Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shashti Devi Stotram Lyrics in Kannada

Sri Shasti Devi Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಷಷ್ಠೀ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ಧ್ಯಾನಂ |
ಶ್ರೀಮನ್ಮಾತರಮಂಬಿಕಾಂ ವಿಧಿಮನೋಜಾತಾಂ ಸದಾಭೀಷ್ಟದಾಂ
ಸ್ಕಂದೇಷ್ಟಾಂ ಚ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಂ ವಿಜಯದಾಂ ಸತ್ಪುತ್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಂ |
ಸದ್ರತ್ನಾಭರಣಾನ್ವಿತಾಂ ಸಕರುಣಾಂ ಶುಭ್ರಾಂ ಶುಭಾಂ ಸುಪ್ರಭಾಂ
ಷಷ್ಠಾಂಶಾಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಂ ಭಗವತೀಂ ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾಂ ಭಜೇ ||

ಷಷ್ಠಾಂಶಾಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಶುದ್ಧಾಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಟಾಂ ಚ ಸುವ್ರತಾಂ
ಸುಪುತ್ರದಾಂ ಚ ಶುಭದಾಂ ದಯಾರೂಪಾಂ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಂ |
ಶ್ವೇತಚಂಪಕವರ್ಣಾಭಾಂ ರಕ್ತಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಂ
ಪವಿತ್ರರೂಪಾಂ ಪರಮಂ ದೇವಸೇನಾ ಪರಾಂ ಭಜೇ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ |
ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಶುಭಾಯೈ ದೇವಸೇನಾಯೈ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ವರದಾಯೈ ಪುತ್ರದಾಯೈ ಧನದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸುಖದಾಯೈ ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ ||

ಸೃಷ್ಟ್ಯೈ ಷಷ್ಠಾಂಶರೂಪಾಯೈ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ಚ ನಮೋ ನಮಃ |
ಮಾಯಾಯೈ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನ್ಯೈ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩ ||

ಸಾರಾಯೈ ಶಾರದಾಯೈ ಚ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಬಾಲಾದಿಷ್ಟಾತೃ ದೇವ್ಯೈ ಚ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪ ||

ಕಳ್ಯಾಣದಾಯೈ ಕಳ್ಯಾಣ್ಯೈ ಫಲದಾಯೈ ಚ ಕರ್ಮಣಾಂ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ಸರ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೫ ||

ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ಸ್ಕಂದಕಾಂತಾಯೈ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು |
ದೇವರಕ್ಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೬ ||

ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾಯೈ ವಂದಿತಾಯೈ ನೃಣಾಂ ಸದಾ |
ಹಿಂಸಾಕ್ರೋಧವರ್ಜಿತಾಯೈ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೭ ||

ಧನಂ ದೇಹಿ ಪ್ರಿಯಾಂ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಂ ದೇಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಮಾನಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ || ೮ ||

ಧರ್ಮಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ಷಷ್ಠೀ ದೇವೀ ನಮೋ ನಮಃ |
ದೇಹಿ ಭೂಮಿಂ ಪ್ರಜಾಂ ದೇಹಿ ವಿದ್ಯಾಂ ದೇಹಿ ಸುಪೂಜಿತೇ |
ಕಳ್ಯಾಣಂ ಚ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಷಷ್ಠೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ಫಲಶೃತಿ |
ಇತಿ ದೇವೀಂ ಚ ಸಂಸ್ತುತ್ಯ ಲಭೇತ್ಪುತ್ರಂ ಪ್ರಿಯವ್ರತಂ |
ಯಶಶ್ವಿನಂ ಚ ರಾಜೇಂದ್ರಂ ಷಷ್ಠೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದತ ||

ಷಷ್ಠೀ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ತು ವತ್ಸರಂ |
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ವರಂ ಸುಚಿರ ಜೀವನಂ ||

ವರ್ಷಮೇಕಂ ಚ ಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ತುತ್ಯೇದಂ ಶೃಣೋತಿ ಚ |
ಸರ್ವಪಾಪಾತ್ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಮಹಾವಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಸೂಯತೇ ||

ವೀರಂ ಪುತ್ರಂ ಚ ಗುಣಿನಂ ವಿದ್ಯಾವನ್ತಂ ಯಶಸ್ವಿನಂ |
ಸುಚಿರಾಯುಷ್ಯವನ್ತಂ ಚ ಸೂತೇ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದತಃ ||

ಕಾಕ ವಂಧ್ಯಾ ಚ ಯಾ ನಾರೀ ಮೃತಪತ್ಯಾ ಚ ಯಾ ಭವೇತ್ |
ವರ್ಷಂ ಶೃತ್ವಾ ಲಭೇತ್ಪುತ್ರಂ ಷಷ್ಠೀ ದೇವೀ ಪ್ರಸಾದತಃ ||

ರೋಗ ಯುಕ್ತೇ ಚ ಬಾಲೇ ಚ ಪಿತಾಮಾತಾ ಶೃಣೋತಿ ಚೇತ್ |
ಮಾಸೇನ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗಾನ್ ಷಷ್ಠೀ ದೇವೀ ಪ್ರಸಾದತಃ ||

ಜಯ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಜಗದಾನಂದಕಾರಿಣಿ |
ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಕಳ್ಯಾಣಿ ನಮಸ್ತೇ ಷಷ್ಠೀ ದೇವತೇ ||

ಶ್ರೀ ಷಷ್ಠೀ ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

Also Read:

Sri Shashti Devi Stotram Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Sri Shashti Devi Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top