Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Shukra Stotram Lyrics in Kannada

Sri Shukra Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶೃಣ್ವಂತು ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಶುಕ್ರಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಶುಭಮ್ |
ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಶುಕ್ರಪ್ರೀತಿಕರಂ ಪರಮ್ || ೧ ||

ಯೇಷಾಂ ಸಂಕೀರ್ತನೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ತಾನಿ ಶುಕ್ರಸ್ಯ ನಾಮಾನಿ ಕಥಯಾಮಿ ಶುಭಾನಿ ಚ || ೨ ||

ಶುಕ್ರಃ ಶುಭಗ್ರಹಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವರ್ಷಕೃದ್ವರ್ಷವಿಘ್ನಕೃತ್ |
ತೇಜೋನಿಧಿಃ ಜ್ಞಾನದಾತಾ ಯೋಗೀ ಯೋಗವಿದಾಂ ವರಃ || ೩ ||

ದೈತ್ಯಸಂಜೀವನೋ ಧೀರೋ ದೈತ್ಯನೇತೋಶನಾ ಕವಿಃ |
ನೀತಿಕರ್ತಾ ಗ್ರಹಾಧೀಶೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಲೋಕಪೂಜಿತಃ || ೪ ||

ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಃ ಶ್ರೀಚಂದನಸಮಪ್ರಭಃ |
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಃ ಕಾವ್ಯಃ ತಪೋಮೂರ್ತಿರ್ಧನಪ್ರದಃ || ೫ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿನಾಮಾನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಯಥಾ |
ದೇವಸ್ಯಾಗ್ರೇ ವಿಶೇಷೇಣ ಪೂಜಾಂ ಕೃತ್ವಾ ವಿಧಾನತಃ || ೬ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಾರ್ಗವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ವಿಷಮಸ್ಥೋಽಪಿ ಭಗವಾನ್ ತುಷ್ಟಃ ಸ್ಯಾನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೭ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭೃಗೋರಿದಮನಂತಗುಣಪ್ರದಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇಚ್ಚ ಮನುಜೋ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ ಸನ್ |
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಿತ್ಯಮತುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಾನ್
ರಾಜ್ಯಂ ಸಮಸ್ತಧನಧಾನ್ಯಯುತಂ ಸಮೃದ್ಧಿಮ್ || ೮ ||

Also Read:

Sri Shukra Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Shukra Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top