Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Siva Sahasranama Stotram – Uttara Peetika Lyrics in Telugu

Sri Siva Sahasranama Stotram – Uttara Peetika in Telugu:

॥ శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం – ఉత్తరపీఠిక ॥
యథా ప్రధానం భగవాన్ ఇతి భక్త్యా స్తుతో మయా |
యం న బ్రహ్మాదయో దేవా విదుస్తత్త్వేన నర్షయః || ౧ ||

స్తోతవ్యమర్చ్యం వంద్యం చ కః స్తోష్యతి జగత్పతిం |
భక్త్యాత్వేవం పురస్కృత్య మయా యజ్ఞపతిర్విభుః || ౨ ||

తతోఽభ్యనుజ్ఞాం సంప్రాప్య స్తుతో మతిమతాం వరః |
శివమేభిః స్తువన్ దేవం నామభిః పుష్టివర్ధనైః || ౩ ||

నిత్యయుక్తః శుచిర్భక్తః ప్రాప్నోత్యాత్మానమాత్మనా |
ఏతద్ధి పరమం బ్రహ్మ పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి || ౪ ||

ౠషయశ్చైవ దేవాశ్చ స్తువంత్యేతేన తత్పరం |
స్తూయమానో మహాదేవస్తుష్యతే నియమాత్మభిః || ౫ ||

భక్తానుకంపీ భగవాన్ ఆత్మసంస్థాకరో విభుః |
తథైవ చ మనుష్యేషు యే మనుష్యాః ప్రధానతః || ౬ ||

ఆస్తికాః శ్రద్దధానాశ్చ బహుభిర్జన్మభిః స్తవైః |
భక్త్యా హ్యనన్యమీశానం పరం దేవం సనాతనం || ౭ ||

కర్మణా మనసా వాచా భావేనామితతేజసః |
శయానా జాగ్రమాణాశ్చ వ్రజన్నుపవిశంస్తథా || ౮ ||

ఉన్మిషన్నిమిషంచైవ చింతయంతః పునః పునః |
శృణ్వంతః శ్రావయంతశ్చ కథయంతశ్చ తే భవమ్ || ౯ ||

స్తువంతః స్తూయమానాశ్చ తుష్యంతి చ రమంతి చ |
జన్మకోటిసహస్రేషు నానాసంసారయోనిషు || ౧౦ ||

జంతోర్విగతపాపస్య భవే భక్తిః ప్రజాయతే |
ఉత్పన్నా చ భవే భక్తిరనన్యా సర్వభావతః || ౧౧ ||

భావినః కారణే చాస్య సర్వయుక్తస్య సర్వథా |
ఏతద్దేవేషు దుష్ప్రాపం మనుష్యేషు న లభ్యతే || ౧౨ ||

నిర్విఘ్నా నిశ్చలా రుద్రే భక్తిరవ్యభిచారిణీ |
తస్యైవ చ ప్రసాదేన భక్తిరుత్పద్యతే నృణామ్ || ౧౩ ||

యేన యాంతి పరాం సిద్ధిం తద్భావగతచేతసః |
యే సర్వభావానుగతాః ప్రపద్యంతే మహేశ్వరం || ౧౪ ||

ప్రపన్నవత్సలో దేవః సంసారాత్ తాన్ సముద్ధరేత్ |
ఏవం అన్యే వికుర్వంతి దేవాః సంసారమోచనం || ౧౫ ||

మనుష్యాణామృతే దేవం నాన్యా శక్తిస్తపోబలం |
ఇతి తేనేంద్రకల్పేన భగవాన్ సదసత్పతిః || ౧౬ ||

కృత్తివాసాః స్తుతః కృష్ణా తండినా శుభబుద్ధినా |
స్తవమేతం భగవతో బ్రహ్మా స్వయమధారయత్ || ౧౭ ||

గీయతే చ స బుద్ధ్యేత బ్రహ్మా శంకరసన్నిధౌ |
ఇదం పుణ్యం పవిత్రం చ సర్వదా పాపనాశనం || ౧౮ ||

యోగదం మోక్షదం చైవ స్వర్గదం తోషదం తథా |
ఏవమేతత్ పఠంతే య ఏకభక్త్యా తు శంకరం || ౧౯ ||

యా గతిః సాంఖ్యయోగానాం వ్రజంత్యేతాం గతిం తదా |
స్తవమేతం ప్రయత్నేన సదా రుద్రస్య సన్నిధౌ || ౨౦ ||

అబ్దమేకం చరేద్భక్తః ప్రాప్నుయాదీప్సితం ఫలం |
ఏతద్రహస్యం పరమం బ్రహ్మణో హృది సంస్థితం || ౨౧ ||

బ్రహ్మా ప్రోవాచ శక్రాయ శక్రః ప్రోవాచ మృత్యవే |
మృత్యుః ప్రోవాచ రుద్రేభ్యో రుద్రేభ్యస్తండిమాగమత్ || ౨౨ ||

మహతా తపసా ప్రాప్తస్తండినా బ్రహ్మసద్మని |
తండిః ప్రోవాచ శుక్రాయ గౌతమాయ చ భార్గవః || ౨౩ ||

వైవస్వతాయ మనవే గౌతమః ప్రాహ మాధవ |
నారాయణాయ సాధ్యాయ సమాధిష్ఠాయ ధీమతే || ౨౪ ||

యమాయ ప్రాహ భగవాన్ సాధ్యో నారాయణోఽచ్యుతః |
నాచికేతాయ భగవాన్ ఆహ వైవస్వతో యమః || ౨౫ ||

మార్కండేయాయ వార్ష్ణేయ నాచికేతోఽభ్యభాషత |
మార్కండేయాన్మయా ప్రాప్తం నియమేన జనార్దన || ౨౬ ||

తవాప్యహం అమిత్రఘ్న స్తవం దద్యాం హ్యవిశ్రుతం |
స్వర్గ్యమారోగ్యమాయుష్యం ధన్యం వేదేన సమ్మితం || ౨౭ ||

నాస్య విఘ్నం వికుర్వంతి దానవా యక్షరాక్షసాః |
పిశాచా యాతుధానాశ్చ గుహ్యకా భుజగా అపి || ౨౮ ||

యః పఠేత శుచిర్భూత్వా బ్రహ్మచారీ జితేంద్రియః |
అభగ్నయోగో వర్షం తు సోఽశ్వమేధఫలం లభేత్ || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే ఆనుశాసనికపర్వణి శ్రీ శివసహస్రనామస్తోత్ర రత్న కథనం నామ సప్తదశోఽధ్యాయః సమాప్తః ||

Also Read:

Sri Siva Sahasranama Stotram – uttara-peetika Peetika in Sanskrit | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Siva Sahasranama Stotram – Uttara Peetika Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top