Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Kavacha Stotram Lyrics in Kannada

Sri Subrahmanya Kavacha Stotram Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ, ಓಂ ನಮ ಇತಿ ಬೀಜಂ, ಭಗವತ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಸಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಸಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಸೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಸೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಸೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಸಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಸಿಂದೂರಾರುಣಮಿಂದುಕಾಂತಿವದನಂ ಕೇಯೂರಹಾರಾದಿಭಿಃ
ದಿವ್ಯೈರಾಭರಣೈರ್ವಿಭೂಷಿತತನುಂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಸೌಖ್ಯಪ್ರದಮ್ |
ಅಂಭೋಜಾಭಯಶಕ್ತಿಕುಕ್ಕುಟಧರಂ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಭೀತಿಪ್ರಣಾಶೋದ್ಯತಮ್ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ |
ಓಂ ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |
ಓಂ ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ಓಂ ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಸ್ವಾದನ್ನಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ |

ಕವಚಮ್ |
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಽಗ್ರತಃ ಪಾತು ಸೇನಾನೀಃ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠತಃ |
ಗುಹೋ ಮಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ವಹ್ನಿಜಃ ಪಾತು ವಾಮತಃ || ೧ ||

ಶಿರಃ ಪಾತು ಮಹಾಸೇನಃ ಸ್ಕಂದೋ ರಕ್ಷೇಲ್ಲಲಾಟಕಮ್ |
ನೇತ್ರೇ ಮೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರೇ ರಕ್ಷತು ವಿಶ್ವಭೃತ್ || ೨ ||

ಮುಖಂ ಮೇ ಷಣ್ಮುಖಃ ಪಾತು ನಾಸಿಕಾಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಃ |
ಓಷ್ಠೌ ವಲ್ಲೀಪತಿಃ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಷಡಾನನಃ || ೩ ||

ದೇವಸೇನಾಪತಿರ್ದಂತಾನ್ ಚಿಬುಕಂ ಬಹುಲೋದ್ಭವಃ |
ಕಂಠಂ ತಾರಕಜಿತ್ಪಾತು ಬಾಹೂ ದ್ವಾದಶಬಾಹುಕಃ || ೪ ||

ಹಸ್ತೌ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಪಾತು ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ಶರೋದ್ಭವಃ |
ಹೃದಯಂ ವಹ್ನಿಭೂಃ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತ್ವಂಬಿಕಾಸುತಃ || ೫ ||

ನಾಭಿಂ ಶಂಭುಸುತಃ ಪಾತು ಕಟಿಂ ಪಾತು ಹರಾತ್ಮಜಃ |
ಊರೂ ಪಾತು ಗಜಾರೂಢೋ ಜಾನೂ ಮೇ ಜಾಹ್ನವೀಸುತಃ || ೬ ||

ಜಂಘೇ ವಿಶಾಖೋ ಮೇ ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ಶಿಖಿವಾಹನಃ |
ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗಾನಿ ಭೂತೇಶಃ ಸರ್ವಧಾತೂಂಶ್ಚ ಪಾವಕಿಃ || ೭ ||

ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೇ ನಿಶೀಥಿನ್ಯಾಂ ದಿವಾ ಪ್ರಾತರ್ಜಲೇಽಗ್ನಿಷು |
ದುರ್ಗಮೇ ಚ ಮಹಾರಣ್ಯೇ ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಭಯೇ || ೮ ||

ತುಮುಲೇ ರಣ್ಯಮಧ್ಯೇ ಚ ಸರ್ವದುಷ್ಟಮೃಗಾದಿಷು |
ಚೋರಾದಿಸಾಧ್ವಸೇಽಭೇದ್ಯೇ ಜ್ವರಾದಿವ್ಯಾಧಿಪೀಡನೇ || ೯ ||

ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾದಿಭೀತೌ ಚ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಾದಿಭೀಷಣೇ |
ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರನಿಪಾತೇ ಚ ಪಾತು ಮಾಂ ಕ್ರೌಂಚರಂಧ್ರಕೃತ್ || ೧೦ ||

ಯಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕವಚಂ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಪಠೇತ್ |
ತಸ್ಯ ತಾಪತ್ರಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧರ್ಮಮರ್ಥಾರ್ಥೀ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕಾಮಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೨ ||

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಜಪೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ತತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಗುಹಃ |
ಪೂಜಾಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಾಲೇ ಚ ಜಪಕಾಲೇ ಪಠೇದಿದಮ್ || ೧೩ ||

ತೇಷಾಮೇವ ಫಲಾವಾಪ್ತಿಃ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನಿಹ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸೋಽಂತೇ ಸ್ಕಂದಪುರಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೧೪ ||

ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ ||
ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಸಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಸಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಸೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಸೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಸೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಸಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Subrahmanya Kavacha Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Subrahmanya Kavacha Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top