Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shanmukha Shatpadi Stava Lyrics in Kannada

Sri Shanmukha Shatpadi Stava Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಷಟ್ಪದೀ ಸ್ತವಃ
ಮಯೂರಾಚಲಾಗ್ರೇ ಸದಾರಂ ವಸಂತಂ
ಮುದಾರಂ ದದಾನಂ ನತೇಭ್ಯೋ ವರಾಂಶ್ಚ |
ದಧಾನಂ ಕರಾಂಭೋಜಮಧ್ಯೇ ಚ ಶಕ್ತಿಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೧ ||

ಗಿರೀಶಾಸ್ಯವಾರಾಶಿಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬಂ
ಕುರಂಗಾಂಕಧಿಕ್ಕಾರಿವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದಮ್ |
ಸುರೇಂದ್ರಾತ್ಮಜಾಚಿತ್ತಪಾಥೋಜಭಾನುಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೨ ||

ನತಾನಾಂ ಹಿ ರಾಜ್ಞಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ಚ ಷಣ್ಣಾಂ
ಕೃಪಾಭಾರತೋ ಯೋ ದ್ರುತಂ ಬೋಧನಾಯ |
ಷಡಾಸ್ಯಾಂಬುಜಾತಾನ್ಯಗೃಹ್ಣಾತ್ಪರಂ ತಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೩ ||

ಪುರಾ ತಾರಕಂ ಯೋ ವಿಜಿತ್ಯಾಜಿಮಧ್ಯೇ
ಸುರಾನ್ದುಃಖಮುಕ್ತಾಂಶ್ಚಕಾರಾಶು ಮೋದಾತ್ |
ತಮಾನಂದಕಂದಂ ಕೃಪಾವಾರಿರಾಶಿಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೪ ||

ಶರಾಣಾಂ ವನೇ ಜಾತಮೇನಂ ಹಿ ಬಾಲಂ
ಯತಃ ಕೃತ್ತಿಕಾಃ ಪಾಯಯಂತಿ ಸ್ಮ ದುಗ್ಧಮ್ |
ತತಃ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ವದಂತೀಹ ಯಂ ತಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೫ ||

ಹರಂತಂ ಚ ಬಾಢಂ ತಮೋ ಹಾರ್ದಗಾಢಂ
ಗವಾನಾದ್ಯಯಾ ಚಾತಿಮೋದೇನ ಲೀಢಮ್ |
ಸುರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರ್ಯಾ ಚ ಗಾಢೋಪಗೂಢಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೬ ||

ಇಯಂ ಷಟ್ಪದೀ ಯಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದೇ
ವಿಹಾರಂ ಕರೋತ್ಯಾದರಾನ್ನಿತ್ಯಮೇವ |
ಷಡಾಸ್ಯಃ ಕೃಪಾತಃ ಸಮಸ್ತಾಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾ
ವಿತೀರ್ಯಾಶು ತಸ್ಮೈ ಸ್ವಭಕ್ತಿಂ ದದಾತಿ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರಿಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಷಟ್ಪದೀ ಸ್ತವಃ |

Also Read:

Sri Shanmukha Shatpadi Stava lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Shanmukha Shatpadi Stava Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top