Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Surya Ashtottarashata Namavali by Vishvakarma Lyrics in Punjabi

Vishvakarma’s Surya Ashtottarashata Namavali in Punjabi:

ਨਰਸਿਂਹਪੁਰਾਣੇ ਸੂਰ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਕਤਾ
ॐ ਆਦਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਸਵਿਤ੍ਰੇ । ਸੂਰ੍ਯਾਯ । ਖਗਾਯ । ਪੂਸ਼੍ਣੇ । ਗਭਸ੍ਤਿਮਤੇ ।
ਤਿਮਿਰੋਨ੍ਮਥਨਾਯ । ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ । ਤ੍ਵਸ਼੍ਟ੍ਰੇ । ਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡਾਯ । ਆਸ਼ੁਗਾਯ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾਯ । ਕਪਿਲਾਯ । ਤਪਨਾਯ । ਭਾਸ੍ਕਰਾਯ । ਰਵਯੇ । ਅਗ੍ਨਿਗਰ੍ਭਾਯ ।
ਅਦਿਤੇਃ ਪੁਤ੍ਰਾਯ । ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ । ਤਿਮਿਰਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ || ੨੦ ||

ॐ ਅਂਸ਼ੁਮਤੇ ਨਮਃ । ਅਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨੇ । ਤਮੋਘ੍ਨਾਯ । ਤੇਜਸਾਂ ਨਿਧਯੇ ।
ਆਤਪਿਨੇ । ਮਣ੍ਡਲਿਨੇ । ਮਤ੍ਯਵੇ । ਕਪਿਲਾਯ । ਸਰ੍ਵਤਾਪਨਾਯ । ਹਰਯੇ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਯ । ਮਹਾਤੇਜਸੇ । ਸਰ੍ਵਰਤ੍ਨਪ੍ਰਭਾਕਰਾਯ । ਅਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨੇ । ਤਿਮਿਰਘ੍ਨੇ ।
ऋਗ੍ਯਜੁਸ੍ਸਾਮਭਾਵਿਤਾਯ । ਪ੍ਰਾਣਾਵਿਸ਼੍ਕਰਣਾਯ । ਮਿਤ੍ਰਾਯ । ਸੁਪ੍ਰਦੀਪਾਯ ।
ਮਨੋਜਵਾਯ ਨਮਃ || ੪੦ ||

ॐ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਗੋਪਤਯੇ । ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ । ਭੂਤਜ੍ਞਾਯ । ਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਨਾਯ ।
ਅਮਿਤ੍ਰਘ੍ਨੇ । ਸ਼ਿਵਾਯ । ਹਂਸਾਯ । ਨਾਯਕਾਯ । ਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ । ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ।
ਵਿਰੋਚਨਾਯ । ਕੇਸ਼ਿਨੇ । ਸਹਸ੍ਰਾਂਸ਼ਵੇ । ਪ੍ਰਤਰ੍ਦਨਾਯ । ਧਰ੍ਮਰਸ਼੍ਮਯੇ ।
ਪਤਙ੍ਗਾਯ । ਵਿਸ਼ਾਲਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ । ਦੁਰ੍ਵਿਜ੍ਞੇਯਗਤਯੇ ਨਮਃ || ੬੦ ||

ॐ ਸ਼ੂਰਾਯ ਨਮਃ । ਤੇਜੋਰਾਸ਼ਯੇ । ਮਹਾਯਸ਼ਸੇ । ਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣਵੇ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਮੀਸ਼ਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਜਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਭਾਵਨਾਯ । ਪ੍ਰਭਵਿਸ਼੍ਣਵੇ ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ । ਜ੍ਞਾਨਰਾਸ਼ਯੇ । ਪ੍ਰਭਾਕਰਾਯ । ਆਦਿਤ੍ਯਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਦਸ਼ੇ ।
ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਨੇਤ੍ਰੇ । ਯਸ਼ਸ੍ਕਰਾਯ । ਵਿਮਲਾਯ । ਵੀਰ੍ਯਵਤੇ । ਈਸ਼ਾਯ ਨਮਃ || ੮੦ ||

ॐ ਯੋਗਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ । ਯੋਗਭਾਵਨਾਯ । ਅਮਤਾਤ੍ਮਨੇ । ਸ਼ਿਵਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਾਯ ।
ਵਰੇਣ੍ਯਾਯ । ਵਰਦਾਯ । ਪ੍ਰਭਵੇ । ਧਨਦਾਯ । ਪ੍ਰਾਣਦਾਯ । ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ।
ਕਾਮਦਾਯ । ਕਾਮਰੂਪਧਕੇ । ਤਰਣਯੇ । ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ । ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ।
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਾਯ । ਤਪਨਾਯ । ਸ਼ਯਾਯ । ਵੇਦਗਰ੍ਭਾਯ ਨਮਃ || ੧੦੦ ||

ॐ ਵਿਭਵੇ ਨਮਃ । ਵੀਰਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ । ਸਾਵਿਤ੍ਰੀਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਧ੍ਯੇਯਾਯ ।
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਲੋਕਨਾਥਾਯ । ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ।
ਵਰੁਣਾਯ । ਧਾਤ੍ਰੇ । ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਅਗ੍ਨਯੇ । ਦਿਵਾਕਰਾਯ ਨਮਃ || ੧੧੫ ||

ਇਤਿ ਨਰਸਿਂਹਪੁਰਾਣੇ ਸੂਰ੍ਯਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਕਤਾ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read:

Surya Slokam – Sri Surya Ashtottarashata Namavali by Vishvakarma in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Surya Ashtottarashata Namavali by Vishvakarma Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top