Ashtaka Shiva Stotram

Sri Shiva Mahimashtakam Lyrics in English

Shiva Mahimashtakam in English:

suravrndamunisvaravandyapado hima sailaviharakaro rucirah ।
anuraganidhirmanisarpadharo jayatiha sivah sivarupadharah || 1 ||

bhavatapavidagdhavipattiharo bhavamuktikaro bhavanamadharah ।
dhrtacandrasiro visapanakaro jayatiha sivah sivarupadharah || 2 ||

nijaparsadavrndajayoccaritah karasuladharo’bhayadanaparah ।
jataya paribhusitadivyatamo jayatiha sivah sivarupadharah || 3 ||

vrsabhaṅgavirajita ullasitah krpaya nitaramupadesakarah ।
tvaritam phalado ganayuthayuto jayatiha sivah sivarupadharah || 4 ||

ahiharasusobhita aptanuto samupasyamahesvara artiharah ।
dhrtavisnupadisujato mudito jayatiha sivah sivarupadharah || 5 ||

vrajakrsnapadabjaparagarato vrajakunjasakhinavarupadharah ।
vrajagopasuresa umadhipatirjayatiha sivah sivarupadharah || 6 ||

yugakelivilasamaharasiko rasatantrapuranakathacaturah ।
rasasastrarasajnapaturmadhuro jayatiha sivah sivarupadharah || 7 ||

yamapasabhayapaharo’ghaharah prabalo’sti mahaprabalah prakharah ।
paripurnatamo haribhaktibharo jayatiha sivah sivarupadharah || 8 ||

sivasantyarthadam divyam srisivamahimastakam ।
radhasarvesvarakhyena saranantena nirmitam ||

iti sri nimbarkapithadhisvara sri radhasarvesvarasaranadevacaryaji
maharaja dvara racitam srisivamahimastakam sampurnam ।