Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Somasundara Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Somasundara Ashtakam in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಸೋಮಸುಂದರಾಷ್ಟಕಂ ॥
ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ –
ಏಕಂಬ್ರಹ್ಮಾದ್ವಿತೀಯಂ ಚ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಪರಾಪರಮ್ |
ಇತಿ ಯೋ ಗೀಯತೇ ವೇದೈಸ್ತಂ ವಂದೇ ಸೋಮಸುಂದರಮ್ || ೧ ||

ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯರೂಪಂ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ |
ಯಂ ಸರ್ವೈರಪ್ಯದೃಶ್ಯೋಯಸ್ತಂ ವಂದೇ ಸೋಮಸುಂದರಮ್ || ೨ ||

ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿಯಜ್ಞೈಶ್ಚ ಯಸ್ಸಮಾರಾಧ್ಯತೇ ದ್ವಿಜೈಃ |
ದದಾತಿ ಚ ಫಲಂ ತೇಷಾಂ ತಂ ವಂದೇ ಸೋಮಸುಂದರಮ್ || ೩ ||

ಯಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಬುಧಾಸ್ಸರ್ವೇ ಕರ್ಮಬಂಧವಿವರ್ಜಿತಾಃ |
ಲಭಂತೇ ಪರಮಾಂ ಮುಕ್ತಿಂ ತಂ ವಂದೇ ಸೋಮಸುಂದರಮ್ || ೪ ||

ದೇವದೇವಂ ಯ-ಮಾರಾಧ್ಯ ಮೃಕಂಡುತನಯೋ ಮುನಿಃ |
ನಿತ್ಯತ್ವಮಗಮತ್ಸದ್ಯಸ್ತಂ ವಂದೇ ಸೋಮಸುಂದರಮ್ || ೫ ||

ನಿಜನೇತ್ರಾಂಬುಜಕೃತಂ ಪೂಜಯಾ ಪರಿತೋಷ್ಯಯಮ್ |
ಶ್ರೀಪತಿರ್ಲಭತೇ ಚಕ್ರಂ ತಂ ವಂದೇ ಸೋಮಸುಂದರಮ್ || ೬ ||

ಯೇನ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಂ ರಕ್ಷಿತಂ ಸಂಹೃತಂ ಕ್ರಮಾತ್ |
ನತ್ವಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ತಂ ವಂದೇ ಸೋಮಸುಂದರಮ್ || ೭ ||

ಯಸ್ಮಾತ್ಪರಂ ಚಾಪರಂ ಚ ಕಿಂಚಿದ್ವಸ್ತು ನ ವಿದ್ಯತೇ |
ಈಶ್ವರಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ತಂ ವಂದೇ ಸೋಮಸುಂದರಮ್ || ೮ ||

ಯಸ್ಮೈ ವೇದಾಶ್ಚ ಚತ್ವಾರೋ ನಮಸ್ಯಂತ ವಪುರ್ಧರಾಃ |
ಈಶಾನಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ತಂ ವಂದೇ ಸೋಮಸುಂದರಮ್ || ೯ ||

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಣಮಮಾತ್ರೇಣ ಸಂತಿ ಸರ್ವಾಶ್ಚ ಸಂಪದಃ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಶಂಭುಂ ತಂ ವಂದೇ ಸೋಮಸುಂದರಮ್ || ೧೦ ||

ಯಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾತಕಮ್ |
ಅವಶ್ಯಂ ನಶ್ಯತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತಂ ವಂದೇ ಸೋಮಸುಂದರಮ್ || ೧೧ ||

ಉತ್ತಮಾಂಗಂ ಚ ಚರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಷ್ಣುನಾಽಪಿ ಚ |
ನ ದೃಶ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ಯತ್ನಸ್ತಂ ವಂದೇ ಸೋಮಸುಂದರಮ್ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಹಾಲಾಸ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಇಂದ್ರಕೃತಂ ಶ್ರೀಸೋಮಸುಂದರಾಷ್ಟಕಮ್ |

Also Read:

Sri Somasundara Ashtakam Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Somasundara Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top