Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Skanda Shatkam Lyrics in Kannada

Sri Skanda Shatkam Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಷಟ್ಕಂ
ಷಣ್ಮುಖಂ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರಂ ಕ್ರೌಂಚಶೈಲವಿಮರ್ದನಮ್ |
ದೇವಸೇನಾಪತಿಂ ದೇವಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಮ್ || ೧ ||

ತಾರಕಾಸುರಹಂತಾರಂ ಮಯೂರಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಮ್ |
ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಂ ಚ ದೇವೇಶಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಮ್ || ೨ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರತನೂದ್ಭವಮ್ |
ಕಾಮುಕಂ ಕಾಮದಂ ಕಾಂತಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಮ್ || ೩ ||

ಕುಮಾರಂ ಮುನಿಶಾರ್ದೂಲಮಾನಸಾನಂದಗೋಚರಮ್ |
ವಲ್ಲೀಕಾಂತಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಮ್ || ೪ ||

ಪ್ರಳಯಸ್ಥಿತಿಕರ್ತಾರಂ ಆದಿಕರ್ತಾರಮೀಶ್ವರಮ್ |
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಂ ಮದೋನ್ಮತ್ತಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಮ್ || ೫ ||

ವಿಶಾಖಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸ್ವಾಮಿನಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸುತಮ್ |
ಸದಾಬಲಂ ಜಟಾಧಾರಂ ಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ಶಿವಾತ್ಮಜಮ್ || ೬ ||

ಸ್ಕಂದಷಟ್ಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನರಃ |
ವಾಂಛಿತಾನ್ ಲಭತೇ ಸದ್ಯಶ್ಚಾಂತೇ ಸ್ಕಂದಪುರಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಷಟ್ಕಮ್ |

Also Read:

Sri Skanda Shatkam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Skanda Shatkam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top