Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Shodashi Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಷೋಡಶೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಭೃಗುರುವಾಚ –
ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವದ ಮಯಿ ಪ್ರಭೋ |
ಯಸ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾತ್ರೇಣ ನರೋ ಭಕ್ತಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ –
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನಾಮಾಕೃಷ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ |
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸುನ್ದರ್ಯಾಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ || ೨ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಷೋಡಶ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಶಮ್ಭುರೃಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀಷೋಡಶೀ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾ ಷೋಡಶೀ ಮಾತಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿತಯಾ ತ್ರಯೀ |
ಸುನ್ದರೀ ಸುಮುಖೀ ಸೇವ್ಯಾ ಸಾಮವೇದಪರಾಯಣಾ || ೩ ||

ಶಾರದಾ ಶಬ್ದನಿಲಯಾ ಸಾಗರಾ ಸರಿದಮ್ಬರಾ |
ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧತನುಸ್ಸಾಧ್ವೀ ಶಿವಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ || ೪ ||

ಸ್ವಾಮಿನೀ ಶಮ್ಭುವನಿತಾ ಶಾಮ್ಭವೀ ಚ ಸರಸ್ವತೀ |
ಸಮುದ್ರಮಥಿನೀ ಶೀಘ್ರಗಾಮಿನೀ ಶೀಘ್ರಸಿದ್ಧಿದಾ || ೫ ||

ಸಾಧುಸೇವ್ಯಾ ಸಾಧುಗಮ್ಯಾ ಸಾಧುಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾ |
ಖಟ್ವಾಙ್ಗಧಾರಿಣೀ ಖರ್ವಾ ಖಡ್ಗಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ || ೬ ||

ಷಡ್ವರ್ಗಭಾವರಹಿತಾ ಷಡ್ವರ್ಗಪರಿಚಾರಿಕಾ |
ಷಡ್ವರ್ಗಾ ಚ ಷಡಙ್ಗಾ ಚ ಷೋಢಾ ಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕೀ || ೭ ||

ಕ್ರತುರೂಪಾ ಕ್ರತುಮತೀ ಋಭುಕ್ಷಕ್ರತುಮಣ್ಡಿತಾ |
ಕವರ್ಗಾದಿಪವರ್ಗಾನ್ತಾ ಅನ್ತಸ್ಥಾಽನನ್ತರೂಪಿಣೀ || ೮ ||

ಅಕಾರಾಕಾರರಹಿತಾ ಕಾಲಮೃತ್ಯುಜರಾಪಹಾ |
ತನ್ವೀ ತತ್ತ್ವೇಶ್ವರೀ ತಾರಾ ತ್ರಿವರ್ಷಾ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ || ೯ ||

ಕಾಲೀ ಕರಾಲೀ ಕಾಮೇಶೀ ಛಾಯಾ ಸಂಜ್ಞಾಪ್ಯರುನ್ಧತೀ |
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ಮಹಾವೇಗಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹೋದರೀ || ೧೦ ||

ಮೇಘಾ ಬಲಾಕಾ ವಿಮಲಾ ವಿಮಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ |
ಗೌರೀ ವಸುನ್ಧರಾ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗವಾಮ್ಪತಿನಿಷೇವಿತಾ || ೧೧ ||

ಭಗಾಙ್ಗಾ ಭಗರೂಪಾ ಚ ಭಕ್ತಿಭಾವಪರಾಯಣಾ |
ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾ ಮಹಾಧೂಮಾ ತಥಾ ಧೂಮ್ರವಿಭೂಷಣಾ || ೧೨ ||

ಧರ್ಮಕರ್ಮಾದಿರಹಿತಾ ಧರ್ಮಕರ್ಮಪರಾಯಣಾ |
ಸೀತಾ ಮಾತಙ್ಗಿನೀ ಮೇಧಾ ಮಧುದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ || ೧೩ ||

ಭೈರವೀ ಭುವನಾ ಮಾತಾಽಭಯದಾ ಭವಸುನ್ದರೀ |
ಭಾವುಕಾ ಬಗಲಾ ಕೃತ್ಯಾ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ || ೧೪ ||

ರೋಹಿಣೀ ರೇವತೀ ರಮ್ಯಾ ರಮ್ಭಾ ರಾವಣವನ್ದಿತಾ |
ಶತಯಜ್ಞಮಯೀ ಸತ್ತ್ವಾ ಶತಕ್ರತುವರಪ್ರದಾ || ೧೫ ||

ಶತಚನ್ದ್ರಾನನಾ ದೇವೀ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಾ |
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಾ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾವೃತಾ || ೧೬ ||

ಅರ್ಧೇನ್ದುಧಾರಿಣೀ ಮತ್ತಾ ಮದಿರಾ ಮದಿರೇಕ್ಷಣಾ |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಗೋಪ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ || ೧೭ ||

ಸುನ್ದರ್ಯಾಃ ಸರ್ವದಂ ಸೇವ್ಯಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ |
ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಗೋಪನೀಯಂ ಕಲೌ ಯುಗೇ || ೧೮ ||

ಸಹಸ್ರನಾಮಪಾಠಸ್ಯ ಫಲಂ ಯದ್ವೈ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ತಸ್ಮಾತ್ಕೋಟಿಗುಣಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ || ೧೯ ||

ಪಠೇತ್ಸದಾ ಭಕ್ತಿಯುತೋ ನರೋ ಯೋ
ನಿಶೀಥಕಾಲೇಽಪ್ಯರುಣೋದಯೇ ವಾ |
ಪ್ರದೋಷಕಾಲೇ ನವಮೀ ದಿನೇಽಥವಾ
ಲಭೇತ ಭೋಗಾನ್ಪರಮಾದ್ಭುತಾನ್ಪ್ರಿಯಾನ್ || ೨೦ ||

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲೇ ಪೂರ್ವಖಣ್ಡೇ ಷೋಡಶ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Bhuvaneshwari Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Shodashi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top