Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shanmukha Stotram Lyrics in Kannada

Sri Shanmukha Stotram Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ನಾರದಾದಿದೇವಯೋಗಿಬೃಂದಹೃನ್ನಿಕೇತನಂ
ಬರ್ಹಿವರ್ಯವಾಹಮಿಂದುಶೇಖರೇಷ್ಟನಂದನಮ್ |
ಭಕ್ತಲೋಕರೋಗದುಃಖಪಾಪಸಂಘಭಂಜನಂ
ಭಾವಯಾಮಿ ಸಿಂಧುತೀರವಾಸಿನಂ ಷಡಾನನಮ್ || ೧ ||

ತಾರಕಾರೀಮಿಂದ್ರಮುಖ್ಯದೇವಬೃಂದವಂದಿತಂ
ಚಂದ್ರಚಂದನಾದಿ ಶೀತಲಾಂಕಮಾತ್ಮಭಾವಿತಮ್ |
ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಕಿನ್ನರಾದಿಮುಖ್ಯದಿವ್ಯಪೂಜಿತಂ
ಭಾವಯಾಮಿ ಸಿಂಧುತೀರವಾಸಿನಂ ಷಡಾನನಮ್ || ೨ ||

ಚಂಪಕಾಬ್ಜಮಾಲತೀಸುಮಾದಿಮಾಲ್ಯಭೂಷಿತಂ
ದಿವ್ಯಷಟ್ಕಿರೀಟಹಾರಕುಂಡಲಾದ್ಯಲಂಕೃತಮ್ |
ಕುಂಕುಮಾದಿಯುಕ್ತದಿವ್ಯಗಂಧಪಂಕಲೇಪಿತಂ
ಭಾವಯಾಮಿ ಸಿಂಧುತೀರವಾಸಿನಂ ಷಡಾನನಮ್ || ೩ ||

ಆಶ್ರಿತಾಖಿಲೇಷ್ಟಲೋಕರಕ್ಷಣಾಮರಾಂಘ್ರಿಪಂ
ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಮಚ್ಯುತೇಂದ್ರಪದ್ಮಸಂಭವಾಧಿಪಮ್ |
ಶಿಷ್ಟಲೋಕಚಿಂತಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾನಲೋಲುಪಂ
ಭಾವಯಾಮಿ ಸಿಂಧುತೀರವಾಸಿನಂ ಷಡಾನನಮ್ || ೪ ||

ವೀರಬಾಹು ಪೂರ್ವಕೋಟಿವೀರಸಂಘಸೌಖ್ಯದಂ
ಶೂರಪದ್ಮಮುಖ್ಯಲಕ್ಷಕೋಟಿಶೂರಮುಕ್ತಿದಮ್ |
ಇಂದ್ರಪೂರ್ವದೇವಸಂಘಸಿದ್ಧನಿತ್ಯಸೌಖ್ಯದಂ
ಭಾವಯಾಮಿ ಸಿಂಧುತೀರವಾಸಿನಂ ಷಡಾನನಮ್ || ೫ ||

ಜಂಬವೈರಿಕಾಮಿನೀಮನೋರಥಾಭಿಪೂರಕಂ
ಕುಂಭಸಂಭವಾಯ ಸರ್ವಧರ್ಮಸಾರದಾಯಕಮ್ |
ತಂ ಭವಾಬ್ಧಿಪೋತಮಂಬಿಕೇಯಮಾಶು ಸಿದ್ಧಿದಂ
ಭಾವಯಾಮಿ ಸಿಂಧುತೀರವಾಸಿನಂ ಷಡಾನನಮ್ || ೬ ||

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಬಿಂಬಕೋಟಿತುಲ್ಯವಕ್ತ್ರಪಂಕಜಂ
ವರ್ಣನೀಯಸಚ್ಚರಿತ್ರಮಿಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಮ್ |
ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಗಾತ್ರಮುಗ್ರಸಿದ್ಧಲೋಕಶಿಕ್ಷಕಂ
ಭಾವಯಾಮಿ ಸಿಂಧುತೀರವಾಸಿನಂ ಷಡಾನನಮ್ || ೭ ||

ಪೂರ್ವಜನ್ಮಸಂಚಿತಾಘಸಂಘಭಂಗತತ್ಪರಂ
ಸರ್ವಧರ್ಮದಾನಕರ್ಮಪೂರ್ವಪುಣ್ಯಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ಸರ್ವಶತ್ರುಸಂಘಭಂಗದಕ್ಷಮಿಂದ್ರಜಾಪತಿಂ
ಭಾವಯಾಮಿ ಸಿಂಧುತೀರವಾಸಿನಂ ಷಡಾನನಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ ತಿರುಚೇಂದೂರ್ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Shanmukha Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Shanmukha Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top