Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Surya Chandrakala Stotram Lyrics in Kannada

Sri Surya Chandrakala Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಕಳಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ದಿವಾನಾಥ ನಿಶಾನಾಥೌ ತೌ ಚ್ಛಾಯಾರೋಹಿಣಿಪ್ರಿಯೌ |
ಕಶ್ಯಪಾಽತ್ರಿಸಮುದ್ಭೂತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧ ||

ಗ್ರಹರಾಜೌ ಪುಷ್ಪವಂತೌ ಸಿಂಹಕರ್ಕಟಕಾಧಿಪೌ |
ಅತ್ಯುಷ್ಣಾನುಷ್ಣಕಿರಣೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೨ ||

ಏಕಚಕ್ರತ್ರಿಚಕ್ರಾಢ್ಯರಥೌ ಲೋಕೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೌ |
ಲಸತ್ಪದ್ಮಗದಾಹಸ್ತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೩ ||

ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಾ ಸುಧಾತ್ಮಾನೌ ದಿವಾಕರನಿಶಾಕರೌ |
ಸಪ್ತಮೀ ದಶಮೀ ಜಾತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೪ ||

ಅದಿತ್ಯಾಖ್ಯಾನಸೂಯಾಖ್ಯ ದೇವೀಗರ್ಭಸಮುದ್ಭವೌ |
ಆರೋಗ್ಯಾಹ್ಲಾದಕರ್ತಾರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೫ ||

ಮಹಾತ್ಮಾನೌ ಚಕ್ರವಾಕಚಕೋರಪ್ರೀತಿಕಾರಕೌ |
ಸಹಸ್ರಷೋಡಶಕಳೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೬ ||

ಕಳಿಂಗಯಮುನಾಧೀಶೌ ಕಮಲೋತ್ಪಲಬಾಂಧವೌ |
ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕ್ತಾಸುಪ್ರೀತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೭ ||

ಶನಿತಾರೇಯಜನಕೌ ವಾರ್ಧಿಶೋಷಕತೋಷಕೌ |
ವೃಷ್ಟಿಸಸ್ಯಾಕರಕರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೮ ||

ವಿಷ್ಣುನೇತ್ರಾತ್ಮಕೌ ರುದ್ರರಥಚಕ್ರಾತ್ಮಕಾವುಭೌ |
ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನ್ವಯಕರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೯ ||

ಹರಿಸಪ್ತಾಶ್ವಧವಳೌ ದಶಾಶ್ವೌ ಪಾಪಹಾರಿಣೌ |
ಸಿದ್ಧಾಂತವ್ಯಾಕೃತಿಕರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೦ ||

ಸುವರ್ತುಲಚತುಷ್ಕೋಣಮಂಡಲಾಢ್ಯೌ ತಮೋಪಹೌ |
ಗೋಧೂಮತಂಡುಲಪ್ರೀತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೧ ||

ಲೋಕೇಶಾವಾತಪಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಶಾಲಿನೌ ರಾಹುಸೂಚಕೌ |
ಮಂದೇಹದೇವಜೇತಾರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೨ ||

ಅರುಣಾಖ್ಯಸುಬಂಧ್ವಾಖ್ಯಸಾರಥೀ ವ್ಯೋಮಚಾರಿಣೌ |
ಮಹಾಧ್ವರಪ್ರಕರ್ತಾರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೩ ||

ಅರ್ಕಪಾಲಾಶಸುಪ್ರೀತೌ ಪ್ರಭಾಕರಸುಧಾಕರೌ |
ಯಮುನಾನರ್ಮದಾತಾರೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೪ ||

ಪಾಷಾಣಜ್ವಾಲವಿದ್ರಾವಕಾರಿಣೌ ಕಾಲಸೂಚಕೌ |
ವಿಶಾಖಾಕೃತ್ತಿಕಾಜಾತೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೫ ||

ಉಪೇಂದ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಜೌ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರನಾಯಕೌ |
ಕ್ಷತ್ರದ್ವಿಜಮಹಾರಾಜೌ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೌ ಗತಿರ್ಮಮ || ೧೬ ||

ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡಾಕೃಪಾಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರವಿನಿರ್ಮಿತಮ್ |
ವಿಲಸತ್ಪುಷ್ಪವತ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಳಾಶ್ಲೋಕವಿರಾಜಿತಮ್ || ೧೭ ||

ಇದಂ ಪಾಪಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠಂತಿ ಯೇ |
ತೇ ಲಭಂತೇ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದ್ಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂಪದಃ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಕಳಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Surya Chandrakala Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Surya Chandrakala Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top