധത്തേ ക്രിയമാണസ്യ കർമണഃ ॥ 50 ॥

കാമ്യേ യജ്ഞേ പ്രവൃത്തസ്യ കാമേ സാമികൃതേ ഹതേ ।
ക്രിയമാണഃ പുനര്യജ്ഞോ നിഷ്കാമഃ ഖലു ജായതേ ।
പ്രമാണം ഭഗവദ്വാക്യ- “കുർവന്നപി ന ലിപ്യതേ” ॥ 51 ॥

“കർമണൈവ ഹി സംസിദ്ധിമാസ്ഥിതാ ജനകാദയഃ” ।
വാക്യമേവംവിധം ജ്ഞേയം പ്രവിഭജ്യൈവ തത്ത്വതഃ ॥ 52 ॥

അഥ ചേജ്ജനകാദ്യാസ്തേ നൈവ തത്ത്വവിദോ മതാഃ ।
കർമണാ ചിത്തശുദ്ധിം തേ പ്രാപ്താ ഇത്യവഗമ്യതാം ॥ 53 ॥

“യോഗിനഃ കർമ കുർവന്തി സംഗം ത്യക്ത്വാഽഽത്മശുദ്ധയേ” ।
ഇത്യസ്മിൻ ഭഗവദ്വാക്യേ ജ്ഞേയം കർമപ്രയോജനം ॥ 54 ॥

ന ഹി നിഃശ്രേയസപ്രാപ്തിർജ്ഞാന-കർമസമുച്ചയാത് ।
അഭിപ്രായേണ ഗീതായാസ്തത്ത്വജ്ഞാനാത്തു കേവലാത് ॥ 55 ॥

ഇതി ശ്രീശ്രീധരഭാസ്കരവർണേകരഃ വിരചിതം
ജഗദ്ഗുരുശ്രീശങ്കരാചാര്യാഭിമതം ഗീതാരഹസ്യം സമ്പൂർണം ।

Also Read:

Sri Shankaracharya’s Gitarahasyam Lyrics in
Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment