Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Tripura Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in kannada

Sri Tripura Ashtottara Shatanamavali in kannada:

॥ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಕೈಲಾಸವಾಸಿನ್ ಭಗವನ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಕೃಪಾನಿಧೇ |
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಭೈರವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ || ೧ ||

ನ ಶ್ರುತಂ ದೇವದೇವೇಶ ವದ ಮಾಂ ದೀನವತ್ಸಲ |

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ಪ್ರಿಯೇ ಮಹಾಗೋಪ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ || ೨ ||

ಭೈರವ್ಯಾಶ್ಶುಭದಂ ಸೇವ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಯಸ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾತ್ರೇಣ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ || ೩ ||

ಓಂ ಭೈರವೀ ಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಭಾವನಾ |
ಆರ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಕಾಮಧೇನುಸ್ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೪ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಂದಿತಾ ದೇವೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ |
ಮೋಹಘ್ನೀ ಮಾಲತೀ ಮಾಲಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ || ೫ ||

ಕ್ರೋಧಿನೀ ಕ್ರೋಧನಿಲಯಾ ಕ್ರೋಧರಕ್ತೇಕ್ಷಣಾ ಕುಹೂಃ |
ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಪುರಾಧಾರಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಭೀಮಭೈರವೀ || ೬ ||

ದೇವಕೀ ದೇವಮಾತಾ ಚ ದೇವದುಷ್ಟವಿನಾಶಿನೀ |
ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾ ದೀರ್ಘಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ || ೭ ||

ಲಂಬೋದರೀ ಲಂಬಕರ್ಣಾ ಪ್ರಲಂಬಿತಪಯೋಧರಾ |
ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಪ್ರತಿಪದಾ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಿನೀ || ೮ ||

ಪ್ರಭಾವತೀ ಗುಣವತೀ ಗಣಮಾತಾ ಗುಹೇಶ್ವರೀ |
ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಾಣವಿಧಾಯಿನೀ || ೯ ||

ಮಹಾಮಾರೀ ಮಹಾಮೋಹಾ ಮಹಾಕ್ರೋಧಾ ಮಹಾನದೀ |
ಮಹಾಪಾತಕಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಹಾಮೋಹಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೦ ||

ವಿಕರಾಳಾ ಮಹಾಕಾಲಾ ಕಾಲರೂಪಾ ಕಳಾವತೀ |
ಕಪಾಲಖಟ್ವಾಂಗಧರಾ ಖಡ್ಗಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ || ೧೧ ||

ಕುಮಾರೀ ಕುಂಕುಮಪ್ರೀತಾ ಕುಂಕುಮಾರುಣರಂಜಿತಾ |
ಕೌಮೋದಕೀ ಕುಮುದಿನೀ ಕೀರ್ತ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೧೨ ||

ನವೀನಾ ನೀರದಾ ನಿತ್ಯಾ ನಂದಿಕೇಶ್ವರಪಾಲಿನೀ |
ಘರ್ಘರಾ ಘರ್ಘರಾರಾವಾ ಘೋರಾ ಘೋರಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೩ ||

ಕಲಿಘ್ನೀ ಕಲಿಧರ್ಮಘ್ನೀ ಕಲಿಕೌತುಕನಾಶಿನೀ |
ಕಿಶೋರೀ ಕೇಶವಪ್ರೀತಾ ಕ್ಲೇಶಸಂಘನಿವಾರಿಣೀ || ೧೪ ||

ಮಹೋನ್ಮತ್ತಾ ಮಹಾಮತ್ತಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹೀಮಯೀ |
ಮಹಾಯಜ್ಞಾ ಮಹಾವಾಣೀ ಮಹಾಮಂದರಧಾರಿಣೀ || ೧೫ ||

ಮೋಕ್ಷದಾ ಮೋಹದಾ ಮೋಹಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಅಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸನಿರತಾ ಕ್ವಣನ್ನೂಪುರಧಾರಿಣೀ || ೧೬ ||

ದೀರ್ಘದಂಷ್ಟ್ರಾ ದೀರ್ಘಮುಖೀ ದೀರ್ಘಘೋಣಾ ಚ ದೀರ್ಘಿಕಾ |
ದನುಜಾಂತಕರೀ ದುಷ್ಟಾ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನೀ || ೧೭ ||

ದುರಾಚಾರಾ ಚ ದೋಷಘ್ನೀ ದಮಪತ್ನೀ ದಯಾಪರಾ |
ಮನೋಭವಾ ಮನುಮಯೀ ಮನುವಂಶಪ್ರವರ್ಧಿನೀ || ೧೮ ||

ಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮತನುಶ್ಶೋಭಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಶಂಭುವಿಲಾಸಿನೀ |
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ || ೧೯ ||

ಭೈರವ್ಯಾ ದೇವದೇವೇಶ್ಯಾಸ್ತವ ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಿದಂ ಗೋಪ್ಯಂ ಪಠನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ || ೨೦ ||

ದೇವೀಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸುರಾಂ ಪೀತ್ವಾ ಮಕಾರೈಃ ಪಂಚಕೈಃ ಪ್ರಿಯೇ |
ಪೂಜಯೇತ್ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಶುಭಮ್ || ೨೧ ||

ಷಣ್ಮಾಸಾಭ್ಯಂತರೇ ಸೋಽಪಿ ಗಣನಾಥಸಮೋ ಭವೇತ್ |
ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ತ್ವದಗ್ರೇ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ || ೨೨ ||

ಸರ್ವಂ ಜಾನಾಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಪುನರ್ಮಾಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ |
ನ ದೇಯಂ ಪರಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಿಂದಕೇಭ್ಯೋ ವಿಶೇಷತಃ || ೨೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಭೈರವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Tripura Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Sri Tripura Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top