Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Stotram (Agni Purane) Lyrics in Kannada

Sri Stotram (Agni Purane) in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅಗ್ನಿಪುರಾಣೇ) ॥
ಪುಷ್ಕರ ಉವಾಚ –
ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ಥಿರತ್ವಾಯ ಯಥೇಂದ್ರೇಣ ಪುರಾ ಶ್ರಿಯಃ |
ಸ್ತುತಿಃ ಕೃತಾ ತಥಾ ರಾಜನ್ ಜಯಾರ್ಥಂ ಸ್ತುತಿಮಾದರೇತ್ || ೧ ||

ಇಂದ್ರ ಉವಾಚ-
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಜನನೀಮಬ್ಧಿಸಂಭವಾಂ |
ಶ್ರಿಯಮುನ್ನಿದ್ರಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾಮ್ || ೨ ||

ತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸುಧಾ ತ್ವಂ ಲೋಕಪಾವನೀ |
ಸಂಧ್ಯಾ ರಾತ್ರಿಃ ಪ್ರಭಾ ಮೂರ್ತಿಃ ಮೇಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸರಸ್ವತೀ || ೩ ||

ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ಚ ಶೋಭನೇ |
ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಚ ದೇವಿ ತ್ವಂ ವಿಮುಕ್ತಿಫಲದಾಯಿನೀ || ೪ ||

ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕೀ ತ್ರಯೀ ವಾರ್ತಾ ದಂಡನೀತಿಸ್ತ್ವಮೇವ ಚ |
ಸೌಮ್ಯಾಸೌಮ್ಯೈರ್ಜಗದ್ರೂಪೈಸ್ತ್ವಯೈತದ್ದೇವಿ ಪೂರಿತಮ್ || ೫ ||

ಕಾ ತ್ವನ್ಯಾ ತ್ವಾಮೃತೇ ದೇವಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞಮಯಂ ವಪುಃ |
ಅಧ್ಯಾಸ್ತೇ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಯೋಗಿಚಿಂತ್ಯಂ ಗದಾಭೃತಃ || ೬ ||

ತ್ವಯಾ ದೇವಿ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಂ ಸಕಲಂ ಭುವನತ್ರಯಂ |
ವಿನಷ್ಟಪ್ರಾಯಮಭವತ್ ತ್ವಯೇದಾನೀಂ ಸಮೇಧಿತಮ್ || ೭ ||

ದಾರಾಃ ಪುತ್ರಾಸ್ತಥಾಗಾರಂ ಸುಹೃದ್ಧಾನ್ಯಧನಾದಿಕಂ |
ಭವತ್ಯೇತನ್ಮಹಾಭಾಗೇ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವದ್ವೀಕ್ಷಣಾನ್ನೃಣಾಮ್ || ೮ ||

ಶರೀರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಮರಿಪಕ್ಷಕ್ಷಯಃ ಸುಖಂ |
ದೇವಿ ತ್ವದ್ದೃಷ್ಟಿದೃಷ್ಟಾನಾಂ ಪುರುಷಾಣಾಂ ನ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೯ ||

ತ್ವಂ ಮಾತಾ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ದೇವದೇವೋ ಹರಿಃ ಪಿತಾ |
ತ್ವಯೈತದ್ವಿಷ್ಣುನಾ ಚಾಂಬ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಚರಾಚರಮ್ || ೧೦ ||

ಮಾನಃ ಕೋಶಃ ತಥಾ ಕೋಷ್ಠಂ ಮಾಗೃಹಂ ಮಾ ಪರಿಚ್ಛದಂ |
ಮಾ ಶರೀರಂ ಕಲತ್ರಂ ಚ ತ್ಯಜೇಥಾಃ ಸರ್ವಪಾವನಿ || ೧೧ ||

ಮಾ ಪುತ್ರಾನ್ ಮಾ ಸುಹೃದ್ವರ್ಗಾನ್ ಮಾ ಪಶೂನ್ಮಾ ವಿಭೂಷಣಂ |
ತ್ಯಜೇಥಾ ಮಮ ದೇವಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಕ್ಷಸ್ಸ್ಥಲಾಲಯೇ || ೧೨ ||

ಸತ್ಯೇನ ಸತ್ಯಶೌಚಾಭ್ಯಾಂ ತಥಾ ಶೀಲಾದಿಭಿರ್ಗುಣೈಃ |
ತ್ಯಜಂತೇ ತೇ ನರಾಃ ಸದ್ಯಃ ಸಂತ್ಯಕ್ತಾ ಯೇ ತ್ವಯಾಮಲೇ || ೧೩ ||

ತ್ವಯಾವಲೋಕಿತಾಸ್ಸದ್ಯಃ ಶೀಲಾದ್ಯೈರಖಿಲೈರ್ಗುಣೈಃ |
ಕುಲೈಶ್ವರ್ಯೈಶ್ಚ ಯುಜ್ಯಂತೇ ಪುರುಷಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಅಪಿ || ೧೪ ||

ಸ ಶ್ಲಾಘ್ಯಃ ಸ ಗುಣೀ ಧನ್ಯಃ ಸ ಕುಲೀನಃ ಸ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ |
ಸ ಶೂರಃ ಸ ಚ ವಿಕ್ರಾಂತಃ ಯಸ್ತ್ವಯಾ ದೇವಿ ವೀಕ್ಷಿತಃ || ೧೫ ||

ಸದ್ಯೋ ವೈಗುಣ್ಯಮಾಯಾಂತಿ ಶೀಲಾದ್ಯಾಸ್ಸಕಲಾ ಗುಣಾಃ |
ಪರಾಙ್ಮುಖೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಯಸ್ಯ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭೇ || ೧೬ ||

ನ ತೇ ವರ್ಣಯಿತುಂ ಶಕ್ತಾ ಗುಣಾನ್ ಜಿಹ್ವಾಪಿ ವೇಧಸಃ |
ಪ್ರಸೀದ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಮಾಸ್ಮಾಂಸ್ತ್ಯಾಕ್ಷೀಃ ಕದಾಚನ || ೧೭ ||

ಪುಷ್ಕರ ಉವಾಚ-
ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ದದೌ ಶ್ರೀಶ್ಚ ವರಮಿಂದ್ರಾಯ ಚೇಪ್ಸಿತಂ |
ಸುಸ್ಥಿರತ್ವಂ ಚ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮವಿಜಯಾದಿಕಮ್ || ೧೮ ||

ಸ್ವಸ್ತೋತ್ರ ಪಾಠಶ್ರವಣಕರ್ತೄಣಾಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಂ |
ಶ್ರೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸತತಂ ತಸ್ಮಾತ್ಪಠೇಚ್ಚ ಶೃಣುಯಾನ್ನರಃ || ೧೯ ||

ಇತ್ಯಗ್ನಿಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀಸ್ತೋತ್ರಂ |

Also Read:

Sri Stotram (Agni Purane) Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Stotram (Agni Purane) Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top