Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Trailokya Mohana Ganapati Kavacham Lyrics in Kannada

Trailokya Mohana Ganapati Kavacham Kannada Lyrics:

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನ ಗಣಪತಿ ಕವಚಂ
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಗಣೇಶಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ |
ಕಾರ್ಯಾರಂಭೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಪೂಜ್ಯತೇ ಯಃ ಸುರೈರಪಿ || ೧ ||

ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಕವಚಸ್ಯ ಋಷಿಃ ಶಿವಃ |
ಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಏವ ಚ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಗ್ಲೈಂ ಬೀಜಂ ವಿನಿಯೋಗಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿತಃ ||

ಅಥ ನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವರವರದ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವಶಮಾನಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸ್ವಾಹಾ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ –
ಹಸ್ತೀಂದ್ರಾನನಮಿಂದುಚೂಡಮರುಣಚ್ಛಾಯಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ರಸಾ-
-ದಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಿಯಯಾ ಸಪದ್ಮಕರಯಾ ಸ್ವಾಂಕಸ್ಥಯಾ ಸಂತತಮ್ |
ಬೀಜಾಪೂರಗದಾಧನುಸ್ತ್ರಿಶಿಖಯುಕ್ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಪಾಶೋತ್ಪಲ
ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರಸ್ವವಿಷಾಣರತ್ನಕಲಶಾನ್ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತಂ ಭಜೇ |

ಕವಚಂ –
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜಂ ಶಿರಃ ಪಾತು ಕೇವಲಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಮ್ |
ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಮಕ್ಷಿಣೀ ಪಾತು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸಮರ್ಪಕಮ್ || ೧ ||

ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಶ್ರೋತ್ರಯೋಃ ಪಾತು ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಿನೀ |
ಕಾಮಬೀಜಂ ಕಪೋಲೌ ಚ ಸರ್ವದುಷ್ಟನಿವಾರಣಮ್ || ೨ ||

ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಚ ಗಣಪತಯೇ ವಾಚಂ ಪಾತು ವಿನಾಯಕಃ |
ವರಬೀಜಂ ತಥಾ ಜಿಹ್ವಾಂ ವರದಂ ಹಸ್ತಯೋಸ್ತಥಾ || ೩ ||

ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ಚ ಬಾಹುದ್ವಯಂ ಕಂಠಂ ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ವಶಂ ಮೇ ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಪಾತು ಸಿದ್ಧೀಶ್ವರಸ್ತಥಾ || ೪ ||

ನಾಭಿಂ ಆನಯ ಮೇ ಪಾತು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಃ |
ಜಂಘಯೋರ್ಗುಲ್ಫಯೋಃ ಸ್ವಾಹಾ ಸರ್ವಾಂಗಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕಃ || ೫ ||

ಗಣಪತಿಸ್ತ್ವಗ್ರತಃ ಪಾತು ಗಣೇಶಃ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತಥಾ |
ದಕ್ಷಿಣೇ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಪಾತು ವಾಮೇ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಹಾರಕಃ || ೬ ||

ದುರ್ಜಯೋ ರಕ್ಷತು ಪ್ರಾಚ್ಯಾಮಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಗಣಪಸ್ತಥಾ |
ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಗಿರಿಜಜೋ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಶಂಭುನಂದನಃ || ೭ ||

ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ಸ್ಥಾಣುಜಃ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯಾಮಾಖುವಾಹನಃ |
ಕೌಬೇರ್ಯಾಮೀಶ್ವರಃ ಪಾತು ಈಶಾನ್ಯಾಮೀಶ್ವರಾತ್ಮಜಃ || ೮ ||

ಅಧೋ ಗಣಪತಿಃ ಪಾತು ಊರ್ಧಂ ಪಾತು ವಿನಾಯಕಃ |
ಏತಾಭ್ಯೋ ದಶದಿಗ್ಭ್ಯಸ್ತು ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಗಣೇಶ್ವರಃ || ೯ ||

ಇತೀದಂ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಕಲೇವರಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಕಮ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Also Read:

Trailokya Mohana Ganapati Kavacham lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Trailokya Mohana Ganapati Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top