Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Skanda Stavam Lyrics in Kannada

Sri Skanda Stavam Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸ್ತವಂ
ವಾಮದೇವ ಉವಾಚ |
ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವಿಧಾಯಿನೇ |
ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರಬೀಜಾಯ ಪ್ರಣವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ವೇದಾಂತಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಾಯ ವೇದಾಂತಾರ್ಥವಿಧಾಯಿನೇ |
ವೇದಾಂತಾರ್ಥವಿದೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿದಿತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ ||

ನಮೋ ಗುಹಾಯ ಭೂತಾನಾಂ ಗುಹಾಸು ನಿಹಿತಾಯ ಚ |
ಗುಹ್ಯಾಯ ಗುಹ್ಯರೂಪಾಯ ಗುಹ್ಯಾಗಮವಿದೇ ನಮಃ || ೩ ||

ಅಣೋರಣೀಯಸೇ ತುಭ್ಯಂ ಮಹತೋಽಪಿ ಮಹೀಯಸೇ |
ನಮಃ ಪರಾವರಜ್ಞಾಯ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ || ೪ ||

ಸ್ಕಂದಾಯ ಸ್ಕಂದರೂಪಾಯ ಮಿಹಿರಾರುಣತೇಜಸೇ |
ನಮೋ ಮಂದಾರಮಾಲೋದ್ಯನ್ಮುಕುಟಾದಿಭೃತೇ ಸದಾ || ೫ ||

ಶಿವಶಿಷ್ಯಾಯ ಪುತ್ರಾಯ ಶಿವಸ್ಯ ಶಿವದಾಯಿನೇ |
ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ಶಿವಯೋರಾನಂದನಿಧಯೇ ನಮ || ೬ ||

ಗಾಂಗೇಯಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ಧೀಮತೇ |
ಉಮಾಪುತ್ರಾಯ ಮಹತೇ ಶರಕಾನನಶಾಯಿನೇ || ೭ ||

ಷಡಕ್ಷರಶರೀರಾಯ ಷಡ್ವಿಧಾರ್ಥವಿಧಾಯಿನೇ |
ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಾಯ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೮ ||

ದ್ವಾದಶಾಯತನೇತ್ರಾಯ ದ್ವಾದಶೋದ್ಯತಬಾಹವೇ |
ದ್ವಾದಶಾಯುಧಧಾರಾಯ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೯ ||

ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಶಕ್ತಿಕುಕ್ಕುಟಧಾರಿಣೇ |
ವರದಾಯ ವಿಹಸ್ತಾಯ ನಮೋಽಸುರವಿದಾರಿಣೇ || ೧೦ ||

ಗಜಾವಲ್ಲೀಕುಚಾಲಿಪ್ತಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸೇ |
ನಮೋ ಗಜಾನನಾನಂದಮಹಿಮಾನಂದಿತಾತ್ಮನೇ || ೧೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವಮುನಿಕಿನ್ನರಗೀಯಮಾನ-
-ಗಾಥಾವಿಶೇಷಶುಚಿಚಿಂತಿತಕೀರ್ತಿಧಾಮ್ನೇ |
ಬೃಂದಾರಕಾಮಲಕಿರೀಟವಿಭೂಷಣಸ್ರ-
-ಕ್ಪೂಜ್ಯಾಭಿರಾಮಪದಪಂಕಜ ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು || ೧೨ ||

ಇತಿ ಸ್ಕಂದಸ್ತವಂ ದಿವ್ಯಂ ವಾಮದೇವೇನ ಭಾಷಿತಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ || ೧೩ ||

ಮಹಾಪ್ರಜ್ಞಾಕರಂ ಹ್ಯೇತಚ್ಛಿವಭಕ್ತಿವಿವರ್ಧನಮ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಧನಕೃತ್ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದಂ ಸದಾ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಮಹಾಪುರಾಣೇ ಕೈಲಾಸಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಏಕಾದಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ವಾಮದೇವಕೃತ ಸ್ಕಂದಸ್ತವಮ್ |

Also Read:

Sri Skanda Stavam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Skanda Stavam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top