Subramanya Stotram

Sri Subrahmanya Mala Mantra Lyrics in Kannada

Sri Subrahmanya Mala Mantra Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಲಾಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮಾಲಾಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಕುಮಾರೋ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಂ, ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕುಮಾರಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶರವಣಭವಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ಮಧ್ಯಮಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಯೂರವಾಹನಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕುಮಾರಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶರವಣಭವಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಯೂರವಾಹನಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಬಾಲಾರ್ಕಾಯುತಸನ್ನಿಭಂ ಶಿಖಿರಥಾರೂಢಂ ಚ ಷಡ್ಭಿರ್ಮುಖೈಃ
ಭಾಸ್ವದ್ದ್ವಾದಶಲೋಚನಂ ಮಣಿಮಯೈರಾಕಲ್ಪಕೈರಾವೃತಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಪುಸ್ತಕಶಕ್ತಿಕುಕ್ಕುಟಧನುರ್ಬಾಣಾಸಿಖೇಟಾನ್ವಿತಂ
ಭ್ರಾಜತ್ಕಾರ್ಮುಕಪಂಕಜಂ ಹೃದಿ ಮಹಾಸೇನಾನ್ಯಾಮಾದ್ಯಂ ಭಜೇ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ |

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಕುಮಾರಾಯ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗನಾಯಕಾಯ ಮಹಾರ್ಹಮಣಿಭಿರಲಂಕೃತಾಯ ಕ್ರೌಂಚಗಿರಿವಿದಾರಣಾಯ ತಾರಕಸಂಹಾರಕಾರಣಾಯ ಶಕ್ತಿಶೂಲಗದಾಖಡ್ಗಖೇಟಕಪಾಶಾಂಕುಶಮುಸಲಪ್ರಾಸಾದ್ಯನೇಕ ಚಿತ್ರಾಯುಧಾಲಂಕೃತ ದ್ವಾದಶಭುಜಾಯ ಹಾರನೂಪುರಕೇಯೂರಕಟಕಕುಂಡಲಾದಿವಿಭೂಷಿತಾಯ ಸಕಲದೇವಸೇನಾಸಮೂಹಪರಿವೃತಾಯ ಮಹಾದೇವಸೇನಾಸಮ್ಮೋಹನಾಯ ಸರ್ವರುದ್ರಗಣಸೇವಿತಾಯ ಸಕಲಮಾತೃಗಣಸೇವಿತಾಯ ರುದ್ರಗಾಂಗೇಯಾಯ ಶರವಣಸಂಭವಾಯ ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ್ಯಾಯ, ಸರ್ವರೋಗಾನ್ ಹನ ಹನ, ದುಷ್ಟಾನ್ ತ್ರಾಸಯ ತ್ರಾಸಯ, ಸರ್ವಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಉತ್ಸಾರಯ ಉತ್ಸಾರಯ, ಅಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದೀನ್ ಆಕರ್ಷಯ ಆಕರ್ಷಯ ಭಂಜಯ ಭಂಜಯ, ವಾತಪಿತ್ತಶ್ಲೇಷ್ಮಜ್ವರಾಮಯಾದೀನ್ ಆಶು ನಿವಾರಯ ನಿವಾರಯ, ದುಷ್ಟಂ ಭೀಷಯ ಭೀಷಯ, ಸರ್ವಲುಂಠಾಕಾದೀನ್ ಉತ್ಸಾದಯ ಉತ್ಸಾದಯ, ಸರ್ವರೌದ್ರಂ ತನುರುತ್ಸಾರಯ ಉತ್ಸಾರಯ, ಮಾಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ, ಭಗವನ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ |

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ಕ್ರೌಂಚಗಿರಿಮರ್ದನಾಯ ಸರ್ವಾಸುರಪ್ರಾಣಾಪಹರಣಾಯ ಇಂದ್ರಾಣೀಮಾಂಗಳ್ಯರಕ್ಷಕಾಯ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿದೇವತಾವಂದಿತಾಯ ಮಹಾಪ್ರಳಯಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಕುಮಾರಾಯ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲಕಾಯ ವೀರಮಹಾಬಲಸರ್ವಪ್ರಚಂಡಮಾರುತಮಹಾಬಲಹನುಮನ್ನಾರಸಿಂಹ ವರಾಹಾದಿಸಮಸ್ತಶ್ವೇತವರಾಹಸಹಿತಾಯ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿಯಮ ನಿರೃತಿವರುಣವಾಯುಕುಬೇರೇಶಾನಾದ್ಯಾಕಾಶಪಾತಾಳದಿಗ್ಬಂಧನಾಯ ಸರ್ವಚಂಡಗ್ರಹಾದಿನವಕೋಟಿಗುರುನಾಥಾಯ ನವಕೋಟಿದಾನವಶಾಕಿನೀ ಡಾಕಿನೀ ವನದುರ್ಗಾಪೀಡಾಹರೀ ಕಾಲಭೈರವೀ ಗಂಡಭೈರವೀ ಫೂಂ ಫೂಂ ದುಷ್ಟಭೈರವೀಸಹಿತ ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚವೇತಾಳ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಾದಿದುಷ್ಟಗ್ರಹಾನ್ ಭಂಜಯ ಭಂಜಯ, ಷಣ್ಮುಖ ವಜ್ರಧರ ಸಮಸ್ತಗ್ರಹಾನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ, ಸಮಸ್ತರೋಗಾನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ, ಸಮಸ್ತದುರಿತಂ ನಾಶಯ ನಾಶಯ, ಓಂ ರಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಮಯೂರವಾಹನಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ಸೌಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಸೌಂ ನಂ ಕಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವ |

ಅಥ ಕುಮಾರತಂತ್ರೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮಾಲಾಮಂತ್ರಃ ||

ಓಂ ಸುಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪಾರ್ವತೀನಂದನ ಸ್ಕಂದ ವರದ ವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಶಮಾನಯ ಸ್ವಾಹಾ | ಓಂ ಸೌಂ ಸೂಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಋಗ್ಯಜುಃ ಸಾಮಾಥರ್ವಣಾಯ ಅಸುರಕುಲಮರ್ದನಾಯ ಯೋಗಾಯ ಯೋಗಾಧಿಪತಯೇ ಶಾಂತಾಯ ಶಾಂತರೂಪಿಣೇ ಶಿವಾಯ ಶಿವನಂದನಾಯ ಷಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾಯ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಹೃದಯಾಯ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಷಂ ಗುಹ ರವಿಕಂಕಾಲಾಯ ಕಾಲರೂಪಿಣೇ ಸುರರಾಜಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ಮಯೂರವಾಹನಾಯ ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ ಈಶಾತ್ಮಜಾಯ ಸ್ಕಂದಸ್ವಾಮಿನೇ ಕುಮಾರಾಯ ತಾರಕಾರಯೇ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ದ್ವಾದಶನೇತ್ರಾಯ ದ್ವಾದಶಭುಜಾಯ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಕಾಯ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ |

ಉತ್ತರನ್ಯಾಸಃ ||
ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕುಮಾರಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶರವಣಭವಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ಮಧ್ಯಮಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಯೂರವಾಹನಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕುಮಾರಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶರವಣಭವಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಮಯೂರವಾಹನಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ |

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮಾಲಾಮಂತ್ರಃ ||

Also Read:

Sri Subrahmanya Mala Mantra lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Add Comment

Click here to post a comment